chance
I. sam.
1. možnost, priložnost
We have a good chance of winning the contract. Imamo dobre možnosti, da dobimo posel.
He has an eye to the main chance. Čaka na dobro/pravo priložnost (za dobiček).
The chances are against a profitable outcome. Malo je možnosti, da bi posel uspešno sklenili/izpeljali.
2. naključje
3. tveganje
II. prid. nepričakovan, naključen
III. gl., pog. tvegati

chance purchase KOM naključni/priložnostni nakup
a chance in a thousand enkratna priložnost

promotion chances DEL možnosti za napredovanje
slim chance of success malo možnosti za uspeh

by chance po naključjuVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek