Področja:
medicina
Jeziki:
slovenščina
Spremenjeno:
17. 03. 2024 06:14:41
Stevilo gesel:
46832

Slovenski medicinski slovar, VI. razširjena izdaja (januar 2024)

© 2012–2024 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Avtorji: Sodelavci Medicinske fakultete v Ljubljani in drugi
Glavna urednica: Mateja Legan
Odgovorni urednik: Danijel Petrovič
Uredniški odbor: Roman Bošnjak, Simona Gaberšček, Mojca Kržan, Mateja Legan, Borut Peterlin, Danijel Petrovič, Sergej Pirkmajer, Alenka Radšel Medvešček
Slovarski svetovalec: Dušan Sket
Jezikovni sodelavec: Gašper Tonin
Lektor za slovenski jezik: Tomaž Sajovic
Tehnična sodelavka: Melina Bešić
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Donator in podpornik: Zdravniška zbornica Slovenije
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto začetka izhajanja: 2012

ISSN 2335-4488


Navodilo za uporabo:  Številna gesla vsebujejo podgesla z razlagami (Razložene stalne zveze). Tako npr. je treba izraze amiloidni prekurzorski protein, betalaktamski antibiotik ali sprednja golenska arterija poiskati pod gesli protein, antibiotik ali arterija. Podgesla v množinski obliki, npr. zaviralci angiokinaz, kanabinoidni receptorji, biološka zdravila ali humani virusi,  je treba poiskati pod gesli zaviralec, receptor, zdravilo ali virus. Nekatera gesla so v množinski obliki in jih je treba poiskati kot taka, npr. adneksi, akri, kapljice, obtočila, prebavila, vsiljenke. Nerazložene stalne zveze (Stalne zveze) kažejo na  geselsko iztočnico, pri kateri so razložene. Proste zveze so brez razlag, vendar so pod ustreznimi iztočnicami razloženi termini, ki prosto zvezo sestavljajo. Znak ~ nadomešča geselsko iztočnico. Znak kaže na geslo ali podgeslo, pri katerem je razlaga izraza. Sopomenke (sin.) so lahko zastarele ali žargonske, zato jih je treba preverjati pod ustrezno iztočnico. Za sklanjanje kratic naj uporabniki slovarja sledijo navodilom Slovenskega pravopisa. Slovar vsebuje mednarodna nezaščitena imena zdravilnih učinkovin, ne pa zaščitenih imen zdravil. Poudarek je na imenih zdravilnih učinkovin zdravil, ki so registrirana za uporabo v Sloveniji. Imena encimov so zapisana v skladu s priporočili Terminološke komisije Slovenskega biokemijskega društva (2012)  in se razlikujejo od zapisov imen encimov v I.− IV. izdaji Slovenskega medicinskega slovarja. Slovar vsebuje 46229 gesel z razlagami in 37169 podgesel z razlagami (razloženih stalnih zvez). Za uporabnika, ki ga zanima samo Slovenski medicinski slovar, priporočamo nastavitev na Išči po mojih priljubljenih slovarjih.

Vpis iskanega gesla odpre iztočnico, klik na iztočnico odpre geselski članek.

 

Seznam kvalifikatorjev:

 • angl. – angleško
 • ant. – antonim, protipomenka
 • dov. – dovršno
 • dvoj. – dvojina
 • en. – enota
 • form. – formula
 • fr. – francosko
 • isl. – islandsko
 • it. – italijansko
 • jap. – japonsko
 • krajš. – krajšava, kratica
 • lat. – latinsko
 • m – moški spol
 • mn. – množina
 • nav. mn. – navadno v množini
 • nav. 3. os. – navadno v 3. osebi
 • nedov. – nedovršno
 • nem. – nemško
 • neskl. – nesklonljivo
 • nestrok. – nestrokovno
 • niz. – nizozemsko
 • poljud. – poljudno
 • prim. – primerjaj
 • pril. – prilastek
 • prisl. – prislov
 • s – srednji spol
 • simb. – simbol
 • sin. – sinonim, sopomenka
 • slabš. – slabšalno
 • star. – zastarelo
 • šp. – špansko
 • štev. – števnik
 • tož. – tožilnik
 • vel. – velelnik
 • zn. – znak
 • ž – ženski spol
 • žarg. – žargonsko

 

Abecedni seznam sodelavcev Slovenskega medicinskega slovarja
z znanstvenimi in univerzitetnimi nazivi ter strokovnimi področji delovanja pri slovarju:


zasl. prof. dr. Štefan ADAMIČ, dr. vet. med., biomedicinska informatika
red. prof. dr. Zoran ARNEŽ, dr. med., plastična kirurgija
red. prof. dr. Jože BALAŽIC, dr. med., sodna medicina in deontologija
izr. prof. dr. Andrej BARAGA, dr. med., travmatologija
Melina BEŠIĆ, univ. dipl. biol., tehnična sodelavka 2023−
red. prof. dr. Marjan BILBAN, dr. med., medicina dela
† izr. prof. Ivan BONAČ, dr. med., higiena
† red. prof. dr. Peter BORISOV, dr. med., zgodovina medicine
red. prof . dr. Roman BOŠNJAK, dr. med., nevrokirurgija, član UO spletnega slovarja 2018−
asist. dr. Borut BRATANIČ, dr. med., pediatrija
† izr. prof. dr. Bronka BRZIN, dr. med., bakteriologija, članica UO 1. izdaje
red. prof. dr. Erika CVETKO, dr. stom., anatomija
izr. prof. dr. Peter ČERNELČ, dr. med., hematologija
† red. prof. dr. Zlata ČREPINKO-STROPNIK, dr.med., mikologija
† red. prof. dr. Bronja ČREŠNAR, univ. dipl. inž. kem. tehnol., biokemija
izr. prof. dr. Jure DERGANC, univ. dipl. fiz., biofizika
prim. dr. Jurij DOBOVIŠEK, dr. med., special., kardiologija
red. prof. dr. Borut DRINOVEC, univ. dipl. biol., virologija
† Egon EDER, dr. med., special., plastična kirurgija
asist. dr. Janez ERŽEN, dr. med., torakalna kirurgija
zasl. prof. dr. Mladen EST, dr. med., farmakologija, toksikologija, član UO 1. do 3. izdaje
† red. prof. dr. Janez FETTICH, dr. med., dermatovenerologija
† red. prof. dr. Bojan FORTIČ, dr. med., pulmologija
red. prof. dr. Simona GABERŠČEK, dr. med., nuklearna medicina, članica UO spletnega slovarja 2018−
red. prof. dr. Rastko GOLOUH, dr. med., patologija
† Valter GORNJAK, dr. med., special., sodna medicina
† izr. prof. dr. Dušan GROM, dr. med., otorinolaringologija
doc. dr. Dušan GROŠELJ, dr. stom., stomatologija
† zasl. prof. dr. Marija GUBINA, dr. med., bakteriologija
red. prof. dr. Srečko HERMAN, dr. med., ortopedija
Timotej HORVAT, dr. med., special., radiologija
† izr. prof. dr. Franc HRASTNIK, dr. med., nevrologija
† Blanka HUSU, dipl. fil., slovenski jezik, leksikografija, leksikografska urednica 1. izdaje
red. prof. dr. Alojz IHAN, dr. med., imunologija
prim. Breda JAMAR, dr. med., special., radiologija
prim. Marija JAMŠEK, dr. med., interna medicina, toksikologija
† izr. prof. dr. Janez JANEŽ, dr. med., urologija
red. prof. dr. Janez JAZBEC, dr. med., pediatrija
red. prof. dr. Kristijan JEZERNIK, prof. biol., biologija celice
† red. prof. dr. Pavle JEZERŠEK, dr. med., interna medicina, odgovorni urednik 1. izdaje, član UO 1. do 3. izdaje
izr. prof. dr. Albert JUTERŠEK, dr. med., patologija
† red. prof. dr. Gojmir JUŽNIČ, univ. dipl. inž. grad., dr.med., fiziologija
† red. prof. dr. Ivan KALINŠEK, dr. med., travmatologija
† Matjaž KALIŠNIK, tehnični urednik
† zasl. prof. dr. Miroslav KALIŠNIK, dr. med., histologija in embriologija, glavni urednik 1. do 5. izdaje
† red. prof. dr. Aleksej KANSKY, dr. med., dermatovenerologija
† red. prof. dr. Janko KERSNIK, dr. med., družinska medicina
dr. Tomaž KIAUTA, dr. med., special., patološka fiziologija
† red. prof. dr. Boris KLUN, dr. med., nevrokirurgija, odgovorni urednik 1. do 5. izdaje
† zasl. prof. dr. Andreja KOCIJANČIČ, dr. med., endokrinologija
izr. prof. dr. Marko KOLŠEK, dr. med., družinska medicina
doc. dr. Anton KOREN, univ. dipl. biol., fiziologija
red. prof. Srečko KOREN, dr. med., virologija
† prim. mag. Miha KOSELJ, dr. med., diabetologija
† red. prof. dr. Janko KOSTNAPFEL, dr. med., psihiatrija
red. prof. dr. Mitja KOŠNIK, dr. med., pulmologija
† izr. prof. dr. Pavle KOŠOROK, dr.med., abdominalna kirurgija
† Marinka KREMŽAR, dr. med., special., splošna kirurgija, članica UO 1. do 3. izdaje
izr. prof. dr. Igor KRIŽMAN, dr. med., gastroenterologija
red. prof. dr. Mojca KRŽAN, dr. med., farmakologija in eksperimentalna toksikologija, članica UO spletnega slovarja 2018−
† red. prof. dr. Vito LAVRIČ, dr. med., ginekologija in porodništvo
doc. dr. Mateja LEGAN, dr. med., histologija, endokrinologija, članica UO 5. izdaje, glavna urednica spletnega slovarja 2018−
red. prof. dr. Helena LENASI, univ. dipl. inž. kem., biokemija
red. prof. dr. Metoda LIPNIK-ŠTANGELJ, dr. med., mag. farm., farmakologija in eksperimentalna toksikologija
† izr. prof. dr. Jernej LOGAR, univ. dipl. biol., parazitologija
† doc. dr. Jože LOVŠIN, dr. med., sodna medicina in deontologija
† red. prof. dr. Aleksander MANOHIN, dr. med., anesteziologija in reanimatologija
izr. prof. dr. Vera MARASPIN ČARMAN, dr. med., infektologija
red. prof. dr. Črt MARINČEK, dr. med., fizikalna in rehabilitacijska medicina
red. prof. dr. Anton MESEC, dr. med., nevrologija
doc. dr. Marija MEZNARIČ, dr. med., anatomija
† zasl. prof. dr. Lev MILČINSKI, dr. med., psihiatrija
† izr. prof. dr. Samo MODIC, dr. med., medicina dela
doc. dr. Metka MOHORIĆ, dr. med., fizikalna medicina in rehabilitacija
red. prof. dr. Živa NOVAK-ANTOLIČ, dr. med., ginekologija in porodništvo
† red. prof. dr. Peter OBLAK, dr. med., stomatologija
† red. prof. dr. Janez OREL, dr. med., torakalna kirurgija
red. prof. dr. Janez OREŠNIK, dipl. fil., nordijski jeziki
research prof. dr. Dušan PAVČNIK, dr. med., radiologija
izr. prof. dr. Alenka Pavlič, dr. dent. med., stomatologija
† red. prof. dr. Miloš PAVLIČ, univ. dipl. inž. kem., biokemija
† zasl. prof. dr. Hubert PEHANI, dr. phil., dr. med., biologija človeka, član UO 1. izdaje
† Eman PERTL, dr. med., special., dermatovenerologija
red. prof. dr. Borut PETERLIN, dr. med., humana genetika, član UO spletnega slovarja 2018−
red. prof. dr. Danijel PETROVIČ, dr. med., histologija in embriologija, odgovorni urednik spletnega slovarja 2018−
† zasl. prof. dr. Nada PIPAN, univ. dipl. biol., biologija celice, članica UO 1. do 3. izdaje
† doc. dr. Borut PIRC, dr. med., kirurgija srca in ožilja
doc. dr. Sergej PIRKMAJER, dr. med., član UO spletnega slovarja 2021−
† red. prof. dr. Dražigost POKORN, dr. med., higiena
red. prof. Pavel POREDOŠ, dr. med., žilne bolezni
prim mag. Alenka PRETNAR DAROVEC, dr. med., ginekologija in porodništvo
red. prof. dr. Alenka RADŠEL-MEDVEŠČEK, dr. med., infekcijske bolezni, članica UO 1. do 5. izdaje ter UO spletnega slovarja 2018−
† red. prof. dr. Srečko RAINER, dr. med., ginekologija in porodništvo, patologija, član UO 1. izdaje
red. prof. dr. Peter RAKOVEC, dr. med., kardiologija
† zasl. prof. Božena RAVNIHAR, dr. med., onkologija
prim. Igor Mihael RAVNIK, dr. med., special., epileptologija
red. prof. dr. Stane REPŠE, dr. med., abdominalna kirurgija
Miro ROMIH, univ. dipl. inž. računalništva in informatike, računalniška priprava
red. prof. dr. Primož ROŽMAN, dr. med., transfuzijska medicina
doc. dr. Tomaž SAJOVIC, prof. sloven., slovenski jezik, lektoriranje
† red. prof. dr. Primož SCHAUER, univ. dipl. biol., genetika
† red. prof. dr. Rajko SEDEJ, dr. stom., stomatologija
† doc. dr. Dalja SEVER-JURCA, dr. med., medicina dela, urednica korektur 1. izdaje, članica UO 1. do 5. izdaje
† prim. mag. Davorin SEVŠEK, dr. med., oftalmologija
† red. prof. dr. Primož SIMONITI, dipl. fil., latinski in grški jezik
zasl. prof. dr. Dušan SKET, dr. med., patološka fiziologija, odgovorni urednik 1. do 5. izdaje, urednik spletnega slovarja 2012−2018
† zasl. prof. dr. Mitja SKUBIC, dipl. fil., romanski jeziki
red. prof. dr. Vladimir SMRKOLJ, dr. med., travmatologija
Helena SPANRING, dipl. fil., lektorica, nemški jezik
† red. prof. dr. Franc SRAKAR, dr. med., ortopedija
izr. prof. dr. Lovro STANOVNIK, dr. med., farmakologija, toksikologija
zasl. prof. dr. Vito STARC, univ. dipl. inž. fiz., dr. med., fiziologija
red. prof. dr. Janez STARE, univ. dipl. inž. mat., statistika
red. prof. dr. Maksimiljan STERLE, prof. biol., biologija celice
† red. prof. dr. Janko SUŠNIK, dr. med., medicina dela
zasl. prof. dr. Saša SVETINA, univ. dipl. inž. fiz., biofizika
† zasl. prof. dr. Anton ŠIRCA, dr. med., anatomija, član UO 1. izdaje
red. prof. dr. Lojze ŠMID, dr. med., otorinolaringologija
Borut ŠTEFANIČ, dr. med., special., sodna medicina
red. prof. dr. Milan ŠTRUKELJ, dr. med., pediatrija
† spec. akad. st. Janez ŠUŠTARŠIČ, dr. med. , special., nuklearna medicina
† red. prof. dr. Rastislav ŠUŠTARŠIČ, prof. angl. in franc., angleški jezik
red. prof. dr. Igor ŠVAB, dr. med., družinska medicina
† red. prof. dr. Danilo TAVČAR, dr. med., patologija, član UO 1. izdaje
Cvetana TAVZES, prof. slov. in rus. s knjiž., slovenski jezik, leksikografija, leksikografska urednica I. izdaje
Gašper TONIN, dr. med., univ. dipl. slov. in lit. komp., jezikovni sodelavec 2021−
† red. prof. dr. Bogomil VARGAZON, dr. med., revmatologija, član UO 1. izdaje
red. prof. dr. Peter VERANIČ, prof. biol., biologija celice
doc. dr. Neli VINTAR, dr. med., anesteziologija in reanimatologija
† zasl. prof. dr. Marjan VOZELJ, univ. dipl. inž. kem., imunologija
red. prof. dr. Lijana ZALETEL KRAGELJ, dr. med., biomedicinska informatika, javno zdravje
red. prof. dr. Matjaž ZORKO, univ. dipl. inž. kem. tehnol., biokemija
red. prof. dr. Zvonka ZUPANIČ-SLAVEC, dr. med., zgodovina medicine
Tone ŽAKELJ, abs. med., zgodovinske osebnosti, tehnični urednik 1. izdaje
† zasl. prof. dr. Vladimir ŽAKELJ, dr. med., abdominalna kirurgija, član UO 1. izdaje
red. prof. dr. Marija ŽAKELJ-MAVRIČ, univ. dipl. inž. kem., biokemija
† red. prof. dr. Rado ŽARGI, dr. med., infekcijske bolezni
red. prof. dr. Boštjan ŽEKŠ, univ. dipl. inž. fiz., biofizika
zasl. prof. dr. Martina ŽMUC TOMORI, dr. med. psihiatrija

Viri spletnega slovarja:

 1. Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije. Ljubljana: Slovensko biokemijsko društvo, 2019.
 2. Clarke C, Howard R, Shorvon SD. Neurology. A Queen Squre Textbook. Wiley-Blackwell, 2016.
 3. Gašperšič D, Cvetko E, Jan J. Zgradba zoba: mikroskopski prikaz s pojasnili. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2005.
 4. Herman S, Antolič V, Pavlovčič V, ur. Ortopedija. Ljubljana: samozal., 2006.
 5. http://www.cbz.si
 6. http://www.slovenija-transplant.si/index.php?id=slovar
 7. http://www.termania.net/slovarji/58/slovar-slovenskega-knjiznega-jezika
 8. Humar M, Šmid-Korbar J, Obreza A, ur. Farmacevtski terminološki slovar. Ljubljana: ZRC SAZU, 2011.
 9. Kališnik M, Klun B, Sket D, ur. Slovenski medicinski slovar. V. izdaja. Ljubljana: Medicinska fakulteta in Zdravniška zbornica Slovenije, 2014 (in reference v viru).
 10. Kansky A, Miljković J in sod. Kožne in spolne bolezni. II. izdaja. Ljubljana: Združenje slovenskih dermatovenerologov, 2009.
 11. Košnik M, Štajer D, ur. Interna medicina. V. izdaja. Ljubljana: Buča, 2018.
 12. Kržan M. Protivirusna zdravila. http://m.mf.uni-lj.si/dokumenti/c057a9e0ea201127cd32d63603d9cad4.pdf (13.12.2017).
 13. Kržišnik C in sod. Pediatrija. Ljubljana: DZS, 2014.
 14. Lieberma M, Peet A. Marks' Basic Medical Biochemistry. 5 th edition, 2018.
 15. Lipnik-Štangelj M, Korošec L, Černelč S, Stanovnik L. Receptura. Ljubljana: Medicinski razgledi, 2008.
 16. Mali leksikon biokemije in molekularne biologije. Ljubljana: Slovensko biokemijsko društvo, 2019.
 17. MKB-10-AM (Mednarodna klasifikacija bolezni 10 - avstralska modifikacija) http://www.nijz.si/files/uploaded/ks_mkb10-am-v6_v02_splet.pdf
 18. Novaković S, Jezeršek Novaković B, Strojan P, Žgajnar J. Onkologija. Ljubljana: Mladinska knjiga založba, 2009.
 19. Pregelj P in sod. Psihiatrija. Ljubljana: Psihiatrična klinika, 2013.
 20. Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's Pharmacology. 8th ed. Elsevier/Churchill Livingstone, 2015.
 21. Ribarič S, ur. Katalog izpitnih tem, kliničnih slik in veščin. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2006.
 22. Smerkolj V, ur. Kirurgija. Celje: Grafika Gracer, 2014.
 23. Takač I, Geršak K, ur. Ginekologija in perinatologija, I. izdaja. Maribor: Medicinska fakulteta, 2016.
 24. Tomažič J, Strle F in sod. Infekcijske bolezni. II. izdaja. Ljubljana: Združenje za infektologijo, Slovensko zdravniško društvo, 2017.
 25. Vozelj M. Imunologija. Enciklopedijski priročnik. Ljubljana: DZS, 1996.
 26. Zdravniški Vestnik, 2012 − .
 27. Zorn B in sod. Andrologija. Ljubljana: Litera picta, 2014.

Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta). Citiranje posameznih geselskih člankov je dovoljeno z navedbo vira.


All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.