Področja:
Jeziki:
slovenščina, hrvaščina
Spremenjeno:
11. 08. 2021 07:58:04
Stevilo gesel:
21985

Slovensko-hrvaški slovar

© 2021 Vladimir Dumka

Avtor: Vladimir Dumka
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2021
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 2784-6563
 


Slovar vsebuje najbolj uporabljano družbeno-politično, literarno in splošno leksiko sodobnega hrvaškega in slovenskega jezika. Znanstveno-tehnična terminologija je navedena samo takšna, ki se uporablja v vsakdanjem nestrokovnem življenju. Vsi naglasi so prevzeti iz Hrvatskog jezičnog portala in iz SSKJ2. Vsako geslo vsebuje slovnični kvalifikator in oznako drugega pomena besede.

Zaradi preglednosti so v slovarju podane tudi besede germanskega, grškega ali latinskega porekla, ki imajo v obeh jezikih identični pomen.

Glagoli so podani v dovršni obliki in posebej v nedovršni in v sedanjiku.

Besede iste pisave, a različnega pomena, so označene z številkami za besedo.

Besede istega pomena so podane v enem odstavku.

V slovarju je podano nekaj geografskih nazivov, ampak samo važnejši (države, glavna mesta, znane reke).

Ta slovar lahko uporabljajo tisti, ki se učijo hrvaščino ali slovenščino, in prevajalci kot pripomoček pri prevajanju iz enega ali drugega jezika.

 

Skraćenice:

slovenački jezik   hrvatski jezik  
člen. členek čest. čestica
dov. dovršni (glagol) svrš. svršeni (glagol)
dv. dvojina    
ed. ednina    
m. moški spol m. muški rod
medm. medmet uzv. uzvik
mn. množina mn. množina
nedov. nedovršni (glagol)

nesvrš.
dv.

nesvršeni (glagol)
dvojni (glagol)

nav. navadno    
neskl. nesklonljivo    
povdk. povedkovnik    
predl. predlog prij. prijédlog
prid. pridevnik prid. prídjev
prisl. prislov pril. predìkāt
s. srednji spol sr. srednji rod
samo mn. samo množinskо pl. tantum samo množina
brezos. brezosebno izg. izgovara
štev. števnik br. broj
vez. veznik vezn. veznik
ž. ženski spol ž. ženski rod
zaim. zaimek zam. zamjenica
    zb. zbirno
pog. pogovorno indekl. indeklinacija

 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.