Področja:
biokemija, celična biologija, molekularna biologija
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjen:
10. 11. 2019 15:21:05
Število gesel:
348

Mali leksikon biokemije in molekularne biologije

© 2019– Slovensko biokemijsko društvo
 
Avtorji: sodelavci Terminološke komisije Slovenskega biokemijskega društva
Urednica: Marija Žakelj-Mavrič
Lektor: Tomaž Sajovic
Recenzenta: Marko Dolinar in Ana Plemenitaš
Člani Terminološke komisije: Sabina Berne, Bronislava Črešnar, Mateja Erdani Kreft,  Petra Hudler, Irina Milisav, Pavlina Mueller Kroupa, Tim Prezelj, Pia Pužar Dominkuš, Tomaž Sajovic, Marjanca Starčič Erjavec, Igor Kristian Štern, Petra Tavčar, Domen Vaupotič, Matjaž Zorko, Daša Zupančič, Marija Žakelj - Mavrič
Izdajatelj: Slovensko biokemijsko društvo
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto začetka izhajanja: 2019
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

 

ISSN 2670-7225

 


 

Leksikon sestavlja niz slovenskih gesel z razlagami. Za začetek smo med številnimi področji biokemije in molekularne biologije, ki bi upravičeno morala najti mesto v obsežnejšem leksikonu, izbrali le nekatera. Izbor je bil zasnovan na pomembnosti izbranih področij in odvisen tudi od tega, katera področja so članom komisije bližja. Delo tako predstavlja začetek obsežnejšega dela, ki bo nastajalo v naslednjih letih.

Geslom v slovenščini smo vedno dodali še angleško ime in v nekaterih primerih tudi kratico, saj lahko oboje zasledimo v angleški strokovni literaturi. Angleška kratica v leksikonu obratno vodi do slovenskega imena gesla in razlage. Razlagam smo dodali tudi sinonime, ki se pogosteje uporabljajo.

Predlogi in pripombe, ki bi lahko pomagali izboljšati leksikon, so dobrodošli. Pošljete jih lahko na elektronski naslov: marija.zakelj-mavric@mf.uni-lj.si.

V leksikonu smo uporabili naslednje kratice, okrajšave in znake:

ant. – antonim
krat. – kratica
npr. – na primer
prim. – primerjaj
sin. – sinonim
star. – starinsko
t. i. – tako imenovani
→ – glej

 


 

Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta). Citiranje posameznih geselskih člankov je dovoljeno le z navedbo vira.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.