Βυζάντιον τόBizantij mesto v Trakiji ob Bosporju, pozneje Bizanc, Konstantinopel, Carigrad, zdaj Istanbul
        ➞ adi. Βυζάντιος 3 Bizantijev, bizantijski
        ➞ preb. Βυζάντιος BizantijecVir: Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 3 (Α - Γ) - Matej Hriberšek s sodelavci: Pikl, Cvijić, Gardina, Markič, Berden, Teran, Novak, Križaj, Avguštin, Kristan

Komentiraj slovarski sestavek