Področja:
Jeziki:
slovenščina, srbščina
Spremenjeno:
16. 07. 2024 23:06:29
Stevilo gesel:
10063

Slovensko-srbski slovar

© 2023– Gjoko Nikolovski

Avtor: Gjoko Nikolovski
Sodelavke in sodelavci: Bruna Basara, Marija Bergovec, Žiga Cung, Ane Marie Herceg, Sebastian Jajtić, Nina Jakoša, Anastasija Kostić, Vanja Labović, Maša Lipuš, Nuša Pangerl, Lina Pečovnik, Sara Petrišić, Melani Potrč, Nataša Provči, Denis Režonja, Kristýna Škopová, Karla Valečić, Jasna Vidinić, Nika Vrbek
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2023
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo

ISSN 3023-9257


Slovensko-srbski slovar je spletni slovar, ki z opiranjem na normativne priročnike in vire izhodiščnega in ciljnega jezika beleži stanje sodobne slovenščine in srbščine ter povezuje izhodiščno slovensko kulturo s ciljno srbsko kulturo.

1          Zgradba slovarskega gesla

Gesla v slovarju so razvrščena po naslednjem abecednem redu: a b c č d e f g h i j k l m n o p q r s š t u v w x y z ž. Najprej je navedeno slovarsko geslo z naglasnim znamenjem. Temu sledita slovnični opis in podatek o besedni vrsti. Nato je prevod v srbščino, za njim pa po potrebi zgled rabe in stalne besedne zveze. Besedne vrste so predstavljene s slovenskimi krajšavami, in sicer skladno s slovaropisno tradicijo slovenskega jezika kot izhodiščnega jezika v tem slovarju.

1.2       Glagoli

Slovenski glagoli so predstavljeni v nedoločniški obliki in s prvo osebo ednine sedanjika. Temu sledi podatek o vidu. Dovršni glagoli so predstavljeni s krajšavo dov., nedovršni pa s krajšavo nedov. Dvovidski glagoli so označeni s krajšavo dov. in nedov.

1.3       Samostalniki

Samostalniki so predstavljeni v osnovni obliki in z rodilniško obliko. Temu sledi krajšava o spolu: m (moški spol), ž (ženski spol), s (srednji spol). Samostalniki, ki imajo samo množino, so predstavljeni s krajšavo mn.

1.4       Pridevniki

Pridevniki so predstavljeni z obliko moškega, ženskega in srednjega spola ter s krajšavo prid. V prihodnosti je načrtovana navedba primerniške oblike pridevnika.

1.5       Zaimki

Zaimki so predstavljeni v osnovni obliki z rodilniško obliko (jàz mêne) ali z oblikama ženskega in srednjega spola (kákšen -šna -o), temu pa sledi krajšava zaim.

1.6       Nepregibne besedne vrste

Nepregibne besedne vrste so predstavljene samo s krajšavami, in sicer: člen. (členek), medm. (medmet), predl. (predlog), prisl. (prislov), vez. (veznik).

1.7       Seznam krajšav in kvalifikatorjev (pripravljen po seznamu Slovarja slovenskega knjižnega jezika)

adm.                administracija

aer.                  aeronavtika

agr.                  agronomija, agrotehnika

alp.                  alpinistika

anat.                anatomija

ant.                  antonim

antr.                 antropologija

arheol.             arheologija

arhit.                arhitektura

astrol.              astrologija

astron.             astronomija

avt.                  avtomobilizem, avtomehanika

bibl.                 biblijsko

biblio.              bibliotekarstvo

biokem.           biokemija

biol.                 biologija

bot.                  botanika

brezoseb.        brezosebno

čeb.                 čebelarstvo

čl.                    člen

člen.                členek

daj.                  dajalnik

dv.                   dvojina

ed.                   ednina

ekon.               ekonomija

ekspr.              ekspresivno

elektr.              elektrotehnika

elipt.                eliptično

etn.                  etnografija, etnologija

evfem.             evfemistično

farm.                farmacija, farmakologija

filat.                 filatelija

film.                 filmski izraz

filoz.                filozofija

fin.                   finančništvo

fiz.                   fizika

fot.                   fotografija

friz.                  frizerstvo

gastr.               gastronomija, kuharstvo

geod.               geodezija

geogr.              geografija

geol.                geologija

geom.              geometrija

gl.                    glej

glasb.              glasba, muzikologija

gled.                gledališče

gost.                gostinstvo

gozd.               gozdarstvo

grad.                gradbeništvo

igr.                   igre (za zabavo)

im.                   imenovalnik

ipd.                  in podobno

iron.                 ironično

itd.                   in tako dalje

jezikosl.           jezikoslovje

kem.                kemija

knjiž.                knjižno

kor.                  koreografija

kozm.              kozmetika

krat.                 kratica

les.                  lesarska stroka

lit.                    literarna teorija/zgodovina

ljubk.               ljubkovalno

lov.                  lovstvo

m                     samostalnik moškega spola

m.                    moški spol

mat.                 matematika

med.                medicina

medm.             medmet

mest.               mestnik

metal.              metalurgija

meteor.            meteorologija

min.                 mineralogija

mitol.               mitologija, zlasti slovanska

mn.                  množina

mont.               montanistika

nam.                namenilnik

nar.                  narečno

nav.                 navadno

navt.                navtika, pomorstvo

nedov.             nedovršni glagol

neprav.            nepravilno

nepreh.            neprehodna raba (glagola)

neskl.               nesklonljiv(o)

nižje pog.         nižje pogovorno

num.                numizmatika

obl.                  oblačilna stroka

obrt.                 obrtnišvo

okrajš.             okrajšava

or.                    orodnik

os.                   oseba

otr.                   otroško

oz.                   oziroma

pal.                  paleontologija

papir.               papirništvo

ped.                 pedagogika

pesn.               pesniško

petr.                 petrografija, petrologija

pisar.               pisarniško

pog.                 pogovorno

polit.                politika

pooseb.           poosebljeno

povdk.             povedkovnik

pravn.              pravni izraz

predl.               predlog

preg.                pregovor

preh.                prehodna raba (glagola)

pren.                preneseno

prid.                 pridevnik, pridevniška raba

prim.                primerjaj

prisl.                prislov, prislovna raba

psih.                psihologija

psiht.               psihiatrija

ptt                    pošta, telegraf, telefon

publ.                publicistično

rač.                  računalništvo

rad.                  radiotehnika, radiotelevizija

rel.                   religija

rib.                   ribištvo

rod.                  rodilnik

s                      samostalnik srednjega spola

s.                     srednji spol

sam.                samostalniška raba

simb.               simbol

slabš.               slabšalno

soc.                 sociologija

star.                 starinsko

stil.                  stilno

strojn.              strojništvo

sv.                   svet(i)

šah.                 šahovski izraz

šalj.                 šaljivo

šol.                  šolstvo

šport.               športni izraz

štev.                števnik

teh.                  tehnika

tekst.               tekstilna stroka

tisk.                 tiskarstvo

tož.                  tožilnik

trg.                   trgovina

tur.                   turizem

um.                  umetnost, umetnostna zgodovina

urb.                  urbanizem

usnj.                usnjarstvo

vet.                  veterina

vez.                 veznik, vezniška raba

voj.                  vojska

vrt.                   vrtnarstvo

vulg.                vulgarno

vznes.              vzneseno

zaim.               zaimek

zal.                  založništvo

zastar.             zastarelo

zgod.               zgodovina, zgodovinske vede

zool.                zoologija

ž                      samostalnik ženskega spola

ž.                     ženski spol

žarg.                žargon

žel.                  železnica