βοῦς 1 ὁ, ἡ in βῶς dor.

Et.: iz *βωῦς iz kor. *gōu̯-s 'govedo'; lat. bōs (iz umbr.-samn.; izvirna lat. obl. bi bila *vōs), prim. stind. gáuḥ 'krava', arm. kov 'krava', sl. govedo, hrv. gòvedo, stvnem. chuo 'krava', stir. 'krava', nem. Kuh 'krava', ang. cow 'krava'

G.: dor. βῶς || gen. βοός || dat. βοΐ || acc. βοῦν || ep. βῶν || nom. pl. βόες || gen. pl. βοῶν || dat. pl. βουσί, βόεσσι || acc. pl. βοῦς || ep. acc. pl. βόας || du. βόε, βοοῖν1. govedo, vol, bik, krava

2. goveja koža, goveje usnje, ščit iz goveje kožeVir: Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 3 (Α - Γ) - Matej Hriberšek s sodelavci: Pikl, Cvijić, Gardina, Markič, Berden, Teran, Novak, Križaj, Avguštin, Kristan

Komentiraj slovarski sestavek