κατ-έχω in κατ-ίσχω in κατα-ΐσκω in κατ-ισχάνω ep. ion. vzpor. obl.

G.: fut. καθέξω in κατασχήσω || aor. κατέσχον || pf. κατέσχηκα || adi. verb. καθεκτέον || ep. aor. κατέσχεθον || ep. aor. 3. os. sg. κάσχεθε = κατέσχεθε

tudi v tmezi || ep. ion. vzpor. obl. κατ-ίσχω, κατα-ΐσκω in κατ-ισχάνωA. trans.

1. act. in pass.

a)
1 držim (pri tleh)
        • κεφαλήν povešam
        • ἐν χεροῖν τινα držim v rokah
2 pridržujem, zadržujem
        • τινά, τί, γέλωτα, δάκρυ, τὸ μὴ δακρύειν
        • ὀργήν zatiram, brzdam, krotim
        • ἐμαυτόν brzdam, krotim
        • διάνοιαν, φθόνον prikrivam
        • ἀναγωγήν odlagam
3 prebijem, prenašam
        • ἡμέραν, βίον
4 ohranim, držim
        • λόγον, τὸ καλόν
        • παραδόσεις NT
        • γνώμῃ imam v mislih, ohranim v spominu
5 pass. zadržuje me kdo, bivam, mudim se kje
        • ἔν τινι
        • περί τι okrog česa

b) obračam, vodim ladjo kam, dam ladjo peljati kam
        • ναῦν ἔς τι

c) imam v oblasti, posedujem
1 obdržim, dobim, imam
        • τὰ πρήγματα obdržim
        • τάφον, ἀρχήν dobim, imam
        • κλέος priborim si
2 polastim se, osvojim, zasedem
        • τὸ Καδμείων πέδον polastim se
        • ἀκρόπολιν, ἐχυρά osvojim (si), zasedem
3 vladam
        • Ὀλύμπου αἴγλαν, χθόνα, πλῆθος
4 pokrivam
        • κόνις νέκυν, νὺξ οὐρανόν
        • γαῖα, αἶά με κατέχει zemlja me pokriva, pokopan sem
        •
        ○ o bogovih γῆν varujem, ščitim
5 napolnjujem
        • πεδίον ἀλαλητῷ, δυσφημίαις στρατόπεδον
        • θόρυβοι ἡμᾶς oglušujem
6 razumem, umevam, doumevam, vem
        •
7 o stanju in stvareh (z)grabim, lotim (lotevam) se
        • φθορὰ δόμον tare, muči
        • τινά navdušim
8 pass. navdušen sem
        •
        ○ aor. med. s pass. pomenom κατασχόμενος 3 navdušen Platon, Fajdros 244 e
        • κατέχομαι ἀνάγκῃ sila me stiska, sila pritiska name
        • δίψει žeja me muči, žejen sem
        • νοσήματι bolan sem NT
        • οὐρανὸς νεφέεσσι κατείχετο nebo je bilo oblačno, oblaki so zakrivali nebo

2. med.

a) držim pred seboj, pokrivam si, zakrivam si
        • πρόσωπον zakrivam si
        • ἑανῷ pokrivam se

b) stiskam
        • καρδίαν ἔρωτι κατείχετο (Φαίδρα) njeno (tj. Fajdrino) srce je prevzela ljubezen, v njenem (tj. Fajdrinem) srcu je plamtela ljubezen

c) zadržim, pridržim si
        • χρήματα

B. intr.

1.

a) jadram, plujem, veslam
        • εἴς τι jadram (plujem, veslam) proti

b) izkrcam se, priplujem kam
        •

c)
        • εὖ srečno prispem do konca, prinašam srečo

2. (tudi med.) sem, bivam, mudim se kje

3.

a) trajam, trpim
        •
        ○ o vetru neprestano piham, neprestano vejem
        • ὄμβρος κατασχών trajen (nenehen, neprestan) dež

b) vladam, obstajam, sem
        • λόγος κατέχει govorica je, govori se, pripoveduje se
        • τὰ πράγματα κατέχοντα obstoječe razmere
        • κατέχων držeč = vztrajno

c) pritiskam, prodiram
        • βάλλοντες, πάντῃVir: Vzorčna baza za novi grško-slovenski slovar (Z-Κ) - Matej Hriberšek in sodelavci: Bobovnik, Božič, Kuntner, Pintarič, Poljšak Kus, Skubic, Valijev

Komentiraj slovarski sestavek