Področja:
Jeziki:
slovenščina
Spremenjen:
7. 07. 2011 08:44:00
Število gesel:
549

Slovar izolskega slenga
 
© 2012 Mirna Buić in Erik Toth
 
Avtorja: Mirna Buić in Erik Toth
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2012
 

  
Pred vami je prvi slovar izolskega slenga. Gre za redek primer slovarja slenga v Sloveniji in prvi primer tovrstnega slovarja na obali, v katerem so zbrane besede in besedne zveze, ki jih uporablja mladina v Izoli. Poleg zbira gesel in razlag ponuja tudi manjši vpogled v načine govora, mnenja, miselnost in interese mladih v Izoli ter na nek način razkrije kulturno in družbeno življenje v mestu in izven njega.

 

 

 

 

 

  
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
811.163.6'276.2(497.4Izola)(038)
 
BUIĆ, Mirna
        Slovar izolskega slenga [Elektronski vir] / Mirna Buić in Erik Toth. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis, 2012. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/72/slovar-izolskega-slenga
 
ISBN 978-961-6474-22-1
1. Toth, Erik
271424512

 

 

 

 

 

  
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.