*hors, hors de [ɔr] préposition, adverbe zunaj, izven, ven; razen

~ d'ici! ven!
~ d'affaire zunaj, izven zadrege, stiske, zagate
~ cadres nadštevilen, odvečen
~ circuit (él) izklopljen
~ de combat onesposobljen za boj
~ commerce, ~ vente ne na prodaj, neprodajen
~ de danger zunaj nevarnosti
~ de dispute nespodbiten, nesporen
~ d'haleine ob sapo, ves zasopljen
~ de concours izven konkurence
~ ligne, classe izreden, nenavaden, odličen
~ de mode iz mode
~ de propos neumesten, neprimeren
~ de prix predrag
~ de saison času neprimeren, neumesten
~ d'atteinte, de portée nedosegljiv
~ de service, d'usage neuporaben, odslužen
il a un talent ~ (de) pair ima nadarjenost, ki mu je ni enake
il est ~ de doute que ... nobenega dvoma ni, da ...
cela est ~ de cause o tem ni govora
être ~ de sens biti z uma
être ~ jeu (sport) (o igralcu) ne biti na mestu, ki ga zahteva žoga v igri
je suis ~ d'état de vous convaincre ne morem vas prepričati
être ~ de cause biti neudeležen
i! est ~ de lui ves iz sebe je, besen je
mettre ~ la loi izobčiti
il m'a mis ~ de moi spravil me je v besnost
prononcer un ~ de cour (juridique) ustaviti sodni postopek
vivre ~ de son pays živeti v tujini
vivre ~ du temps (figuré) ne živeti s časom, ne biti realen, ne stati na realnih tlehVir: Francosko-slovenski slovar - Anton Grad

Komentiraj slovarski sestavek