share
I. sam.
1. del
2. FIN delež, udeležba
3. BORZ, BR delnica; glej tudi stock
The shares were well maintained. Delnice so držale ceno. ali Cena delnic ni padala.
II. gl.
1. deliti
2. biti udeležen pri čem; imeti delež

shares in affiliated companies/undertakings FIN naložbe v povezane družbe, delnice/deleži v povezanih družbah/podjetjih
share allocation/allotment BORZ razdelitev vpisanih delnic, razdelitev delnic med prijavljene kupce zlasti kadar je razpoložljivih delnic bistveno manj kot prijav za nakup
share allotment form obvestilo o dodelitvi delnic
share broker BORZ borzni posrednik za delnice
share capital FIN delniški kapital, osnovni kapital, glavnica (delniške družbe)
share in capital FIN vložek, delež kapitala (družbe)
share certificate BORZ potrdilo o lastništvu delnic
share in decision making DEL, UPR soodločanje, pravica soodločanja
share-farmer AGR, EKON spolovinar
share with a growth potential; share with a potential for growth BORZ delnica, ki ji bo vrednost verjetno rasla
share-hawking BORZ borzne špekulacije z vsiljivo prodajo manj vrednih delnic
share holding FIN delnice, delež/udeležba v delniških družbah
share incentive scheme UPR, DEL stimuliranje poslovodnih kadrov z možnostjo nakupa delnic pod ugodnimi pogoji
share index BORZ borzni indeks, kazalnik vrednosti delnic
share interest FIN delež/udeležba (družbenika)
share ledger FIN delniška knjiga
share list BORZ borzna tečajnica
share option BORZ opcija na delnice, možnost (ugodnega) nakupa dodatnih delnic ki jo družbe ponudijo svojim vodilnim zaposlenim
share at par BORZ delnica, ki se na borzi trži po nominalni vrednosti
share parking BORZ nakup delnic v imenu koga drugega
share premium BORZ, FIN premija na delnico, dodatek na nominalno vrednost delnice, razlika med nominalno in tržno vrednostjo delnice pri novi izdaji presežek vplačanega kapitala
share price BORZ cena/tečaj delnic
share-price index BORZ, BR indeks gibanja cene delnic
share-pushing BORZ borzne špekulacije z vsiljivo prodajo manj vrednih delnic
share quotation BORZ kotacija delnic
share register JUR, BR delniška knjiga, knjiga delnic, seznam delničarjev družbe z naslovi
share reinsurance ZAV delno pozavarovanje, prevzem dogovorjenega dela tveganja
share splitting delitev delnic na manjše enote da se omogoči nakup tudi za manjše zneske
share tenant AGR, EKON spolovinar, kdor plačuje najemnino/zakupnino v blagu
shares traded over the counter FIN delnice na odprtem trgu C, delnice v zunajborzni prodaji; delnice, s katerimi se trguje prek bančnih okenc na trgu OTC
share transfer FIN prenos delnic
share warrant (to bearer) BORZ (na prinositelja izdano) potrdilo o lastniškem upravičenju do delnic, (na prinositelja glaseče se) potrdilo o pravici do nakupa/vplačila novih delnic

'A' shares BORZ "A" delnica, navadna delnica razreda A (z omejeno volilno pravico ali brez nje)
active shares BORZ delnice, ki se dobro prodajajo
allocation of shares in a quota EKON, KOM razdelitev kontingenta
allotment of shares BORZ dodeljene delnice, dodelitev (na novo izdanih) delnic
amalgamation by share purchase EKON pripojitev (drugega podjetja) z nakupom/prevzemom delnic
amusement shares BORZ delnice podjetij razvedrilne panoge
applicant for shares BORZ prijavljeni kandidat za nakup delnic
Applicants will be informed of the number of shares allotted to them. Prijavljene kandidate bomo obvestili o številu dodeljenih delnic.
application for shares BORZ, BR prijava za nakup delnic
authorized share capital FIN osnovni kapital (delniške) družbe
'B' shares BORZ "B" delnice, navadne delnice razreda B, delnice s posebnimi volilnimi pravicami, vendar praviloma brez izplačila dividend navadno le delnice ustanoviteljev
baby share BORZ majhna delnica
bank share BORZ, BR bančna delnica, delnica banke
bearer share BORZ prinosniška delnica, delnica na prinosnika
block of shares BORZ paket/lot delnic
bogus shares BORZ lažne/fingirane delnice podjetja, ki ne obstaja
bonus share BORZ premijska delnica dodeljena delničarjem ob kapitalizaciji dobička – namesto izplačila dividend
capital share FIN del/delež kapitala, kapitalski delež
cash shares BORZ gotovinske delnice, za gotovino prodane delnice
commercial shares BORZ delnice trgovskih/trgovinskih družb
common shares BORZ navadne delnice
common shares held in treasury FIN navadne delnice v rezervi, lastne/trezorske delnice (družbe)
company limited by shares JUR, BR družba z omejeno odgovornostjo do višine vloženega kapitala družbenikov
consolidation of shares FIN združitev delniškega kapitala
conversion of shares into stock FIN konverzija/pretvorba vplačanega kapitala v delnice
cumulative preference share BORZ, BR kumulativna prednostna delnica
deferred (ordinary) share BORZ delnica s kasnejšim/odloženim izplačilom dividend po izplačilu dividend vseh drugih delnic
directors' shares FIN, DEL direktorske/kvalifikacijske delnice pogoj za imenovanje za direktorja
displaced shares BORZ delnice, ki ne kotirajo (več) na borzi; s trga umaknjene delnice
dividend per share FIN, BORZ, kr. DPS letna dividenda na delnico
division into shares razkosanje, delitev na posamezne deleže
earnings per share BORZ, FIN, kr. EPS donos delnice izražen v odstotkih od borzne vrednosti delnice
employees' shares BORZ, DEL delavske delnice, delnice zaposlenih
entertainment shares BORZ delnice podjetij razvedrilne panoge
equity share BORZ, FIN navadna/lastniška delnica
even shares enaki deleži
excess shares BORZ dodatno (na trgu) ponujene delnice iz notranje izdaje, ki jih dotedanji delničarji ne pokupijo
exchange of shares BORZ, FIN (medsebojna) izmenjava delnic oblika kapitalske povezave delniških družb
excluding bonus shares BORZ brez pravice do premijskih delnic
excluding new share issue BORZ brez pravice do delnic nove izdaje
ex growth shares BORZ delnice, ki so (hitro) rasle, vendar predvidoma do nadaljnjega ne bodo več
ex-right shares FIN deleži/delnice brez pravice do dividende
fair share pošten/pravičen delež
fashion shares BORZ modne delnice; delnice, ki se v določenem času (dobro) prodajajo
first preference shares BORZ prednostne delnice prve emisije/izdaje
flotation of shares FIN izdaja delnic (na novo ustanovljene družbe)
forfeited share BORZ zapadla delnica izgubljena pravica do delnice, ker ni bila vplačana na poziv
forfeiture of shares BORZ zapadlost/izguba pravice do delnice
founder's share BORZ, EKON ustanoviteljska delnica delnica z odloženim izplačilom dividende, izdana ustanoviteljem družbe
fully paid(-up) shares BORZ po polni nominalni vrednosti vplačane delnice, v celoti vplačane delnice
glamour shares BORZ delnice, ki (trenutno) visoko kotirajo
go-go shares BORZ delnice, ki hitro rastejo; špekulativne delnice
growth share BORZ delnica, ki ji bo vrednost hitro naraščala
half share polovični delež, polovica
high-grade shares BORZ prvorazredne delnice
high-income shares BORZ delnice z visokimi dividendami/donosi, visoko donosne delnice
income value of a share BORZ, FIN notranja (dohodkovna) vrednost delnice
increase in the share capital FIN povečanje družbenega kapitala delniške družbe povečanje glavnice, dokapitalizacija
industrial shares BORZ delnice proizvodnih/industrijskih družb
inscribed shares BORZ, BR imenske delnice
instalment shares BORZ na obroke vplačljive delnice
interest bearing share FIN (naložbeni) delež, ki se obrestuje
intrinsic value of a share BORZ notranja vrednost delnice
irredeemable preference share BORZ neodkupljiva prednostna delnica ki je družba ne more kupiti nazaj
issuance/issue of shares BORZ izdaja delnic
issue of shares at a discount BORZ, FIN izdaja delnic s popustom pod nominalno vrednostjo
junior share BORZ (kasneje izdana) navadna delnica
legacy of shares JUR volilo/legat v obliki delnic
legal share JUR nujni delež
lien on shares JUR, FIN zastavna pravica do delnic pravica, da si upnik poplača dolgovane zneske z zasegom delnic
limited-life preference share BORZ prednostna delnica z omejeno dobo trajanja
lion's share levji delež, največji del/delež
listed share BORZ delnica, ki kotira na borzi, uvrščena kotacija delnice
lot of shares BORZ lot/paket/sveženj delnic
management/managers' shares BORZ prednostne delnice poslovodne strukture ki jih dobijo vodilni/vodstveni delavci, če družba uspešno posluje prednostne delnice z večjim številom glasov
marked share BORZ, BR markirana/žigosana delnica, markirano/žigosano delniško potrdilo z zaznamkom, da so bile pripadajoče pravice že izkoriščene
market share KOM tržni delež
motor shares BORZ delnice avtomobilske industrije
multiple (voting) shares BORZ delnice z več (volilnimi) glasovi
neglected shares BORZ delnice, po katerih ni veliko povpraševanja
new share BORZ nova/nadomestna delnica izdana namesto nekaj prejšnjih/starih delnic
non-cumulative preference share BORZ nekumulativna prednostna delnica
non-participating share BORZ neudeležbena delnica, prednostna delnica s pravico do fiksne dividende in brez pravice do udeležbe pri dobičku
non-voting preference share BORZ prednostna delnica brez glasovalne pravice
no-par value share BORZ, AM, KAN delnica brez imenske/nominalne vrednosti
participating preference share BORZ prednostna delnica s pravico do fiksne dividende in določenega deleža pri dobičku ki ostane potem, ko je bil izplačan dogovorjeni odstotek na navadne delnice
oil shares BORZ delnice naftnih družb
old share BORZ stara delnica, delnica prejšnje izdaje
ordinary shares BORZ navadne delnice
original shares FIN ustanovitveni deleži, ustanoviteljske/navadne delnice
outstanding shares BORZ, FIN odprodane delnice, javnosti prodane delnice, izdane delnice v rokah/lasti delničarjev, uveljavljajoče se delnice (navadne delnice, s katerimi delničarji uveljavljajo glasovalno pravico)
own shares FIN lastne delnice (družbe), rezervne delnice
ownership share FIN lastniški delež
paid share (v celoti) vplačana delnica
participating preference share BORZ prednostna delnica s pravico udeležbe pri dobičku
participating share BORZ participativna/udeležbena delnica delnica s pravico do udeležbe pri dobičku
partly-paid(-up) share BORZ delno vplačana delnica
parcel of shares BORZ paket/lot delnic
penny share BORZ zelo poceni (špekulativna) delnica za okrog 10 p ali manj kot 1 funt oz. 1 dolar
perpetual preference share večna/trajna prednostna delnica
personal share BORZ imenska delnica, delnica na ime
placing of a line of shares BORZ plasiranje večjega števila delnic nove družbe ali družbe, ki prvič javno prodaja svoje delnice
poor performance of the shares on the stock market BORZ padec cene (določenih) delnic na borzi
portion of shares BORZ tranša (izdanih) delnic
preferred ordinary share BORZ navadna delnica s pravico do izplačila dogovorjenega dela dividende pred izplačilom dividend po navadnih delnicah z odloženim plačilom dividend
preference/preferred share BORZ prednostna delnica navadno brez glasovalne pravice, vendar s prednostjo pri izplačilu dividend
preference share certificate BORZ certifikat o lastništvu prednostnih delnic
privileged share BORZ prednostna delnica
promoter's/promotion share BORZ, FIN ustanovitveni delež, ustanoviteljska delnica
proportional share sorazmerni delež
qualification/qualifying shares FIN, BR obvezne/poroštvene delnice nujen lastniški delež kot pogoj, da je kdo lahko imenovan za člana upravnega odbora družbe
quota share ZAV pozavarovalna kvota
quota share (reinsurance) treaty ZAV pogodba o kvotnem pozavarovanju pogodba o pozavarovanju določenega dela tveganja ob odstopljenem določenem delu premije
quotable shares BORZ delnice, ki lahko kotirajo na borzi
quoted shares BORZ borzne kotacije – delnice; delnice, ki kotirajo na borzi
railway shares BORZ železniške delnice, delnice železniških družb
rateable share sorazmerni delež
real value of a share BORZ realna/efektivna/notranja vrednost delnice
redeemable preference share FIN odkupljiva prednostna delnica ki jo družba lahko kadar koli odkupi nazaj
registered share BORZ imenska delnica, delnica na ime
registered share transaction BORZ registrirana prodaja delnic vpisana v uradne evidence
registered share with restricted transferability BORZ vinkulirana imenska delnica, imenska delnica z omejeno/preklicano prenosljivostjo
restricted share BORZ vezana delnica
rise of shares BORZ dvig cen/vrednosti delnic
senior shares BORZ ustanovitvene/prednostne delnice
split share BORZ deljena delnica zamenjana za več novih delnic z manjšo nominalno vrednostjo v skupni vrednosti stare delnice
staff shares BORZ, FIN interne delnice, zaposlenim razdeljene delnice
statutory share JUR nujni delež
subscribed shares BORZ vpisane delnice
subscription share FIN delnica stanovanjske zadruge, ki se vplačuje po obrokih
subscription of/to shares FIN vpis delnic
takeover bid for shares FIN ponudba prevzema (družbe) z zamenjavo delnic
transferable share BORZ prenosljiva delnica, delnica na prinesitelja
treasury shares FIN trezorske/zakladne delnice, lastne delnice družbe ki niso dane na trg
undivided share in land JUR solastniški delež na posesti/zemlji
unvalued shares BORZ, FIN, AM kvotne delnice, delnice brez navedene vrednosti
unquoted share BORZ (na borzo) neuvrščena delnica; delnica, ki ne kotira na borzi
value share KOM tržni delež po vrednosti
It is an established product and has a large value share. To je uveljavljen izdelek z velikim tržnim deležem.
vendor's shares FIN udeležbene/ustanovitvene delnice, ki jih nekdanji lastnik ob preoblikovanju družbe v delniško družbo dobi namesto kupnine
voteless shares BORZ delnice brez glasovalne pravice
voting shares UPR glasovalne delnice, delnice z glasovalno pravico
x.d. shares BORZ delnice brez pravice do izplačila dividend

allocate shares EKON razdeliti delnice malo razpoložljivih delnic med veliko interesentov
allot shares BORZ dodeliti/razdeliti delnice prijavljenim interesentom
be entitled to a share of profit FIN imeti pravico do dela dobička
boost one's market share KOM povečati svoj tržni delež
buy shares in odds BORZ kupovati po nekaj delnic
consolidate shares BORZ združiti delnice v večje apoene
diversify pension funds into other companies' shares FIN naložiti/vložiti premoženje pokojninskega sklada v delnice drugih podjetij
go shares with sb. deliti si v enakih delih dobiček in izgubo
have a share in management decisions UPR sodelovati pri poslovodnih odločitvah, imeti možnost/pravico soodločanja
have a share in a venture biti udeležen pri poslu
hold shares FIN imeti delnice
increase the share capital by £200,000 povečati (delniški) kapital družbe za 200.000 funtov
issue shares at par FIN izdati delnice po nominalni vrednosti
job shares BORZ trgovati z delnicami
make a call on shares FIN pozvati delničarje k vplačilu (vpisanih) delnic
place shares with the public BORZ plasirati/dati delnice na (prosti) trg
realize shares BORZ prodati delnice
recall shares FIN potegniti delnice nazaj (v družbo)
redeem shares BORZ, FIN kupiti nazaj svoje delnice
reduce the share capital FIN zmanjšati delniški kapital družbe
renounce one's claim to a share in the profits odpovedati se svojemu delu dobička
retrieve one's market share KOM ponovno pridobiti svoj tržni delež, dobiti nazaj svoj tržni delež
sell shares by tender BORZ prodajati delnice na podlagi zbiranja ponudb povabiti potencialne kupce, da pisno ponudijo svojo nakupno ceno in prodati delnice najboljšemu ponudniku
surrender shares vrniti delnice družbi
take a share in sth. udeležiti se česa, biti udeležen pri čem

for my share kar se mene tiče, z moje strani

share computer time RAČ imeti del zmogljivosti računalniškega centra, deliti (s kom) čas dela na računalniku
share in the cost/expenses nositi/prevzeti del stroškov, delno nositi stroške
share sth. half and half deliti kaj na polovico
share one's household with sb. živeti s kom v skupnem gospodinjstvu
share the office with sb. imeti pisarno skupaj s kom
share sb.'s opinion strinjati se s kom, biti s kom enakega mnenja
share in the profits biti udeležen pri dobičku
share a room with sb. stanovati skupaj s kom v isti sobi
share and share alike FIN (med seboj) deliti dobiček in izgubo v enakih delih
share-the-work plan ORG, DEL skrajšani delovnik namesto odpustov odvečne delovne sile

shared responsibility DRUŽB, UPR deljena odgovornost
shared room TUR, TRANS triposteljna kabina

sharing of profits and losses FIN udeležba pri dobičku in kritju izgub

burden-sharing porazdelitev bremena
cost sharing delitev stroškov, udeležba pri stroških
gain sharing EKON, DEL, AM udeležba (zaposlenih) pri dobičku, program delitve/nagrajevanja po uspešnosti podjetja
job sharing DEL delitev delovnih obveznosti na dva zaposlena s polovičnim delovnim časom
market-sharing agreement/arrangement KOM dogovor o delitvi trgov
profit-sharing EKON, DEL soudeležba (zaposlenih/delavcev) pri dobičku (podjetja/družbe)
profit-sharing bond BORZ udeležbena obveznica z izplačilom obresti in deleža dobička
revenue sharing DEL, FIN udeležba (zaposlenih) pri dohodku/dobičku (podjetja)
time sharing TUR časovni zakup RAČ porazdeljevanje/zakup računalniškega časa, zakup časa za delo v računalniškem centru
work-sharing ORG, DEL skrajšani delovnik z dvema za polovični delovni čas zaposlenima na enem delovnem mestu

run a profit-sharing plan/scheme poslovati po načelu soudeležbe (zaposlenih) pri dobičkuVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek