ἀν-έχω in ἀν-ίσχω

G.: impf. ἀνεῖχον || fut. ἀνασχήσω, ἀνέξω || aor. ἀνέσχον || ep. aor. ἀνέσχεθον || ep. aor. inf. ἀνσχεθέειν || pf. ἀνέσχηκα || impf. med. ἠνειχόμην || fut. med. ἀνέξομαι, ἀνασχήσομαι || aor. med. ἀνεσχόμην, ἠνεσχόμην || ep. aor. imp. med. ἀνάσχεο, ἄνσχεοA. act.

1. trans.

a) kvišku držim, povzdigujem nad kaj, dvigam
        • χεῖρας θεοῖς roke v molitvi k bogovom
        • εὐχάς pošiljam molitve kvišku, molim (z dvignjenimi rokami)
        • τὶ θεῷ dvignem kaj kot dar ali pokličem boga za pričo
        • σημεῖον πυρός dam ognjeno znamenje
        • λαμπάδας prižgem (ženitne) plamenice
        • εὐδικίας čuvam, cenim, spoštujem
        • κισσόν rad imam bršljanovo listje, skrivam se pod bršljanovim listjem
        • μαζόν kvišku držim prsi, kažem prsi

b) zadržujem, oviram
        • ἵππους
        • τοῦ φονεύειν

c) obvarujem koga (kaj) česa
        • τινά τινος
        • τὴν Σικελίαν, μὴ ὑπ' αὐτοὺς εἶναι obvarovali so Sicilijo, da ni ...

2. intr.

a)
1 molim iz česa, kvišku štrlim (o skali)
        •
2 vzhajam (o soncu)
        •
3 izviram, dvigam se iz vode
        •
4 iztezam se v morje, segam, raztezam se do
        •
5 prebolim, pretrpim
        • καμάτων

b) rastem, nastajam iz česa
        • ἀνέχει τί τινι komu kaj nastaja (prihaja), kdo dobi kaj

c) preneham, poneham, prestanem
        • ὕδωρ dež poneha
        • οὕτως ἀνεῖχον tako so oklevali

B. med.

1. kvišku držim (pred seboj), držim se pokonci, stojim pokonci
        • ἀνασχόμενος mahaje, zamahnivši

2.

a) zdržim, prenesem
        • τῶν οἰκείων ἀμελουμένων zanemarjanje

b) vzdržim se, brzdam se

c) trdno stojim
        • Plutarh, Aristid 14

č) vztrajam, mirno čakam
        • Odiseja 11, 375

d) pretrpim

e) umirim se
        • ἄνσχεο umiri se

f) upam si
        • δέξασθαι upam si upreti se naskoku

g) s pt. pustim (dam, dovolim), da ..., prenašam, sprejemam, potrpim
        • διψῶν prenašam žejo
        • εὖ πάσχων dam si izkazovati ljubezen
        • οὐκ ἀνέχομαι ne odobravam
        • ξείνους gostoljubno sprejemam, trpim pri sebi
        • ἀνέξομαι κλύουσα mirno bom poslušalaVir: Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 3 (Α - Γ) - Matej Hriberšek s sodelavci: Pikl, Cvijić, Gardina, Markič, Berden, Teran, Novak, Križaj, Avguštin, Kristan

Komentiraj slovarski sestavek