pension
I. sam.
1. ZAV pokojnina
2. DEL upokojitev
3. TUR, FR penzion majhen hotel
II. gl. DEL upokojiti

pension age za pokojnino potrebna (službena) leta, za pokojnino potrebna starost
pension allowance/annuity starostna pokojnina
pension augmentation povečanje/povišek pokojnine
pension claim uveljavljanje (pravice do) pokojnine
pension contributions prispevki za pokojninsko zavarovanje
pension entitlement upravičenost do pokojnine; znesek pokojnine, do katerega je upokojenec upravičen
pension fund pokojninski sklad
pension increase/increment povišek/povečanje pokojnine
pension liabilities R-KNJ obveznosti iz pokojninskega zavarovanja postavka v bilanci
pension money pokojnina, sistem pokojninskega zavarovanja
pension mortgage FIN, BR pokojninska hipoteka oblika dodatnega pokojninskega zavarovanja/varčevanja, zlasti za samozaposlene
pension plan/scheme ZAV program plačevanja prispevkov za pokojnino
pension pool AM (regionalna) skupnost pokojninskega zavarovanja skupen regijski pokojninski sklad več delodajalcev iz določene regije, kar omogoča zaposlenim enake pravice do delavske pokojnine tudi ob menjavi zaposlitve znotraj regije
pension tribunal BR sodišče za spore iz pokojninskega zavarovanja
pension trust FIN pokojninski sklad, pokojninska blagajna
pension warrants potrdila za uveljavljanje pokojninskih zahtevkov, potrdilo za izplačilo pokojnine iz delovnega razmerja

annuity pension pokojnina iz rentnega zavarovanja
basic flat-rate pension pavšalna osnovna pokojnina
contributory/company pension plan/scheme sistem pokojninskega zavarovanja v podjetju z lastno udeležbo prispevke plačujejo delodajalci in delavci/zaposleni
cooperative mutual pension fund pokojninska zadruga, zadružni pokojninski sklad
dependents' pension družinska pokojnina
deprivation of pension nepriznavanje pravice do pokojnine
disability/disablement pension invalidska pokojnina, invalidnina
entitled to pension; eligible for pension upravičen do pokojnine, pokojninski upravičenec
government pension državna pokojnina
graduated pension scheme proporcionalni sistem pokojninskega zavarovanja
holder of a pension upokojenec, upravičenec do pokojnine, prejemnik pokojnine
indexed pension; index related pension indeksirana pokojnina povečuje se glede na indeks rasti življenjskih stroškov
insured pension plan AM pokojninsko zavarovanje na podlagi življenjske zavarovalne police, ki jo delno ali v celoti plačuje delodajalec
non-contributory pension scheme sistem pokojninskega zavarovanja brez prispevkov zavarovanca prispevek plača v celoti delodajalec
occupational pension pokojnina iz delovnega razmerja v nasprotju z državno starostno pokojnino
occupational pension scheme pokojninsko zavarovanje v podjetju
old age pension starostna pokojnina državna pokojnina za vse moške nad 65. in ženske nad 60. letom
orphan's pension družinska pokojnina po očetu
personal pension plan/scheme sistem pokojninskega zavarovanja zasebnikov ki sami plačujejo prispevke (dodatno) osebno pokojninsko zavarovanje
portable pension DEL prenosljiva pokojnina iz delovnega razmerja pokojninsko zavarovanje v podjetju, ki se ob menjavi zaposlitve lahko prenese v drugo podjetje
public-service pension državna pokojnina, pokojnina zaposlenih v državni upravi in javnih službah
retirement/retiring pension BR starostna pokojnina državna pokojnina za vse moške nad 65. in ženske nad 60. letom
state pension državna pokojnina
supplementary pension ZAV, BR pokojninski dodatek socialno ogroženim družinskim upokojencem
survivor's pension družinska pokojnina
top-hat pension DEL dodatna pokojnina za vodilne delavce na podlagi posebnega prispevka delodajalcev
vested pension right JUR pravica do pokojnine, ki ne more ugasniti
widow's pension družinska/vdovska pokojnina, pokojnina po možu/zakoncu

apply for retirement on a pension DEL zaprositi za upokojitev, vložiti zahtevek za upokojitev/pokojnino
be discharged with a pension biti upokojen
be pensioned biti upokojen, biti v pokoju
diversify pension funds into other companies' shares FIN naložiti/vložiti premoženje pokojninskega sklada v delnice drugih podjetij
draw one's pension dobivati pokojnino BANČ dvigniti pokojnino v banki
go on a pension upokojiti se, iti v pokoj
qualify for a pension izpolnjevati pogoje za upokojitev, izpolnjevati pogoje za izplačilo/prejemanje pokojnine
rate a pension določiti/odmeriti višino pokojnine
retire on a pension upokojiti se, iti v pokoj

pension sb. off DEL upokojiti koga, poslati koga v pokoj, priznati komu pokojninoVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek