Področja:
Jeziki:
slovenščina
Spremenjeno:
Stevilo gesel:
178457

Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki
 
© 1998–2010 Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 
Avtorji: Sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Urednica: Ivanka Šircelj-Žnidaršič
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Založnika:  Amebis, d. o. o., Kamnik, in Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
Leto izida: 2010
Javni (so)financer: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije
 

   Slovar vsebuje 178.457 gesel, ki predstavljajo prav toliko besed iz 6-milijonske slovarske kartoteke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ki niso bile uvrščene v Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ta izdaja je vsebinsko enaka knjižni izdaji iz leta 1998 (http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/publikacije/besedisce-slovenskega-jezika-z-oblikoslovnimi-podatki-az#v) in je od leta 2001 dostopna tudi prek spleta (http://bos.zrc-sazu.si/besedisc.html).
 

 

   CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.6'374(0.034.2)

        BESEDIŠČE slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki [Elektronski vir] / avtorji sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ; urednica Ivanka Šircelj-Žnidaršič ; izdajatelj Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. - Besedilni podatki. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. - (Zbirka Termania)

Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/8/besedisce-slovenskega-jezika

ISBN 978-961-254-446-1 ((ZRC SAZU))
ISBN 978-961-6474-05-4 (Amebis)
1. Šircelj-Žnidaršič, Ivanka
267683840

 

 Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.