Področja:
jezikoslovje
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjen:
20. 03. 2023 10:41:06
Število gesel:
2270

Slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja
 
© 2015 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 
Avtorici: Eva Sicherl in Andreja Žele
Izdajatelj: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Založnika: Amebis, d. o. o., Kamnik in Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (zanjo Branka Kalenić Ramšak, dekanja)
Leto izida: 2015
Javni (so)financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 

  
Slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja obsega temeljno in najbolj rabljeno slovensko jezikoslovno izrazje in njegove angleške ustreznice. Izhodišče so torej slovenski jezikoslovno izrazi, ki jih najdemo v vseh temeljnih slovenskih jezikoslovnih delih. Vključene so tudi najbolj tipične strokovne besedne zveze. Slovenski iztočnici in njenim pogostim strokovnim zvezam sledi angleška jezikoslovna ustreznica in tudi angleške besednozvezne ustreznice.

 

 

 

 

 

  
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
811.163.6'373.46=111(038)(0.034.2)
 
SICHERL, Eva
        Slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja [Elektronski vir] / Eva Sicherl, Andreja Žele. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis ; Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/82/slovensko-angleski-glosar-jezikoslovnega-izrazja
 
ISBN 978-961-6474-32-0 (Amebis)
ISBN 978-961-237-731-1 (Znanstvena založba Filozofske fakultete)
1. Žele, Andreja, 1963-
278389760

 

 

 

 

 

  
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).
 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.