mettre* [mɛtrə] verbe transitif položiti, postaviti, dejati; vtakniti; obleči (un vêtement, ses gants obleko, rokavice); natakniti (ses lunettes si očala); spraviti; napisati (une adresse naslov); rabiti

la viande a mis longtemps à cuire meso je rabilo precej časa, da se je skuhalo
se ~ začeti (à travailler delati)
s'y ~ lotiti se (dela)
(sport) ils leur ont mis 5 buts à 0 pet golov so jim zabili
le ~ à quelqu'un (familier) koga imeti za norca, norčevati se iz koga
n'avoir rien à se ~, à se ~ sous la dent ne imeti česa obleči, za pod zob
ne savoir où se ~ ne vedeti, kam bi se dejali
se ~ à l'abri poiskati zavetje, zavarovati se (de pred)
se ~ d'accord zediniti se, sporazumeti se
se ~ à l'aise udobno si narediti
~ en apprentissage dati v uk
se ~ après quelqu'un nobenega miru komu ne dati
~ aux arrêts aretirati
se ~ en avant zriniti se naprej
~ au ban (figuré) izobčiti koga (kot brezpravnega)
~ à bas podreti
~ bas odložiti, sleči (obleko), militaire položiti (orožje); skotiti (mladiče); odvreči rogovje (o jelenu)
~ des bâtons dans les roues à quelqu'un metati komu polena pod noge
se ~ au beau zjasniti se (vreme)
se ~ à la besogne lotiti se dela, spraviti se na delo
se ~ bien ne živeti slabo
~ on boîte (familier) nagajati
~ un bouchon à quelqu'un zamašiti komu usta
~ à bout gnati do skrajnosti, do kraja
~ les bouts, les bâtons (populaire) oditi
~ en bouteilles ustekleničiti, figuré dobro shraniti
~ en branle spraviti v gibanje
~ en cause (figuré) dvomiti, sumiti
~ quelqu'un hors de cause ustaviti postopek proti komu
se ~ la ceinture (figuré) pas si zadrgniti
~ à la charge de quelqu'un obremeniti koga
~ la charrue devant les bœufs napačno začeti, se lotiti
se ~ en chemise vse sleči razen srajce
~ en, hors circuit vključiti, izključiti (tok)
~ au clair razčistiti
~ en code (automobilisme) zastreti (luči)
se ~ en colère razjeziti, ujeziti se
~ le comble à quelque chose (figuré) postaviti, položiti krono, kronati kaj
~ en communication (téléphonie, télégraphie, télévision) zvezati
~ en compte vstaviti v račun, vračunati
~ au concours razpisati (mesto)
~ à contribution obdavčiti
~ de côté dati ob, na stran; varčevati
~ quelqu'un au courant sproti poročati komu, ga obveščati
se ~ au courant d'un travail vživeti se v delo
se ~ debout vstati
~ dedans (familier) opehariti, speljati na led, oslepariti
se ~ dedans (figuré) iti na led
~ quelqu'un dehors postaviti koga pred vrata
~ au désespoir spraviti koga v obup
se ~ au-dessus de quelque chose ne gledati na kaj, iti preko česa
se ~ devant stopiti naprej
se ~ en devoir (de faire quelque chose) smatrati za svojo dolžnost (da kaj napravimo)
se ~ au diapason de quelque chose vživeti se v kaj
~ à la disposition de quelqu'un dati na voljo komu
~ le doigt dessus pravilno, dobro pogoditi
se ~ le doigt dans l'œil urezati se, zelo se zmotiti
~ quelque chose sur le dos de quelqu'un naprtiti komu kaj
se ~ dans de beaux draps spraviti se, zabresti v težaven položaj
se ~ à l'eau iti v vodo, kopati se
~ de l'eau dans son vin (figuré) postati manj zahteven
~ à l'école dati v šolo
se ~ à l'écoute poslušati (radio)
~ par écrit spraviti, dati na papir, napisati
~ dans l'embarras spraviti v zadrego
~ en émoi razburiti
~ à l'enchère, aux enchères dati na dražbo
se ~ bien, mal ensemble dobro, slabo se razumeti
se ~ dans tous les états pošteno se razburiti
~ à l'épreuve preizkusiti, dati, postaviti na preskušnjo
~ en évidence poudariti
~ au fait obvestiti, poučiti (de o)
~ au feu zažgati (à quelque chose kaj), povzročiti požar
~ à fin privesti do konca
~ fin à quelque chose narediti čemu konec
se ~ en frais nakopati si stroške
~ un frein à quelqu'un, à quelque chose brzdati koga, zavirati kaj
~ en fuite pognati v beg
~ en gage zastaviti
~ en garde contre (po)svariti pred
se ~ en garde čuvati se, paziti se (contre quelque chose česa)
se ~ à genoux poklekniti
se ~ en grève začeti stavko, začeti stavkati
(se) ~ au hasard izpostaviti (se) (de quelque chose čemu)
~ haut (figuré) povzdigniti v nebo
~ à l'heure naravnati (uro)
~ trois heures (à faire quelque chose ) (po)rabiti tri ure (da smo kaj naredili, da naredimo)
~ quelqu'un hors de lui, de ses gonds razkačiti koga
~ de l'huile sur le feu (figuré) priliti olja ognju
~ à jour spraviti na tekoče, napraviti ažurno
~ au jour spraviti na dan
~ en jugement, en justice postaviti, spraviti pred sodišče
~ en liberté spustiti na svobodo
~ en ligne (militaire) postaviti v bojno črto
~ en ligne de compte upoštevati
se ~ au lit leči v posteljo
~ la main à quelqu'un položiti roko na koga
~ la main sur quelque chose zaseči kaj
~ la dernière main sur quelque chose dokončati kaj
~ la main au feu položiti roko v ogenj (pour za)
~ la main à la pâte (sam) prijeti za, lotiti se (dela)
se ~ mal slabo se obláčiti
~ en marche, en mouvement spraviti v tek, v gibanje
~ quelqu'un à même pomagati komu (de k), omogočiti komu
~ à la mer spustiti, poriniti v morje (ladjo, čoln)
se ~ en mesure podvzeti ukrepe
~ à la mode spraviti v modo
~ quelqu'un de moitié (commerce) dati komu polovično udeležbo
~ au monde roditi
~ à mort vzeti življenje, usmrtiti
~ au mur postaviti ob zid, ustreliti
~ en musique uglasbiti
~ quelqu'un au pied du mur komu nobenega izhoda ne pustiti
y ~ du mystère biti skrivnosten
~ à néant (juridique) razveljaviti, zavreči, zavrniti
~ (un brouillon) au net prepisati (koncept) na čisto
~ dans le noir zadeti v črno
~ à nu razgaliti
~ tous les œufs dans un panier (figuré) staviti vse na eno karto
~ en œuvre izkoriščati, uporabljati; izvršiti
~ tout en œuvre napeti vse strune, uporabiti vsa sredstva
se ~ à l'œuvre iti na delo, lotiti se dela
~ en ordre, ~ (bon) ordre à quelque chose spraviti kaj v red
~ sur la paille spraviti na beraško palico
~ à part dati ob, na stran; izločiti
se ~ de la partie pridružiti se, udeležiti se, sodelovati
~ sur le pavé postaviti (uslužbenca) na cesto
se ~ dans la peau de quelqu'un (figuré) postaviti se v kožo, na položaj kake osebe
se ~ en peine potruditi se (de za)
~ en pension upokojiti
~ en perce odčepiti (sod), nastaviti (pivo)
~ en pièces razkosati, zdrobiti
~ en pièces détachées razstaviti
~ à pied odpustiti (iz službe), odstaviti, odstraniti s službenega mesta
~ sur pied postaviti, spraviti na noge, pokonci
~ sur une fausse piste spraviti na napačno sled
se ~ à la place de quelqu'un postaviti se v položaj kake osebe
y ~ plein les gas (automobilisme) dati poln plin
~ au point urediti, razjasniti, pojasniti (stvar) naravnati (napravo)
~ les points sur les i biti zelo natančen in vesten
~ quelqu'un à la porte vreči koga skozi vrata
se ~ à la portée de quelqu'un prilagoditi se komu, ravnati se po kom
~ à la poste oddati (pismo) na pošti
~ en pratique prestaviti, postaviti v prakso
~ en présence kontrolirati
~ en prison vtakniti v ječo, v zapor
~ à prix razpisati nagrado (quelque chose za kaj)
~ à profit izkoristiti
se ~ sur son quant à soi biti zelo rezerviran, delati se zelo važnega
se ~ en quatre vse narediti, vse sile napeti (pour za)
~ en question dvomiti, sumiti (quelque chose o čem)
se ~ en quête začeti iskati
~ à la raison spraviti k pameti
se ~ à la raison pomiriti se in premisliti
se ~ en rapport, en communication stopiti v zvezo (avec quelqu'un s kom)
~ au rebut odvreči; vreči v koš
se ~ en règle avec quelqu'un poravnati se, pomiriti se s kom
~ à la retraite upokojiti
se ~ en roule kreniti na pot, odriniti
~ à, dans la rue postaviti na ulico (najemnika)
~ sous scellés zapečatiti
~ à la scène (théàt) postaviti na oder, uprizoriti
~ en scène inscenirati, uprizoriti
se ~ en scène postaviti se v pozo, pritegniti poglede
se ~ sur son séant sesti pokonci, zravnati se v postelji
~ à sec (p)osušiti; izčrpati (tudi figuré)
se ~ à sec (figuré) osušiti se, porabiti ves svoj denar
~ quelqu'un sur la sellette (figuré) vzeti koga v roke
~ sens dessus dessous postaviti vse na glavo
~ hors de service izločiti iz obrat(ovanj)a
(y) ~ du sien prispevati svoj del
~ en supplice dati na natezalnico (tudi figuré)
~ sur quelqu'un (figuré) več ponuditi kot kdo drug
~ quelque chose sur soi vzeti kaj nase; péjoratif obesiti nase (nakit, obleko)
~ la table, le couvert pogrniti mizo
se ~ à table sesti k obedu; argot priznati; ovaditi
~ sur le tapis spraviti na tapeto
~ un terme à quelque chose napraviti čemu konec, ustaviti kaj
~ à terre postaviti, položiti na tla; marine izkrcati
él radio ozemljiti
se ~ à la tête postaviti se na čelo
se ~ quelque chose en tête, en fantaisie vbiti si kaj v glavo
se ~ en toilette lepo se obleči
~ le tout pour le tout energično nastopiti, izsiliti odločitev
se ~ en train vstopiti v vlak
se ~ au travail lotiti se dela
se ~ sur son trente-et-un (familier) obleči lepo, svečano obleko
se ~ en usage postati običajen
~ en valeur v pravo luč postaviti, uveljaviti, dati pravo veljavo (quelque chose čemu)
~ en vapeur dati pod paro
~ en vedette postaviti na vidno mesto, razkazovati; typographie poudariti (z razprtim tiskom ipd.)
~ en vente dati, ponuditi na prodaj
~ en vigueur uveljaviti
~ en vogue lansirati (v javnost)
~ sur la voie pomagati na noge (quelqu'un komu)
~ aux voix dati na glasovanje
~ de la bonne volonté pokazati dobro voljo
en ~ plein la vue impresionirati, bahati se (s svojimi uspehi)
mettons que ... recimo, vzemimo, da ...
(familier) qu'est-ce qu'ils se sont mis! kako so se stepli!Vir: Francosko-slovenski slovar - Anton Grad

Komentiraj slovarski sestavek