Področja:
Jeziki:
slovenščina
Spremenjen:
1. 04. 2016 18:36:27
Število gesel:
1807

Slovarček popačenk in zmerljivk
 
© 2013 Aleksandra Rekar
 
Avtorica: Aleksandra Rekar
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2013
 

  
Slovarček vsebuje dobrih 1700 popačenk in zmerljivk s kratkimi razlagami.

 

 

 

 

 

  
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
811.163.6'373.47
 
REKAR, Aleksandra
        Slovarček popačenk in zmerljivk [Elektronski vir] / Aleksandra Rekar. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis, 2013. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/90/slovarcek-popacenk-in-zmerljivk
 
ISBN 978-961-6474-23-8
 
271424768
 

 

  
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.