κομίζω

G.: fut. κομιῶ || aor. ἐκόμισα || ep. aor. κόμισσα in ἐκομισσάμην in κομισσάμην || pf. pass. κεκόμισμαι || aor. pass. ἐκομίσθην || fut. pass. κομισθήσομαι || fut. med. κομιοῦμαι || ion. κομιεῦμαιA. act.

1.

a) oskrbujem
        • κτήματα

b) opravljam
        • ἔργα

c) strežem, (gostoljubno) sprejemam, hranim, redim
        • τινὰ μέλιτι

2.

a) nosim pri (v) sebi, prinašam
        •

b) spravljam (na varno mesto), rešujem
        •

c) pokopavam (mrtvece)
        •

č) poberem se, ugrabim
        • κομίζοις ἂν σεαυτόν poberi se

d) odnesem, dobim
        • ἄκοντα

e) poberem
        • τρυφάλειαν, χλαῖναν

f) ugrabim
        • χρυσόν, ἵππους

g) ἔπαινον uživam
        •

h) peljem, vodim
        • εἴσω

i) pripeljem, odpeljem kam koga
        • παῖδα

j) pobiram in odnašam
        • νεκρούς

k) peljem nazaj
        •

B. pass.

1. prinesejo me nazaj
        •

2.

a) vozim se (ob čem)
        •

b) veslam, plujem ob čem
        • πλέων

c) nosi me kaj, nese me kaj
        •

č) hodim, potujem
        • ἔς τι dospem

3. vračam se
        • πάλιν

C. med.

1. sprejemam pri sebi, pogostim
        •

2.

a) odnašam s seboj
        • ἔγχος

b) vlečem, potegnem, ženem s seboj
        • ποίμνας

c) jemljem iz česa, pridobivam si kaj
        • δόξαν

č) grem po kaj, odpravim se kam, naselim se kje
        •

3. prinašam s seboj
        •

4. dobivam zopet (nazaj)
        • νεκρούς, τὴν ἀδελφήνVir: Vzorčna baza za novi grško-slovenski slovar (Z-Κ) - Matej Hriberšek in sodelavci: Bobovnik, Božič, Kuntner, Pintarič, Poljšak Kus, Skubic, Valijev

Komentiraj slovarski sestavek