Področja:
Jeziki:
slovenščina
Spremenjen:
Število gesel:
2571

Slovar krajšav
 
© 2011 Mojca Kompara
 
Avtorica: Mojca Kompara
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2011
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo
 

  
Slovar krajšav, ki je na voljo na portalu Termania, je bil izdelan samodejno. Prva faza je vključevala filtracijo 60-milijonskega korpusa besedil iz dnevnika Delo. Z algoritmom za samodejno prepoznavanje krajšav in krajšavnih razvezav so bili izluščeni kandidati za slovarsko gradivo, slednji so bili v nadaljevanju ročno pregledani. Relevantni kandidati so bili samodejno vneseni v slovarsko masko Termanie. Sledilo je urejanje, ki je tudi potekalo samodejno. Prav tako samodejno so bile lematizirane razvezave krajšav. V zadnji fazi so bili samodejno dodani še jezikovni kvalifikatorji.

 

 

 

 

 

  
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
811.163.6'374:003.083
 
KOMPARA, Mojca
        Slovar krajšav [Elektronski vir] / Mojca Kompara. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis, 2011. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/66/slovar-krajsav
 
ISBN 978-961-6474-19-1
 
512746368

 

 

 

 

 

  
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.