Področja:
splošno
Jeziki:
slovenščina
Spremenjeno:
Stevilo gesel:
93154

Slovar slovenskega knjižnega jezika
 
© 1970–2010 Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji
 
Avtorji: Sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Založnika:  Amebis, d. o. o., Kamnik, in Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
Leto izida: 2010
Javni (so)financer: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije
   Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je osnovni splošni slovar slovenskega jezika in doslej največje slovensko slovarsko delo. Vsebuje 93.152 geselskih člankov in 30.347 podgesel. Nastajal je med letoma 1945 in 1991, v knjižni obliki je izhajal med letoma 1970 in 1991 ter bil kasneje večkrat ponatisnjen. Ta izdaja je vsebinsko enaka knjižnim izdajam in elektronskima, na plošči CD ROM in na spletnem naslovu http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html.
 
Avtorji in sodelavci:
GLAVNI UREDNIŠKI ODBOR
A–H: dr. Anton BAJEC, univ. prof.; dr. Janko JURANČIČ, univ. prof.; Mile KLOPČIČ (predsednik), književnik; dr. Lino LEGIŠA, znanstv. svetnik; Stane SUHADOLNIK (tajnik), v. strok. sodel.; dr. France TOMŠIČ, znanstv. svetnik
I–Na: dr. Anton BAJEC, univ. prof., dopisni član SAZU; dr. Bojan ČOP, univ prof., dopisni član SAZU; dr. Janko JURANČIČ, univ. prof. (predsednik); dr. Lino LEGIŠA, znanstv. svetnik; dr. Jakob RIGLER, znanstv. svetnik (za pravopis in pravorečje); Stane SUHADOLNIK, v, strok. sodel. (tajnik)
Ne–Pren: dr. Anton BAJEC, univ. prof., redni član SAZU; dr. Bojan ČOP, univ. prof., redni član SAZU; dr. Janko JURANČIČ, univ. prof., dopisni član SAZU (predsednik); dr. Lino LEGIŠA, znanstv. svetnik; dr. Jakob RIGLER, znanstv. svetnik (za pravopis in pravorečje); Stane SUHADOLNIK, strok. svetnik (tajnik)
Preo–Š: dr. Anton BAJEC, redni član SAZU; Ivanka ČERNELIČ, strok. svetnik; Milena HAJNŠEK-HOLZ, strok. svetnik; dr. Franc JAKOPIN, znanstv. svetnik, dopisni član SAZU; Zvonka LEDER-MANCINI, strok. svetnik (za terminologijo); dr. Tine LOGAR, univ. prof., redni član SAZU (predsednik); Jakob MÜLLER, strok. svetnik; dr. Jakob RIGLER, znanstv. svetnik, dopisni član SAZU
T–Ž in Dodatki: Ivanka ČERNELIČ, strok. svetnik; Milena HAJNŠEK-HOLZ, strok. svetnik; Marjeta HUMAR, strok. svetnik; dr. Franc JAKOPIN, znanstv. svetnik, redni član SAZU (predsednik); Zvonka LEDER-MANCINI, strok, svetnik; Jakob MÜLLER, strok. svetnik; Ivanka ŠIRCELJ-ŽNIDARŠIČ, strok. svetnik
s KOMISIJO za pravopis, pravorečje, oblikoslovje in intonacijo: Milena HAJNŠEK-HOLZ, strok. svetnik; dr. Franc JAKOPIN, znanstv. svetnik, redni član SAZU; dr. Tine LOGAR, univ. prof., redni član SAZU; Vladimir NARTNIK, v. razisk. sodel.; Stane SUHADOLNIK, prof.
UREDNIKI
A–H: Milena HAJNŠEK-HOLZ, asist.; Marija JANEŽIČ, v strok. sodel.; Jela JENČIČ, asist.; Tomo KOROŠEC, asist.; Ivanka KOZLEVČAR, v. strok. sodel.; Zvonka LEDER-MANCINI, asist.; Viktor MAJDIČ, asist.; Joža MEZE, v strok. sodel.; France NOVAK, asist.; Marta SILVESTER, asist.; Ada VIDOVIČ-MUHA, asist.
I–Na: Ivanka ČERNELIČ, v. strok. sodel.; Milena HAJNŠEK-HOLZ, v. strok. sodel.; Marija JANEŽIČ, v. strok. sodel.; Borislava KOŠMRLJ-LEVAČIČ, asist.; Zvonka LEDER-MANCINI, v. strok. sodel.; Joža MEZE, v. strok. sodel.; Jakob MÜLLER, asist.; France NOVAK, v strok. sodel.; Marta SILVESTER, v. strok. sodel.; Ivanka ŠIRCELJ, asist.; Ada VIDOVIČ-MUHA, v. strok. sodel.
Pravopis, pravorečje, oblikoslovje in intonacijo je obdelal dr. Jakob Rigler, sodelovala sta dr. Anton Bajec in Stane Suhadolnik, pri pravopisu deloma tudi dr. Lino Legiša in dr. France Tomšič
Ne–Pren: Martin AHLIN, asist.; Ivanka ČERNELIČ, strok. svetnik; Milena HAJNŠEK-HOLZ, strok. svetnik; Marjeta HUMAR, asist.; Marija JANEŽIČ, strok. svetnik; Polona KOSTANJEVEC, asist.; Borislava KOŠMRLJ-LEVAČIČ, asist.; Zvonka LEDER-MANCINI, strok. svetnik; Joža MEZE, strok. svetnik; Jakob MÜLLER, v. strok. sodel.; Zvonka PRAZNIK, asist.; Marta SILVESTER, strok. svetnik; Ivanka ŠIRCELJ, asist.; Cvetana TAVZES, asist.; mag. Ada VIDOVIČ-MUHA, v. strok. sodel.
Pravopis, pravorečje, oblikoslovje in intonacijo je obdelal dr. Jakob Rigler, sodelovala sta dr. Anton Bajec in Stane Suhadolnik
Preo–Š: Martin AHLIN, strok. sodel.; Ljudmila BOKAL, strok. sodel.; Ivanka ČERNELIČ, strok. svetnik; Alenka GLOŽANČEV, strok. sodel.; Milena HAJNŠEK-HOLZ, strok. svetnik; Marjeta HUMAR, v. strok. sodel.; Marija JANEŽIČ, prof.; Janez KEBER, v. strok. sodel.; Polona KOSTANJEVEC, v. strok. sodel.; Borislava KOŠMRLJ-LEVAČIČ, v strok. sodel.; Branka LAZAR, strok. sodel.; Zvonka LEDERn-MANCINI, strok. svetnik; Jakob MÜLLER, strok. svetnik; Zvonka PRAZNIK, v. strok. sodel.; Marta SILVESTER, strok. svetnik; Jerica SNOJ, strok. sodel.; Ivanka ŠIRCELJ, v. strok. sodel.; Cvetana TAVZES, v. strok. sodel.; Nastja VOJNOVIČ, strok, sodel.
Pravopis, pravorečje, oblikoslovje in intonacijo je obdelal dr. Jakob Rigler, sodelovala sta dr. Anton Bajec in Stane Suhadolnik, prof.
T–Ž in Dodatki: Martin AHLIN, v. strok. sodel.; Ljudmila BOKAL, v. strok. sodel; Ivanka ČERNELIČ, strok, svetnik; Alenka GLOŽANČEV, v. strok. sodel.; Milena HAJNŠEK-HOLZ, strok. svetnik; Marjeta HUMAR, strok. svetnik; Janez KEBER, v. strok. sodel.; Polona KOSTANJEVEC, v strok. sodel.; Borislava KOŠMRLJ-LEVAČIČ, strok. svetnik; Branka LAZAR, v. strok. sodel.; Jakob MÜLLER, strok. svetnik; Zvonka PRAZNIK, v. strok. sodel.; Jerica SNOJ, v. strok. sodel.; Ivanka ŠIRCELJ-ŽNIDARŠIČ, strok. svetnik; Nastja VOJNOVIČ, v. strok. sodel.
KOMISIJE:
A–H: za pravopis: glavni uredniški odbor in dr. Jakob RIGLER, znanstv. svetnik; za pravorečje in oblikoslovje: dr. Jakob RIGLER s sodelovanjem dr. Antona BAJCA, Staneta SUHADOLNIKA in dr. Franceta TOMŠICA (začetna dela za pravopis in pravorečje je vodil dr. Jože TOPORIŠIČ, habil. doc.); za intonacijo: dr. Jakob RIGLER s sodelovanjem dr. Antona BAJCA, dr. Tineta LOGARJA, univ prof., in Staneta SUHADOLNIKA
POMOŽNE SODELAVKE:
A–H: Marija DOLENC, Marija PAJK
I–Na: Marija DOLENC, Jana HAFNER
Ne–Pren: Ana ANŽEL, Marija DOLENC, Jana HAFNER
STROKOVNE IN TEHNIČNE SODELAVKE:
Preo–Š: Marija DOLENC, Jana HAFNER; Ana ANŽEL, Alenka KOREN, Irena OREL-POGAČNIK, Nataša SLAVINEC
T–Ž in Dodatki: Ana ANŽEL, Jana HAFNER, Karmen NEMEC, Lučka URŠIČ
ZUNANJI POMOČNIKI UREDNIKOV:
A–H: Marjan CEDILNIK, prof.; Izidor KLEMEN, prof.; Dušan MAHER, prof.; Boža PLENIČAR, bibliotekarka; Leopold STANEK, prof.; Ivan STRMOLE, prof.; Franc ŽAGAR, prof.

I–Na: Marjan CEDILNIK, prof.; Franc ŽAGAR, prof. v. šole
Ne–Pren: Marjan CEDILNIK, prof.
TERMINOLOŠKI SVETOVALCI:
z gradivom
A–H: adm.: Tatjana Braz, prof.; aer.: Boris Černigoj, univ. prof.; agr.: Anton Berkopec, dipl. ekon., dipl. prav.; Franc Bučar, fak, pred.; Elizabeta Muck, strok. sodel.; Vinko Sadar, univ. prof.; alp.: Boris Režek, književnik; antr.: dr. Zlata Dolinar-Osole, doc.; arheol.: Staško Jesse, v. strok. sodel.; France Leben, asist.; dr. Franček Osole, doc.; arhit.: Marko Ivančič, dipl. ing.; Gizela Šuklje, dipl. ing.; astr.: Silvo Breskvar, prof.; avt.: Albert Struna, univ. prof.; biol.: Franc Kapus, prof.; dr. Anton Polenec, v. strok. sodel.; bot.: dr. Viktor Petkovšek, univ. prof.; dr. Angela Piskernik, prof.; Tone Wraber, fak. asist.; čeb.: Stane Mihelič, samost. svetnik; dr. Jože Rihar, dipl. ing.; ekon.: Zvonimir Dintinjana, fak. v. pred.; elektr.: Franc Mlakar, univ. prof.; etn.: dr. Zmaga Kumer, znanstv. sodel.; dr. Niko Kuret, znanstv. svetnik; dr. Vilko Novak, univ. prof.; filat.: Bojan Pečar; film.: Janez Menart, književnik; filoz.: dr. Frane Jerman, fak. asist.; fiz.: Silvo Breskvar, prof.; dr. Lavoslav Čermelj, znanstv. svetnik; gastr.: Valter Braz, fak. lekt.; Pepika Levstek, predm. učit.; geod.: dr. Alojzij Podpečan, univ. prof.; geogr.: dr. Ivan Gams, univ. prof.; dr. Svetozar Ilešič, univ. prof., dop. član SAZU; geol.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; geom.: Oton Sajovic, univ. prof.; gled.: Viktor Molka, dipl. ing.; Jože Pengov, svob. umetnik; gozd.: Miran Brinar, znanstv. svetnik; grad.: Nikolaj Tarasov, abs. arh.; jur.: dr. Avgust Munda, univ. prof., s člani pravne sekcije terminološke komisije SAZU; kem.: dr. Janko Kavčič, univ. prof.; kor.: Pino Mlakar, red. prof. AGRFT; kozm.: Lelja Novak-Rejec, dr. med.; les.: Alojz Žumer, znanstv. svetnik; lingv.: dr. Jože Toporišič, habil. doc.; lit.: Marko Dvořak fak. lekt.; lov.: Franc Cvenkel; dr. Janko Lavrič, dipl. prav.; mat.: dr. Alojzij Vadnal, univ. prof.; med.: Mirko Karlin, dr. med., s člani medicinske sekcije terminološke komisije SAZU; metal.: dr. Andrej Paulin, fak. asist.; dr. Ciril Pelhan, univ. prof.; meteor.: Miran Borko, dipl. meteor.; min.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: Ivan Klemenčič, bibliotekar; dr. Andrej Rijavec, fak. asist.; navt.: Vladimir Naglič, mornar. kapetan; num.: Aleksander Jeločnik, znanstv. sodel.; obl.: Eva Paulin, novinarka; obrt.: Ciril Hočevar, strok. učit.; Martin Knez, strok. sodel.; Jože Kocbek, predm. učit.; Viktor Kodre; Neli Niklsbachern-Bregar strok. učit.; Božo Račič, strok. učit.; pal.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; papir.: Ivo Remiaš, dipl. ing.; ped.: Barica Marentič-Požarnik, v. strok. sodel.; petr.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; psih.: dr. Vid Pečjak, doc.; ptt: Pavel Lavrenčič, dipl. ing.; rad.: Avguštin Pirnat, prof.; rel.: dr. Anton Strle, doc.; rib.: Miran Svetina, strok. svetnik; soc.: Franček Lasbaher, prof.; strojn.: Boris Černigoj, univ. prof.; šah.: Vasja Pirc, velemojster; šol.: Andrej Šavli, strok. sodel.; šport.: Drago Ulaga, red. prof. VŠTK; tekst.: dr. Franjo Kočevar univ. prof.; tisk.: Ivan Matičič, književnik; tur.: dr. Fran Vatovec, znanstv. sodel.; um.: dr. Marijan Zadnikar v. konservator; urb.: Iva Železnikar, dokumentalistka; usnj.: Anton Mali, strok. učit.; varilstvo: Silvester Černetič, prof.; vet.: dr. Janez Batis, univ. prof., s člani veterinarske sekcije terminološke komisije SAZU; voj.: Miloš Polič, dipl. ing.; vrtn.: Ciril Jeglič, univ. prof.; zal.: Bogomil Gerlanc; zgod.: dr. Ferdo Gestrin, univ. prof.; dr. Vasilij Melik, univ. prof.; dr. Metod Mikuž, univ. prof.; Božo Otorepec, arhiv. svetov.; zool.: Ivan Krečič, prof.
I–Na: adm.: Tatjana Braz, prof.; aer.: Boris Černigoj, univ. prof.; Avgust Grošelj; agr.: Anton Berkopec, dipl. ing., dipl. prav; dr. Franc Bučar, univ. prof.; Elizabeta Muck, strok. sodel.; Vinko Sadar, univ. prof.; alp.: Boris Režek; dr. Vladimir Škrlak, dipl. prav.; antr.: dr. Zlata Dolinar-Osole, univ. prof.; arheol.: Staško Jesse, v. strok. sodel.; dr. France Leben, znanstv. sodel.; dr. Franček Osole, univ. prof.; arhit.: Marko Ivančič, dipl. ing.; dr. Marijan Zadnikar znanstv. svetnik; astr.: Silvo Breskvar, prof.; avt.: Albert Struna, univ. prof.; biol.: Franc Kapus, prof.; dr. Anton Polenec, v. znanstv. sodel.; bot.: dr. Viktor Petkovšek, univ. prof.; dr. Angela Piskernik, prof.; dr. Tone Wraber, asist.; čeb.: dr. Jože Rihar, dipl. ing.; ekon.: Zvonimir Dintinjana, prof. v. šole; elektr.: Franc Mlakar, univ. prof.; etn.: dr. Zmaga Kumer, znanstv. svetnik; dr. Niko Kuret, znanstv. svetnik; dr. Vilko Novak, univ. prof.; filat.: Bojan Pečar; film.: Janez Menart; filoz.: dr. Frane Jerman, univ. prof.; fiz.: Silvo Breskvar, prof.; gastr.: Valter Braz, lektor; Pepika Levstek, predm. učit.; geod.: dr. Alojzij Podpečan, univ. prof.; geogr.: dr. Ivan Gams, univ. prof.; akademik dr. Svetozar Ilešič, univ. prof.; geol.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; geom.: Oton Sajovic, univ. prof.; gled.: Viktor Molka, dipl. ing.; Jože Pengov; gozd.: dr. Miran Brinar znanstv. svetnik; grad.: Nikolaj Tarasov; jur.: dr. Avgust Munda, univ. prof., s člani pravne sekcije terminološke komisije SAZU; kem.: dr. Janko Kavčič, univ. prof.; kor.: Pino Mlakar, red. prof. AGRFT; kozm.: Lelja Novak-Rejec, dr. med.; les.: Alojz Žumer, znanstv. svetnik; lingv.: dr. Jože Toporišič, univ. prof.; lov.: Franc Cvenkel; mat.: dr. Alojzij Vadnal, univ. prof.; med.: Mirko Karlin, dr. med., s člani medicinske sekcije terminološke komisije SAZU; metal.: dr. Andrej Paulin, doc.; dr. Ciril Pelhan, univ. prof.; meteor.: Miran Borko, dipl. meteor.; min.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: mag. Ivan Klemenčič; navt.: Ernest Kopriva, prof.; num.: dr. Aleksander Jeločnik, v. znanstv. sodel.; obl.: Eva Paulin; obrt.: Ciril Hočevar, strok. učit.; Martin Knez, strok. sodel.; Jože Kocbek, predm. učit.; Neli Niklsbachern-Bregar, strok. učit.; pal.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; papir.: Ivo Remiaš, dipl. ing.; ped.: dr. Barica Marentič-Požarnik, doc.; petr.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; psih.: dr. Vid Pečjak, univ. prof.; mag. Andrej Ule, asist.; ptt: Pavel Lavrenčič, dipl. ing.; rad.: Franc Milavec, dipl. ing.; rel.: dr. Anton Strle, univ. prof.; rib.: Miran Svetina, strok. svetnik; soc.: Franček Lasbaher, prof.; strojn.: Boris Cernigoj, univ. prof.; šah.: Vasja Pirc; šol.: Andrej Šavli, strok. sodeL; šport.: Drago Ulaga, red. prof. VŠTK; Tanja Pečenko, abs. VŠTK; tekst.: dr. Franjo Kočevar, univ. prof.; tisk.: Ivan Matičič; tur.: dr. Fran Vatovec, hab. univ. prof.; um.: dr. Marijan Zadnikar znanstv. svetnik; Marko Šuštaršič, akad. slikar; urb.: Iva Železnikar, v. razisk. sodel.; usnj.: Anton Mali, strok. učit.; varilstvo: Leo Knez, dipl. ing.vet.: dr. Janez Batis, univ. prof., s člani veterinarske sekcije terminološke komisije SAZU; vrtn.: Ciril Jeglič, univ. prof.; zal.: Bogomil Gerlanc; zgod.: Božo Otorepec, v, strok. sodel.; zool..: Ivan Krečič, prof.
Ne–Pren: adm.: Tatjana Braz, prof.; aer.: Boris Černigoj, univ. prof.; agr.: dr. Franc Bučar, univ. prof.; Elizabeta Muck, strok. sodel.; Vinko Sadar, univ. prof.; alp.: Boris Režek; dr. Vladimir Škrlak, dipl. prav.; arheol.: Staško Jesse, v. strok. sodel.; dr. France Leben, v. znanstv. sodel.; arhit.: dr. Marijan Zadnikar znanstv. svetnik; astr.: Silvo Breskvar, prof.; biol.: Franc Kapus, prof.; bot.: dr. Viktor Petkovšek, univ. prof.; dr. Angela Piskernik, prof.; ekon.: Zvonimir Dintinjana, prof. v. šole; elektr.: Franc Mlakar, univ. prof.; etn.: dr. Zmaga Kumer, znanstv. svetnik; dr. Niko Kuret, znanstv. svetnik; dr. Vilko Novak, univ. prof.; filat.: Bojan Pečar; film.: Janez Menart; filoz.: dr. Frane Jerman, univ. prof.; fiz.: Silvo Breskvar, prof.; gastr.: Valter Braz, lektor; Pepika Levstek, predm. učit.; geogr.: dr. Ivan Gams, univ. prof.; akademik dr. Svetozar Ilešič, univ. prof.; geol.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; geom.: Oton Sajovic, univ. prof.; gled.: Jože Pengov; gozd.: dr. Miran Brinar znanstv. svetnik; grad.: Nikolaj Tarasov; jur.: dr. Avgust Munda, univ. prof.; les.: Alojz Žumer, znanstv. svetnik; lov.: Franc Cvenkel; mat.: dr. Alojzij Vadnal, univ. prof.; med.: Mirko Karlin, dr. med.; metal.: dr. Andrej Paulin, univ. prof.; dr. Ciril Pelhan, univ. prof.; meteor.: Miran Borko, dipl. meteor.; min.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: mag. Ivan Klemenčič; navt.: Ernest Kopriva, prof.; obl.: Eva Paulin; obrt.: Ciril Hočevar, strok. učit.; Martin Knez, strok. sodel.; Jože Kocbek, predm. učit.; Neli Niklsbacher-Bregar, strok. učit.; Božo Račič, strok. učit.; pal.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; papir.: Ivo Remiaš, dipl. ing.; ped.: dr. Barica Marentič-Požarnik, univ. prof.; petr.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; psih.: dr. Vid Pečjak, univ. prof.; ptt: Pavel Lavrenčič, dipl. ing.; rad.: mag. Franc Milavec, dipl. ing.; rel.: dr. Anton Strle, univ. prof.; rib.: Miran Svetina, strok. svetnik; soc.: Franček Lasbaher, prof.; strojn.: Boris Černigoj, univ. prof.; šah.: Vasja Pirc; šol.: Andrej Šavli, strok. sodel.; šport.: Drago Ulaga, red. prof. VŠTK; tekst.: dr. Franjo Kočevar, univ. prof.; tisk.: Ivan Matičič; tur.: dr. Fran Vatovec, univ. prof.; um.: dr. Marijan Zadnikar, znanstv. svetnik; usnj.: Anton Mali, strok. učit.; varilstvo: Leo Knez, dipl. ing.; vet.: dr. Janez Batis, univ. prof., dop. član SAZU, s člani veterinarske sekcije terminološke komisije SAZU; vrtn.: Ciril Jeglič, univ. prof.; zal.: Bogomil Gerlanc; zgod.: Božo Otorepec, strok. svetnik; zoot.: Ivan Krečič, prof.
Preo–Š: adm.: Tatjana Braz, prof.; aer.: Boris Černigoj, univ. prof.; agr.: dr. Franc Bučar, univ. prof.; Elizabeta Muck, strok. sodel.; Vinko Sadar, univ. prof.; alp.: Boris Režek; dr. Vladimir Škrlak, dipl. prav.; arheol.: Staško Jesse, dipl. arheol.; dr. France Leben, znanstv. svetnik; arhit.: Marko Ivančič, dipl. ing.; dr. Marijan Zadnikar, znanstv. svetnik; astr.: Silvo Breskvar, prof.; biol.: Franc Kapus, prof.; bot.: dr. Viktor Petkovšek, univ. prof.; dr. Angela Piskernik, prof.; čeb.: dr. Jože Rihar, univ. prof.; ekon.: Zvonimir Dintinjana, prof. v. šole; elektr.: Franc Mlakar, univ. prof.; etn.: dr. Zmaga Kumer, znanstv. svetnik; dr. Niko Kuret, znanstv. svetnik; dr. Vilko Novak, univ. prof.; filat.: Bojan Pečar; film.: Janez Menart, dop. član SAZU; filoz.: dr. Frane Jerman, univ. prof.; fiz.: Silvo Breskvar, prof.; gastr.: Valter Braz, lektor; geogr.: akademik dr. Ivan Gams, univ. prof.; akademik dr. Svetozar Ilešič, univ. prof.; geol.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; geom.: Oton Sajovic, univ. prof.; gled.: Jože Pengov; gozd.: dr. Miran Brinar, znanstv. svetnik; grad.: Nikolaj Tarasov, dipl. ing.; jur.: dr. Avgust Munda, univ. prof.; kem.: dr. Janko Kavčič, univ. prof.; les.: Alojz Žumer, znanstv. svetnik; lov.: Franc Cvenkel; mat.: dr. Alojzij Vadnal, univ. prof.; med.: Mirko Karlin, dr. med.; metal.: dr. Andrej Paulin, univ. prof.; dr. Ciril Pelhan, univ. prof.; meteor.: Miran Borko, dipl. meteor.; min.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: mag. Ivan Klemenčič; navt.: Ernest Kopriva, prof.; num.: dr. Aleksander Jeločnik, znanstv. svetnik; obrt.: Ciril Hočevar, strok. učit.; Martin Knez, strok. sodel.; Jože Kocbek, predm. učit.; Neli Niklsbacher-Bregar, strok. učit.; Božo Račič, strok. učit.; pal.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; papir.: Stane Bonač, dip1. ing.; Ivo Remiaš, dipi. ing.; ped : dr. Barica Marentič-Požarnik, univ. prof.; petr.: dr. Jože Duhovnik, univ prof.; psih.: dr. Vid Pečjak, univ. prof.; ptt: Pavel Lavrenčič, dipl. ing.; rad.: mag. Franc Milavec, dipl. ing.; rel.: dr. Anton Strle, univ. prof.; rib.: Miran Svetina, strok. svetnik; soc.: Franček Lasbaher, prof.; strojn.: Boris Černigoj, univ. prof.; šah.: Vasja Pirc; šol.: Andrej Šavli, strok. sodel.; šport.: Drago Ulaga, univ. prof.; tekst.: dr. Franjo Kočevar, univ. prof.; tisk.: Ivan Matičič; tur.: dr. Fran Vatovec, univ. prof.; um.: dr. Marijan Zadnikar, znanstv. svetnik; usnj.: Anton Mali, strok. učit.; varilstvo: Leo Knez, dipl. ing.; vet.: akademik dr. Janez Batis, univ. prof., s člani veterinarske sekcije terminološke komisije ZRC SAZU; Miroslav Zidar; vrtn.: Ciril Jeglič, univ. prof.; zal.: Bogomil Gerlanc; zgod.: Božo Otorepec, razisk. svetnik; zool.: Ivan Krečič, prof.
T–Ž in Dodatki: adm.: Tatjana Braz, prof.; aer.: Boris Černigoj, univ. prof.; agr.: dr. Franc Bučar, univ. prof.; Elizabeta Muck, strok. sodel.; Vinko Sadar, univ. prof.; alp.: Boris Režek; dr. Vladimir Škrlak, dipl. prav.; arheol.: Staško Jesse, dipl. arheol.; dr. France Leben, znanstv. svetnik; arhit.: Marko Ivančič, dipl. ing.; dr. Marijan Zadnikar, znanstv. svetnik; astr.: Silvo Breskvar, prof.; biol.: Franc Kapus, prof.; bot.: dr. Viktor Petkovšek, univ. prof.; dr. Angela Piskernik, prof.; čeb.: dr. Jože Rihar, univ. prof.; ekon.: Zvonimir Dintinjana, prof. v. šole; elektr.: Franc Mlakar, univ. prof.; etn.: dr. Zmaga Kumer, znanstv. svetnik; akademik dr. Niko Kuret, znanstv. svetnik; dr. Vilko Novak, univ. prof.; filat.: Bojan Pečar; film.: akademik Janez Menart; filoz.: dr. Frane Jerman, univ. prof.; fiz.: Silvo Breskvar, prof.; gastr.: Valter Braz, lektor; geogr.: akademik dr. Ivan Gams, univ. prof.; akademik dr. Svetozar Ilešič, univ. prof.; geol.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; geom.: Oton Sajovic, univ. prof.; gled.: Jože Pengov; gozd.: dr. Miran Brinar, znanstv. svetnik; grad.: Nikolaj Tarasov, dipl. ing.; jur.: dr. Avgust Munda, univ. prof.; kem.: dr. Janko Kavčič, univ. prof.; kor.: Pino Mlakar, univ. prof.; les.: Alojz Žumer, znanstv. svetnik; lov.: Franc Cvenkel; mat.: dr. Alojzij Vadnal, univ. prof.; med.: Mirko Karlin, dr. med.; metal.: dr. Andrej Paulin, univ. prof.; dr. Ciril Pelhan, univ. prof.; meteor.: Miran Borko, dipl. ing.; min.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: dr. Ivan Klemenčič, v. znanstv. sodel.; navt.: Ernest Kopriva, prof.; num.: dr. Aleksander Jeločnik, znanstv. svetnik; obrt.: Ciril Hočevar, strok. učit.; Martin Knez, strok. sodel.; Jože Kocbek, predm. učit.; Neli Niklsbachern-Bregar, strok. učit.; Božo Račič, strok. učit.; pal.: akademik dr. Ivan Rakovec, univ. prof.; papir.: Stane Bonač, dipl. ing.; Ivo Remiaš, dipl. ing.; ped.: dr. Barica Marentič-Požarnik, univ. prof.; petr.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; psih.: dr. Vid Pečjak, univ. prof.; ptt: Pavel Lavrenčič, dipl. ing.; rad.: mag. Franc Milavec, dipl. ing.; rel.: dr. Anton Strle, univ. prof.; rib.: Miran Svetina, strok. svetnik; soc.: Franček Lasbaher, prof.; strojn.: Boris Černigoj, univ. prof.; šah.: Vasja Pirc; šol.: Andrej Šavli, strok. sodel.; šport.: Tanja Logonder; Drago Ulaga, univ. prof.; tekst.: dr. Franjo Kočevar, univ. prof.; tisk.: Ivan Matičič; tur.: dr. Fran Vatovec, univ. prof.; um.: dr. Marijan Zadnikar, znanstv. svetnik; usnj.: Anton Mali, strok. učit.; varilstvo: Leo Knez, dipl. ing.; vet: akademik dr. Janez Batis, univ. prof., s člani veterinarske sekcije terminološke komisije ZRC SAZU; Miroslav Zidar; vrtn.: Ciril Jeglič, univ. prof.; zal.: Bogomil Gerlanc; zgod.: dr. Božo Otorepec, znanstv. svetnik; zool.: Ivan Krečič, prof.
z nedokončanim gradivom
I–Na: arhit.: Gizela Šuklje, dipl. ing.; čeb.: Stane Mihelič, samost. svetnik; lit.: Marko Dvořak prof.; tov.: dr. Janko Lavrič, dipl. prav.; navt.: Vladimir Naglič; obrt.: Viktor Kodre; rad.: Avguštin Pirnat, prof.; varilstvo: Silvester Černetič, prof.; voj.: Miloš Polič, dipl. ing.; zgod.: dr. Ferdo Gestrin, univ. prof.; dr. Vasilij Melik, univ. prof.; dr. Metod Mikuž, univ. prof.
Ne–Pren: agr.: Anton Berkopec, dipl. ing., dipl. prav.; antr.: dr. Zlata Dolinar-Osole, univ. prof.; arheol.: dr. Franček Osole, univ. prof.; arhit.: Marko Ivančič, dipl. ing.; biol.: dr. Anton Polenec, univ. prof.; bot.: dr. Tone Wraber, doc.; čeb.: dr. Jože Rihar, dipl. ing.; geod.: dr. Alojzij Podpečan, univ. prof.; gled.: Viktor Molka, dipi, ing.; kem.: dr. Janko Kavčič, univ. prof.; kor.: Pino Mlakar, red. prof. AGRFT; lingv.: dr. Jože Toporišič, univ. prof.; num.: dr. Aleksander Jeločnik, znanstv. svetnik; urb.: dr. Iva Železnikar, v. razisk. sodel.
z nasveti
A–H: astr.: dr. Franjo Dominko, univ. prof.; Marijan Prosen, prof.; Vlado Ribarič, dipl. ing.; biol.: Marija Gosar, prof.; bot.: dr. Vlado Ravnik, habil. doc.; ekon.: dr. Jože Pokorn, univ. prof.; farm.: Ivan Hubad, mag. farm.; filoz.: Primož Kozak, v. strok. sodel.; mag. Ratko Ščepanovič; mag. Ivan Urbančič; fiz.: dr. Janez Strnad, doc.; fot.: Marjan Richter, film. teh.; Vlastja Simončič, mojster fot.; grad.: Josip Vitek, v. strok. sodel.; jur.: dr. Ljubo Bavcon, univ. prof.; dr. Peter Kobe, univ. prof.; dr. Stanko Peterin, univ. prof.; dr. Jože Pollak, dipl. prav.; kem.: dr. Lado Kosta, univ. prof.; lit.: Helga Glušič-Krisper, fak. asist.; mat.: Ivan Štalec, prof.; med.: dr. Ivan Lenart, univ. prof.; Dušan Stucin, univ. prof.; dr. Anton Širca, univ prof.; mont.: Raša Vodušek, univ. prof.; muz.: dr. Dragotin Cvetko, univ prof.; Primož Ramovš, skladatelj; navt.: Milenko Šober, novinar; papir.: Stane Bonač, dipl. ing.; psiht.: dr. Lev Milčinski, univ. prof.; rad.: Franc Milavec, dipi. ing.; soc.: dr. Jože Goričar, univ. prof., dop. član SAZU; tekst.: Maks Stupica, fak. v. pred.; tisk.: Jože Paradiž; um.: Marko Šuštaršič, akad. slikar; zool.: dr. Boris Sket, doc.
I–Na: agr.: dr. France Adamič, univ. prof.; dr. Franjo Janežič, univ. prof.; dr. Tatjana Slanovec, univ. prof.; arhit.: Pavel Vodopivec, dipl. ing.; astr.: dr. Franjo Dominko, univ. prof.; Vlado Ribarič, dipl. ing.; biol.: Marija Gosar, prof.; dr. Hubert Pehani, univ. prof.; bot.: dr. Vlado Ravnik, doc.; ekon.: dr. Gregor Počkar, univ. prof.; dr. Jože Pokorn, univ. prof.; dr. Ivan Ribnikar, univ. prof.; dr. Ivan Turk, univ. prof.; elektr.: dr. Slavko Hodžar, univ. prof.; dr. Jernej Virant, univ. prof.; etn.: dr. Marija Makarovič, znanstv. sodel.; Fanči Šarf, kustos; farm.: Ivan Hubad, mag. farm.; filoz.: mag. Ratko Šćepanović, samost. razisk.; fiz.: dr. Janez Strnad, univ. prof.; fot.: Hani Cankar-Simončič; Vlastja Simončič; gastr.: Andreja Grum; grad.: Josip Vitek, dipl. ing.; Pavel Vodopivec, dipl. ing.; jur.: dr. Peter Kobe, univ. prof.; dr. Ciril Kržišnik, znanstv. svetnik; dr. Stanko Peterin, univ. prof.; pravna sekcija terminološke komisije SAZU; lingv.: dr. Erika Mihevc-Gabrovec, univ. prof.; lit.: dr. Helga Glušič-Krisper, doc.; mat.: dr. France Križanič, univ. prof.; med.: dr. Ivan Lenart, univ. prof.; dr. Miha Likar, univ. prof.; Dušan Stucin, univ. prof.; dr. Anton Širca, univ. prof.; dr. Rado Žargi, univ. prof.; akademik dr. Andrej O. Župančič, univ. prof.; medicinska sekcija terminološke komisije SAZU; mont.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: Primož Ramovš; obrt.: Ciril Traven; Srečko Dimec; papir.: Stane Bonač, dipl. ing.; psih.: dr. Anton Trstenjak, univ. prof.; dr. Leo Zorman, univ. prof.; psiht.: dr. Lev Milčinski, univ. prof.; soc.: dr. Jože Goričar, univ. prof., dop. član SAZU; šport.: Stane Urek; tekst.: Maks Stupica, dipl. ing.; tisk.: Jože Paradiž; um : dr. Emilijan Cevc, znanstv. svetnik; vet.: dr. Jože Jurkovič, doc.; Miroslav Zidar; voj.: Stanko Petelin-Vojko, rez. polkovnik; Miroslav Ulčar, predm. učit.; vrtn.: dr. Vinko Strgar, znanstv. sodel.; zgod.: Mirko Avsenak, prof.; dr. Pavle Blaznik, znanstv. svetnik; dr. Sergij Vilfan, univ. prof.; zool.: dr. Boris Sket, univ. prof.; dr. Jože Štirn, hab. univ. prof.; zel.: Venčeslav Funtek, dipl. ing.
Ne–Pren: agr.: dr. France Adamič, univ. prof.; dr. Franjo Janežič, univ. prof.; dr. Tatjana Slanovec, univ. prof.; dr. Venčeslava Šikovec, univ. prof.; arhit.: Pavel Vodopivec, dipl. ing.; astr.: dr. Franjo Dominko, univ. prof.; Vlado Ribarič, dipl. ing.; biol.: Marija Gosar, prof.; dr. Miloš Pavlič, univ. prof.; dr. Hubert Pehani, univ. prof.; bot.: dr. Vlado Ravnik, doc.; ekon.: dr. Ivan Turk, univ. prof.; elektr.: dr. Jernej Virant, univ. prof.; etn.: dr. Angelos Baš, v. znanstv. sodel.; dr. Anton Cevc, v. znanstv. sodel.; dr. Marija Makarovič, v. znanstv. sodel.; Fanči Šarf, kustos; farm.: Ivan Hubad, mag. farm.; fin.: dr. Hugo Skala; fiz.: dr. Janez Strnad, univ. prof.; fot.: Hani Cankar-Simončič; Vlastja Simončič; gastr.: Andreja Grum; grad.: Marjan Krajnc, dipl. ing.; Josip Vitek, dipl. ing.; Pavel Vodopivec, dipl. ing.; jur.: dr. Ciril Kržišnik, znanstv. svetnik; pravna sekcija terminološke komisije SAZU; kozm.: Lelja Novak -Rejec, dr. med.; lingv.: dr. Erika Mihevc-Gabrovec, univ. prof.; lit.: dr. Helga Glušič-Krisper, univ. prof.; med.: dr. Stanko Banič, univ. prof.; dr. Miha Likar, univ. prof.; dr. Anton Širca, univ. prof.; dr. Rado Žargi, univ. prof.; akademik dr. Andrej O. Župančič, univ. prof.; medicinska sekcija terminološke komisije SAZU; mont.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: Primož Ramovš, dop. član SAZU; navt.: Stanko Abram, kapitan bojne ladje; obrt.: Srečko Dimec; Jože Pogačnik; papir.: Stane Bonač, dipl. ing.; psih.: dr. Janez Musek, doc.; dr. Anton Trstenjak, univ. prof., dop. član SAZU; psiht.: dr. Lev Milčinski, univ. prof., dop, član SAZU; soc.: akademik dr. Jože Goričar univ. prof.; šport.: Stane Urek; tekst : dr. Alojz Gregorič, univ prof., s člani terminološke komisije za tekstilno tehnologijo; Maks Stupica, dipl. ing.; tisk.: Jože Paradiž; um.: dr. Emilijan Cevc, znanstv. svetnik; usnj.: Jože Mali, dipl. ing.; vet.: dr. Jože Jurkovič, univ. prof.; Jože Vester; voj.: Stanko Petelin-Vojko, rez. polkovnik; Miroslav Ulčar, predm. učit.; vrtn.: dr. Vinko Strgar, znanstv. sodel.; zgod.: dr. Pavle Blaznik, znanstv. svetnik; dr. Tone Ferenc, znanstv. svetnik; dr. Franc Rozman, znanstv. sodel.; dr. Sergij Vilfan, univ. prof.; zool.: dr. Jože Bole, znanstv. svetnik, dop. član SAZU; dr. Jože Štirn, hab. univ. prof.; žel.: Venčeslav Funtek, dipl. ing.
Preo–Š: aer.: Darko Jarc; agr.: dr France Adamič, univ. prof.; dr. Franjo Janežič, univ. prof.; dr. Tatjana Slanovec, univ. prof.; dr. Venčeslava Šikovec, univ. prof.; antr.: dr. Zlata Dolinar-Osole, univ. prof.; arheol.: mag. Andrej Pleterski, razisk, sodel.; arhit.: Pavel Vodopivec, dipl. ing.; astr.: dr. Franjo Dominko, univ. prof.; Vlado Ribarič, dipl. ing.; avt.: Hinko Kapun; Janez Vodopija, ing.; biol: dr. Miloš Pavlič, univ. prof.; dr. Hubert Pehani, univ. prof.; bot.: dr. Vlado Ravnik, univ. prof.; ekon.: dr. Viljem Merhar, univ. prof.; dr. Ivan Turk, univ. prof.; elektr.: dr. Jernej Virant, univ. prof.; etn.: dr. Marija Makarovič, znanstv. sodel.; Fanči Šarf, kustos; Hanka Štular, muzej. svetovalka; farm.: Ivan Hubad, mag. farm.; fin.: dr. Hugo Skala; fiz.: dr. Janez Strnad, univ. prof.; fot.: Vlastja Simončič; gastr.: Andreja Grum; Pepika Levstek, predm. učit.; geol.: dr. Mario Pleničar, univ. prof., dop. član SAZU; gled.: Viktor Molka, dipl. ing.; grad.: Josip Vitek, dipl. ing.; Pavel Vodopivec, dipl. ing.; jur.: dr. Ciril Kržišnik, znanstv. svetnik, s člani pravne sekcije terminološke komisije ZRC SAZU; kem.: dr. Andrej Šmalc, znanstv. sodel.; kor.: dr. Henrik Neubauer; les : Janez Humar, dipl. ing.; lingv.: dr. Erika Mihevc-Gabrovec, univ prof.; dr. Jože Toporišič, univ. prof.; lit.: dr. Helga Glušič, univ. prof.; med.: dr. Stanko Banič, univ. prof.; dr. Anton Dolenc, univ. prof.; dr. Anton Širca, univ prof.; dr. Bogomil Vargazon, univ prof., s člani medicinske sekcije terminološke komisije ZRC SAZU; mont.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: akademik Primož Ramovš; navt.: Stanko Abram, kapitan bojne ladje; obl.: Eva Paulin; obrt.: Jože Pogačnik; psih.: dr. Janez Musek, univ. prof.; akademik dr. Anton Trstenjak, univ. prof.; psiht.: akademik dr. Lev Milčinski, univ. prof.; soc.: akademik dr. Jože Goričar, univ. prof.; šah.: Anton Praznik, prof.; šport.: Stane Urek; teh.: člani tehniške sekcije terminološke komisije ZRC SAZU; tekst.: dr. Alojz Gregorič, univ. prof., s člani terminološke komisije za tekstilno tehnologijo; tisk,: Jože Paradiž; tur.: mag. Danica Zorko; um.: akademik dr. Emilijan Cevc, znanstv. svetnik; Marijan Tršar, univ. prof.; usnj,: Jože Mali, dipl. ing.; varilstvo: dr. Pavel Štular, univ. prof.; voj,: Stanko Petelin-Vojko, rez. polkovnik; Miroslav Ulčar, predm. učit.; vrtn.: dr. Vinko Strgar, univ prof.; zgod.: dr. Pavle Blaznik, znanstv. svetnik; dr. Tone Ferenc, znanstv. svetnik; dr. Darja Mihelič, znanstv. sodel.; dr. Franc Rozman, znanstv. sodel.; akademik dr. Sergij Vilfan, univ. prof.; zoot.: akademik dr. Jože Bole, znanstv. svetnik; dr. Jože Štirn, univ. prof.; dr. Miroslav Zei, univ. prof.; žel.: Venčeslav Funtek, dipl. ing.
T–Ž in Dodatki: adm.: Tatjana Braz, prof.; Vida Vurnik, prof.; aer.: dr. Dominik Gregl, univ. prof.; agr.: dr. France Adamič, univ. prof.; dr. Franc Bučar, univ. prof.; dr. Alojz Hrček, univ. prof.; dr. Franjo Janežič, univ. prof.; dr. Elza Leskovec, univ. prof.; dr. Tatjana Slanovec, univ. prof.; dr. Venčeslava Šikovec, univ; prof.; alp.: Pavle Šegula, dipl. ing.; antr.: dr. Zlata Dolinar-Osole, univ. prof.; arheol.: dr. Andrej Pleterski, v. znanstv. sodel.; arhit.: Pavel Vodopivec, dipl. ing.; astr.: mag. Pavla Ranzinger, v. strok. sodel.; dr. Vlado Ribarič, univ. prof.; avt.: Martin Česenj, dipl. ing.; Hinko Kapun; biol.: dr. Miloš Pavlič, univ prof.; dr. Hubert Pehani, univ. prof.; bot.: dr. Viktor Petkovšek, univ. prof.; dr. Vlado Ravnik, univ. prof.; čeb.: dr. Jože Rihar, univ. prof.; ekon.: dr. Viljem Merhar, univ. prof.; dr. Ivan Turk, univ. prof.; elektr.: Franc Mlakar univ. prof.; dr. Jernej Virant, univ. prof.; etn.: mag. Helena Ložar-Podlogar, razisk. svetnik; farm.: Ivan Hubad, mag. farm.; film.: Zdenko Vrdlovec, filmski kritik; Marjan Richter; filoz.: dr. Ratko Šćepanović, v. razisk. sodel.; fiz.: dr Janez Strnad, univ. prof.; fot.: Vlastja Simončič; gastr.: Pepika Levstek, predm. učit.; geod.: dr. Florjan Vodopivec, univ. prof.; geogr.: mag. Milan Orožen Adamič, v. razisk. sodel.; geol.: akademik dr. Mario Pleničar, univ. prof.; geom.: Oton Sajovic, univ. prof.; gled.: Viktor Molka, dipl. ing.; gozd.: dr. Miran Brinar znanstv. svetnik; mag. Igor Smolej, v. razisk. sodel.; grad.: Josip Vitek, dipl. ing.; Pavel Vodopivec, dipl. ing.; igr.: Slavko Krušnik; Jože Stabej, urednik; jur.: dr. Polonca Končar, univ prof.; dr. Ciril Kržišnik, znanstv. svetnik; kem.: dr. Andrej Šmalc, razisk. svetnik; kor.: dr. Henrik Neubauer; les.: Janez Humar, dipl, ing.; lingv.: dr. Kajetan Gantar univ. prof.; dr. Tomo Korošec, univ. prof.; dr. Erika Mihevc-Gabrovec, univ. prof.; dr. Janez Orešnik, univ prof., dop. član SAZU; dr. Jože Toporišič, univ. prof., dop. član SAZU; lit.: mag. Darko Dolinar, razisk, svetnik; lov.: Franc Cvenkel; mat.: dr. Peter Legiša, univ. prof.; dr. Alojzij Vadnal, univ. prof.; med.: dr. Anton Dolenc, univ. prof.; dr. Anton Širca, univ. prof.; dr. Bogomil Vargazon, univ. prof., s člani mendicinske sekcije terminološke komisije ZRC SAZU; metal.: dr. Andrej Paulin, univ. prof.; meteor.: Miran Borko, dipl. ing.; dr. Zdravko Petkovšek, univ. prof.; mont.: dr. Jože Duhovnik, univ. prof.; muz.: dr. Ivan Klemenčič, v. znanstv. sodel.; navt.: Zdravko Klasek, dipl. ing.; obl.: Eva Paulin; Stane Tratar, konfekcijski modelar; obrt.: Srečko Dimec, predm. učit.; Marija Kejžar predm. učit.; Jože Pogačnik; pal.: akademik dr. Mario Pleničar, univ. prof.; papir.: Stane Bonač, dipl. ing.; ped.: dr. Marija Lipužič; dr. Barica Marentič-Požarnik, univ. prof.; psih.: dr. Janek Musek, univ. prof.; akademik dr. Anton Trstenjak, univ. prof.; psiht.: akademik dr. Lev Milčinski, univ. prof.; ptt: dr. Beno Pehani, univ. prof.; rad.: dr. Albin Wedam, univ. prof.; rel.: dr. Anton Strle, univ. prof.; soc.: dr. Maca Jogan, univ. prof.; strojn.: Boris Černigoj, univ. prof.; dr. Jože Puhar univ prof.; šah.: Anton Praznik, prof.; šol: Alenka Kozinc, prof.; šport.. Drago Ulaga, univ. prof.; teh.: člani tehniške sekcije terminološke komisije ZRC SAZU; tekst.: dr. Alojz Gregorič, univ. prof., s člani terminološke komisije za tekstilno tehnologijo; tisk.: Jože Paradiž; tur.: mag. Danica Zorko; um.: akademik dr. Emilijan Cevc, znanstv. svetnik; dr. Vida Hudoklin-Šimaga, univ. prof.; dr. Marijan Zadnikar znanstv. svetnik; urb.: dr. Jelka Pirkovič; Nevenka Strlekar dipl. ing.; usnj.: Jože Mali, dipl. ing.; varilstvo: dr. Pavel Štular univ. prof.; vet.: akademik dr. Janez Batis, univ. prof., s člani veterinarske sekcije terminološke komisije ZRC SAZU; voj.: Miroslav Ulčar, predm. učit.; vrtn.: dr. Vinko Strgar, univ prof.; zgod.: dr. Tone Ferenc, znanstv. svetnik; dr. Darja Mihelič, v znanstv. sodel.; dr. Franc Rozman, univ. prof.; Janez Šumrada, razisk. sodel.; akademik dr. Sergij Vilfan, univ. prof.; zool.: akademik dr. Jože Bole, znanstv. svetnik; Janez Gregori, prof.; dr. Miroslav Zei, univ. prof.; žel: Viljem Kozinc, dipl. ing.

 


  CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.6'271.1(038)(0.034.2)

        SLOVAR slovenskega knjižnega jezika [Elektronski vir] / avtorji sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ; glavni uredniški odbor Anton Bajec ... [et al.] ; izdajatelj Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. - Besedilni podatki. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. - (Zbirka Termania)

Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/58/slovar-slovenskega-knjiznega-jezika

ISBN 978-961-254-451-5 ((ZRC SAZU))
ISBN 978-961-6474-10-8 (Amebis)
1. Bajec, Anton, 1897-1985
267692544
  Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.