Področja:
Jeziki:
slovenščina
Spremenjeno:
27. 06. 2023 07:54:28
Stevilo gesel:
2819

Besede za žirovski slovar - geselski slovar
 
© 2023 Ljudmila Bokal
 
Avtorica: Ljudmila Bokal
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187349763
ISBN 978-961-6474-56-6


Besede za žirovski slovar so predstopnja Žirovskega slovarja, v katerem bodo poleg besed pomenske razlage izrazov. Gradivo so zbirali Marija Stanonik, Ljudmila Bokal in Martin Eniko. Knjižni izdaja je izšla leta 2020. V geselskem slovarju so besede, ki jih ni v SSKJ in so bile zapisane iz žirovskega govora ali izpisane iz domoznanske žirovske literature. Obenem so vključene besede, ki so že v SSKJ, a imajo v žirovskem govoru pomen, ki v SSKJ ni izkazan. Geselski slovar ima obširen slovaropisni uvod o izhodiščih sestave. Izdaja je enaka knjižni.


Krajšave in označevalniki


Bov. – Slovar bovškega govora Barbare Ivančič Kutin, spletna izdaja 2015

Črnovr. –  Črnovrški dialekt Ivana Tominca, spletna izdaja 2015

eSSKJ ­–  Slovar slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja, 2016–

Kostel. – Kostelski slovar Jožeta Gregoriča, spletna izdaja 2015

Plet. – Slovensko-nemški slovar Maksa Pleteršnika, spletna izdaja 2014

Prekm. – Slovar stare knjižne prekmurščine Vilka Novaka, spletna izdaja 2014

SLA 1 – Slovenski lingvistični atlas 1 – Človek (telo, bolezni, družina), spletna izdaja 2014

SLA 2 – Slovenski lingvistični atlas 2 – Kmetija, spletna izdaja 2016

SP – Slovenski pravopis, 2001

SSKJ² – Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, spletna izdaja 2014

soc.zgod. led. ime – socialnozgodovinsko ledinsko ime

Zadr – Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A–H) Petra Weissa, spletna izdaja 2015

Zilj. – Slovar oblačilnega izrazja ziljskega govora v Kanalski dolini (Val Canale – Kanaltal – Valcjanâl) Karmen Kenda-Jež, spletna izdaja 2019

// ↑SSKJ² – dodatni pomen v žirovskem govoru glede na SSKJ

↑eSSKJ – dodatni pomen v žirovskem govoru glede na eSSKJ