Področja:
Jeziki:
slovenščina, hrvaščina
Spremenjeno:
26. 06. 2023 10:08:51
Stevilo gesel:
1589

Idrijsko-cerkljansko-čabranski primerjalni slovar
 
© 2023 Slavko Malnar
 
Avtor: Slavko Malnar
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 186686467
ISBN 978-961-6474-55-9
 


Cerkljansko-idrijsko-čabranski slovar vsebuje enake ali podobne besede na Čabranskem, Cerkljanskem in Idrijskem.