Področja:
informatika, računalništvo
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjen:
25. 07. 2023 10:11:58
Število gesel:
359

Terminološki slovar s področja umetne inteligence

© 2023 Skupina avtorjev

Avtorji: Danijel Skočaj, Damjan Strnad, Marko Robnik Šikonja, Vladimir Batagelj, Ivan Bratko, Matjaž Divjak, Peter Rogelj, Marko Bizjak, Boštjan Slivnik, Tanja Fajfar
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2023
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo
 Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 187719939
ISBN 978-961-6474-74-0 (HTML)
 


Terminološki slovar je nastal v okviru projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (RSDO). Gre za vzorčno zbirko, ki vsebuje termine s področja umetne inteligence, zlasti s podpodročij strojnega učenja, računalniškega vida, obdelave naravnega jezika in mehke logike. Terminom so dodane definicije, angleški ustrezniki in morebitni sinonimi. Slovar je utemeljen na pojmovnem pristopu, kar pomeni, da so termini obravnavani kot poimenovanja za pojme, ki so med seboj povezani v pojmovni sistem stroke. Posledično so termini povezani v poimenovalni sistem stroke.

Slovar je v formatu TBX dostopen na repozitoriju Clarin.si na naslednji povezavi: http://hdl.handle.net/11356/1727.