Področja:
antropologija, etnomuzikologija, folkloristika, zvonoslovje
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjen:
25. 11. 2020 11:04:55
Število gesel:
1034

Slovar zvonjenja in pritrkavanja

© 2021, 2017 avtorji in ZRC SAZU

Avtorji: Mojca Kovačič, Ljudmila Bokal, Matjaž Ambrožič, Tomaž Klopčič
Urednica: Ljudmila Bokal
Izdajatelja: ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Založnika: Amebis, d. o. o., Kamnik in Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-5338


Slovar zvonjenja in pritrkavanja je razlagalni terminološki slovar z angleškimi ustrezniki. Vključuje pojme iz akustičnih, glasbenoteoretskih, umetnostnozgodovinskih in tehničnih značilnosti zvonov in zvonjenja. Je prvi slovar na temo zvonjenja v južnoslovanskem prostoru. Knjižni slovar je izšel 2017. leta pri Založbi ZRC, ZRC SAZU in je dostopen v tiskani in elektronski obliki.
 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.