Področja:
splošno
Jeziki:
grščina, slovenščina
Spremenjen:
Število gesel:
26294

Grško-slovenski slovar
 
© 2015 Založba ZRC, ZRC SAZU
 
Avtor: Anton Dokler
Digitalizacija: Gorazd Korošec
Popravki: Matej Hriberšek, Barbara Zlobec Del Vecchio, Živa Borak, Urban Debevec, Julija Hoda, Gašper Kvartič, Jan Peternelj, Primož Ponikvar
Uredil: Aleš Pogačnik
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Založba ZRC, ZRC SAZU
Založnika: Amebis, d. o. o., Kamnik in Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
Leto izida: 2015
Javni (so)financer: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Javna agencija za knjigo
   Grško-slovenski slovar Antona Doklerja je prvič izšel v knjižni obliki 1915. leta v Ljubljani. Slovar v knjižni izdaji je obsežen (ima 867 strani) in je po pomenu za naš kulturni prostor primerljiv s Pleteršnikovim Slovensko-nemškim slovarjem, enim osrednjih del starejšega slovenskega slovaropisja. Kot tak je bil vrsto let osrednji učni slovar slovenske klasične filologije.
 
Zapis je diplomatski, torej dobeseden, kar pomeni, da je vsaka črka zapisana v enaki obliki kot v knjigi. Izvirna tiskana izdaja je več različnih iztočnic združevala z zavitimi oklepaji, kar digitalna izdaja odpravlja; (abecedno-vsebinsko) podobne iztočnice, ki jih je v knjigi združeval zaviti oklepaj, so navedene takoj za nosilno iztočnico. Spletna izdaja prav tako vključuje errata, ki so bila dodana v knjigi, namenoma pa ne odpravlja nekaterih drugih zatipkov in skuša posnemati tiskani slovar.
 
Projekt elektronskega zapisa oz. digitalizacije slovarja je (na lastno pobudo) začel in med letoma 2007–2010 dokončal dr. Gorazd Korošec (nekdanji sodelavec Filozofskega inštituta ZRC SAZU). Omogočili in finančno podprli so ga: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zavod RS za šolstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
 
Delo na slovarju se je nadaljevalo leta 2012, ko sta se na ZRC obrnila Deželni šolski urad za Furlanijo Julijsko krajino in dr. Matej Hriberšek, profesor na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Prvi zato, da bi učence slovenskih gimnazij opremili z že dolgo časa razprodanim slovarjem, drugi zato, da bi popravili spletno objavo na Termanii in pripravili boljšo verzijo. Med letoma 2012–2015 je nastajal Šolski grško-slovenski slovar, ki je namenjen srednješolskemu pouku v zamejstvu; uvod vsebuje tudi podroben historiat, opis popravkov in predgovore izvirne izdaje iz leta 1915.
 
Natanko sto let po izidu dotlej nikoli popravljenega slovarja sta nastajala še dva izdelka: več tisoč (sic!) popravkov obsegajoča korektura digitalne verzije slovarja iz leta 1915 (ta objava na Termanii) in zasnova novega grško-slovenskega slovarja, ki naj bi leta 2017 izšel tako v spletni kot knjižni obliki.
 
Dodatna prenova slovarja v letu 2015 je bila programerska in sistemsko vpliva na celoten portal Termania. Uporabnik lahko odslej tudi grščino išče z latiničnico, in sicer po mednarodno priznani transliteracijski tabeli za starogrščino, imenovani Beta Code.
 
Zahvaljujemo se dedičem Antona Doklerja (Anton Šef, Marija Blažej, Bogdana Mesojedec, Otilija Dokler, Maja Dokler), ki so v sklopu priprav za prenovljeni starogrško-slovenski slovar Založbi ZRC in ZRC SAZU odstopili avtorske pravice tudi za to spletno objavo zgodovinsko dragocenega slovarskega vira.
 


  CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
811.14'02'374=163.6(0.034.2)
 
DOKLER, Anton
        Grško-slovenski slovar [Elektronski vir] / Anton Dokler ; popravki Matej Hriberšek ... [et al.] ; izdajatelj Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/6/grsko-slovenski-slovar
 
ISBN 978-961-254-449-2 (ZRC SAZU)
ISBN 978-961-6474-08-5 (Amebis)
280508416
 


  Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.