Področja:
Jeziki:
slovenščina
Spremenjen:
27. 06. 2023 10:53:24
Število gesel:
2098

Tržiški slovar

© 2023 Zveza kulturnih organizacij Tržič

Uredniki: Tereza Gosar, Jožica Koder, David Ahačič, Boris Kuburič
Izdajatelj: Zveza kulturnih organizacij Tržič
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2023
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187352323
ISBN 978-961-6474-57-3


Slovarček tržiških pogovornih besed, ki so bile veliko let, nekatere so še, del vsakdanje tržiške govorice. Precej tržiških besed, ki so zaznamovale našo preteklost (med njimi predvsem popačenke iz nemškega jezika), je že odšlo. Besedišče se spreminja in se pomlaja. Tudi v tržiško govorico vstopajo nove besede, pri mladih precej iz angleškega jezika. Da ne bi šle starejše povsem v pozabo, smo pobrskali po spominu in jih zapisali v tem slovarju, in sicer približno tako, kot jih slišimo in da so berljive. Tudi tržiške besede so naša jezikovna dediščina. Živijo in odhajajo …