Področja:
družboslovje, informatika, izobraževanje, poslovne vede, računalništvo
Jeziki:
slovenščina, angleščina
Spremenjeno:
Stevilo gesel:
1918

Slovar družboslovne informatike
 
© 2011 Vanda Rebolj
 
Avtorica: Vanda Rebolj
Založnik: Amebis d.o.o., Kamnik
Leto izida: 2011
Javni (so)financer: Ministrstvo za kulturo
 

  
Slovar družboslovne informatike je rezultat 18-letnega delovanja pri razvoju e-izobraževanja in pri na različnih področjih družbenih ved v elektronskem okolju. Namenjen je predvsem sporazumevanju na področju družboslovne informatike ter pisanju in prevajanju strokovnih in poljudnih besedil s področja družboslovne informatike. Upošteva terminologijo, ki se je že uveljavila in predloge za nadomeščanje popačenih ali žargonskih izrazov ter zasilnih prevodov iz angleščine. Ker je področje družboslovne informatike široko, zajema izrazje iz različnih disciplin, npr. iz sociologije, pedagogike, psihologije, elektrotehnike ter računalništva in informatike.
 
Slovar vsebuje opis pomena izrazov in delno tudi slovenske in angleške sopomenke. Nekateri pojmi imajo več razlag, ki so oštevilčene in zapisane v vrsticah.

 

 

 

 

 

  
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 
811.163.6'374:316:004
 
REBOLJ, Vanda
        Slovar družboslovne informatike [Elektronski vir] / Vanda Rebolj. - El. knjiga. - Kamnik : Amebis, 2011. - (Zbirka Termania)
 
Način dostopa (URL): http://www.termania.net/slovarji/91/slovar-druzboslovne-informatike
 
ISBN 978-961-6474-20-7
 
271423488

 

 

 

 

 

  
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.