take
I. sam.
1. KOM iztržek
2. (filmski) posnetek, tonski zapis
3. JUR, BR zakup, zakupljena posest
II. gl.
1. vzeti, prijeti
2. potrebovati, porabiti, biti potreben za kaj
It will take me all morning to do his letters. Vse dopoldne bom porabil, da bom napisal njegova pisma.
The distributor took six weeks to supply the backlog of orders. Distributer je potreboval šest tednov, da je dobavil zaostala naročila.
3. FIN, KOM prejeti, dobiti, zaslužiti, iztržiti
She takes home £200 a week. Na teden zasluži 200 funtov čistega. ali Dobi 200 funtov čistega na teden.

take account of sth.; take sth. into account upoštevati kaj
take action storiti kaj, ukrepati
take advantage of sth. izkoristiti kaj, okoristiti se s čim
take to business lotiti se posla
take the bus TRANS, TUR iti z avtobusom, peljati se z avtobusom
take a call prevzeti telefonski klic, oglasiti se
take cash discount KOM, R-KNJ obračunati si skonto/popust ob gotovinskem plačilu
take care of sth. poskrbeti za kaj
take a cause JUR vložiti tožbo, sprožiti/začeti pravdo
take the chair ORG prevzeti predsedstvo, biti predsednik (delovnega) predsedstva na konferenci/sestanku voditi sestanek/konferenco
take charge of the luggage TRANS, TUR, BR poskrbeti za prtljago
take sth. into consideration upoštevati kaj
take a controversy/dispute to arbitration JUR predložiti/predati spor v arbitražo
take sb. to court JUR tožiti koga, pozvati/spraviti koga pred sodišče
take sth. through the customs spraviti kaj (neprijavljeno) skozi carino, pretihotapiti
take a day off DEL vzeti dan dopusta, vzeti si prost dan
take one's degree DRUŽB diplomirati
take dictation pisati po nareku
take a division POL glasovati, dati na glasovanje
take one's doctor (degree) DRUŽB promovirati, narediti doktorat
take the duty off sth. DAVČ odpraviti davek na kaj
take effect (from/on) JUR začeti veljati, stopiti v veljavo (z dne)
take employment DEL zaposliti se
take evidence JUR sprejemati/izvajati dokaze, dokazovati
take in execution JUR zarubiti, zaseči
take one's final(s) DRUŽB opraviti končne izpite, končati študij
take the floor DRUŽB, POL priti za govorniški oder
take on freight TRANS naložiti/natovoriti blago na ladjo, vagon ali tovornjak
take goods aboard vkrcati blago, naložiti blago
take goods out of bond KOM prevzeti blago v carinskem skladišču po opravljenem carinjenju
take goods on consignment KOM vzeti blago v konsignacijo, sprejeti blago v komisijsko prodajo
take goods into stock/warehouse KOM vzeti blago v skladišče, uskladiščiti blago
take for granted sprejeti kot danost, imeti za dejstvo
take the head ORG, UPR prevzeti vodstvo
take on hire vzeti v najem, najeti
take a holiday DEL, TUR iti na dopust/počitnice
take-home pay DEL, FIN čista plača
take by inheritance podedovati
take an interest in a company zanimati se za družbo, biti v družbi kapitalsko udeležen, imeti svoj delež v družbi
take inventory ORG, FIN, AM narediti inventuro, popisati zaloge in sredstva
take issue with sb. on sth. sporeči se s kom o čem; začeti se s kom prepirati o čem
take it or leave it attitude kr. T.I.O.L.I. vzemi ali pusti tržni pristop monopolističnega ponudnika
take sb. to law JUR spraviti koga pred sodišče
take a/on lease vzeti v najem/zakup
take an office building on a long lease vzeti poslovno stavbo dolgoročno v najem
take (one's) leave posloviti se, oditi
take legal proceedings/steps for the recovery of a debt JUR tožiti za plačilo dolga, izterjati (dolg) po sodni poti
take letters to the post office odnesti pisma na pošto, oddati/odposlati pisma
take the liberty of doing sth. dovoliti si kaj storiti
take liberties with sb.'s property polastiti se tuje posesti/lastnine
take lodgings with sb. biti podnajemnik pri kom, najeti sobo pri kom
take the long view FIN, EKON dolgoročno načrtovati rentabilnost naložbe
take one's meals in a restaurant TUR jesti v restavraciji
take measures to reduce inflation EKON sprejeti ukrepe za znižanje/zmanjšanje inflacije
take minutes pisati zapisnik
take money out of a bank BANČ, FIN dvigniti/vzeti denar iz banke
take money out of circulation MON vzeti denar iz obtoka
take one's name off the books izpisati se npr. iz članstva dati se črtati
take notes zabeležiti si, napisati zabeležko
take notice of sth. upoštevati kaj, vzeti kaj na znanje
take an oath JUR priseči, zapriseči
take office DEL prevzeti funkcijo
take the opportunity izkoristiti priložnost
May I take this opportunity to thank you for… Dovolite, da se vam ob tej priložnosti tudi zahvalim za …
take an option BORZ sprejeti opcijo
take an order for sth. KOM sprejeti/prevzeti naročilo za kaj
take a paper biti naročen na časopis
take part in sth. udeležiti se česa
take sb.'s part stopiti na stran koga, pridružiti se komu, podpreti koga
take in part exchange KOM vzeti v račun npr. stari avto pri nakupu novega
take part in the management DEL, UPR soodločati (pri vodenju/upravljanju)
take a partner into business JUR, UPR sprejeti družbenika
take sb. into partnership JUR sprejeti koga za družbenika
take in pawn sprejeti v zastavo
take sth. out of pawn vzeti iz zastave, odkupiti zastavljeno stvar
take paying guests TUR vzeti/sprejeti goste na hrano in stanovanje proti plačilu imeti penzion
take a phone call prevzeti telefonski klic, oglasiti se, dvigniti slušalko
take place biti (organiziran)
The meeting will take place in our offices. Sestanek bo v naših pisarniških prostorih.
take sb.'s place DEL zamenjati koga na delovnem mestu, na položaju
take in pledge sprejeto kot jamstvo, sprejeto v zastavo
take precautions zavarovati, sprejeti varnostne ukrepe
The company did not take proper fire precautions. Podjetje ni bilo ustrezno zavarovano pred požarom.
take precedence of/over sb./sth. biti pred kom/čim, imeti prednost pred kom/čim
take so much off a price KOM za toliko znižati ceno, za toliko popustiti pri ceni
take priority over imeti prednost pred, biti pomembnejše od
take sb. on probation DEL zaposliti koga kot pripravnika, sprejeti na poskusno delo
take proceedings before a court JUR pritožiti se na sodišču
take one's profit BORZ prodati (vrednostne papirje) z dobičkom
take proper measures ustrezno/pravilno ukrepati
take the property over JUR prevzeti posestvo npr. sin od očeta
take for public use JUR razlastiti za potrebe družbe
take by purchase KOM, JUR kupiti, odkupiti
take rank with sb. biti istega ranga s kom, biti komu enak/enakovreden
take sth. off the rations EKON odpraviti omejitev (prodaje/porabe) za kaj
take refuge with sb. zateči se h komu
take all responsibility prevzeti vso/polno odgovornost
take a risk tvegati
take a room with sb. najeti sobo pri kom
take space at an exhibition KOM razstavljati
take a share in sth. udeležiti se česa, biti udeležen pri čem
take shelter with sb. zateči se h komu
take sb. under one's shelter vzeti koga pod svoje okrilje/varstvo
take ship TRANS vkrcati se na ladjo, potovati z ladjo
take shorthand stenografirati
take a shot at doing sth. poskusiti kaj storiti
take sides with sb. postaviti se na stran koga, podpreti koga
take the soft option odločiti se za manj tvegano/zahtevno pot/rešitev/možnost
take (necessary) steps sprejeti potrebne ukrepe, ukrepati
take stock ORG, FIN opraviti inventuro, popisati zaloge v skladišču
take stock of the situation skrbno pretehtati/proučiti položaj
take strike action DEL začeti stavko/stavkati
take in supplies EKON založiti se, preskrbeti se
take time over one's work vzeti si čas za določeno/svoje delo
take title to property JUR, AM pridobiti lastništvo
take a tough line zaostriti stališča pri pogajanjih
take the train TRANS peljati se z vlakom, iti z vlakom
take a view zastopati (določeno) stališče
take under a will JUR prevzeti/dobiti na podlagi oporoke/testamenta, testamentarno (po)dedovati

take away odšteti, odvzeti, odstraniti, odnesti
take away customers KOM prevzeti/prevzemati stranke
take down zapisati, zabeležiti TEH razstaviti, podreti
take down in shorthand stenografirati
take in sprejeti BORZ okoristiti se z razliko v ceni, pobrati deport pri terminskem poslu
take in lodgers TUR vzeti na hrano in stanovanje, nuditi penzion
take in a magazine DRUŽB, BR biti naročen na revijo, dobivati revijo
take in money KOM, FIN, AM kasirati, pobirati denar
take off (the price) KOM odračunati, znižati (ceno)
He took £30 off the price. Ceno je znižal za 30 funtov.
take off TRANS, KOM vzleteti, poleteti (letalo); hitro se dvigniti
Sales took off after the advertising campaign. Po reklamni akciji se je prodaja hitro povečala.
take off the list črtati s seznama
take off the seals odpečatiti, odstraniti plombe
take on charter TRANS zakupiti, vzeti v zakup ladjo/letalo
take on a job DEL prevzeti delo/posel
take on more staff DEL zaposliti več delavcev/osebja
take on passengers TRANS vkrcati potnike, sprejeti potnike (na krov)
take out of bond DAVČ, KOM ocariniti, vzeti iz carinskega skladišča
take out an insurance against fire ZAV skleniti požarno zavarovanje, zavarovati se proti požaru
take out an insurance on the house ZAV zavarovati hišo
take out a licence KOM, JUR priskrbeti si dovoljenje, vzeti koncesijo
take out a mortgage on the house vzeti hipoteko na hišo
take out naturalization papers JUR, AM zaprositi za državljanstvo, prevzeti državljanstvo, naturalizirati se
take out a passport dati si izstaviti potni list, dvigniti potni list
take out a patent for/on sth. PAT dati kaj patentirati, patentirati kaj
take out a policy ZAV skleniti pogodbo o zavarovanju, zavarovati (se)
take out reinsurance ZAV skleniti pozavarovanje, skleniti pogodbo o pozavarovanju
take out a subscription to a magazine naročiti se na revijo
take out a summons (against sb.) JUR poslati (komu) sodni poziv
take over prevzeti
take over a company JUR prevzeti družbo z odkupom
take over the company's liabilities FIN prevzeti obveznosti družbe
take over duties DEL prevzeti dolžnosti/naloge
take up an agency JUR, KOM prevzeti zastopstvo
take up a bill (under rebate) FIN izplačati menico pred zapadlostjo, diskontirati menico
take up one's duty DEL prevzeti dolžnost, nastopiti službo
take up a line of goods KOM prevzeti prodajo različnih izdelkov
take up a loan FIN vzeti posojilo, najeti posojilo
take up a mortgage on the house FIN, JUR vzeti hipoteko na hišo, najeti hipotečno posojilo
take up an option sprejeti (ponujeno) opcijo/možnost
take up a position on a question zavzeti/zastopati stališče do določenega vprašanja
take up a profession DEL izbrati si poklic
take-up rate BORZ, FIN del/odstotek pravic do nove izdaje delnic, ki jih delničarji dejansko prevzamejo
take up one's residence at naseliti se v
take up the rights issue BORZ izkoristiti pravico do nakupa/vpisa na novo izdanih delnic, kupiti/vpisati nove delnice na podlagi prednostne pravice

take-away (restaurant) TUR restavracija za prodajo pripravljene hrane, ki jo kupec/gost odnese s seboj
take-out service KOM dostava na dom
take-over period DEL čas prevzemanja poslov od predhodnika na delovnem mestu
take-up rate BORZ, FIN del/odstotek pravic do nove izdaje delnic, ki jih delničarji dejansko prevzamejo

failure to take delivery KOM, JUR neprevzem (pošiljke)
give and take (business) KOM poslovanje s pavšalnim pokrivanjem izgube in dobička, posli daj-dam, sodelovanje s sklepanjem kompromisov

be taken in by sb.'s clever salesmanship dati/pustiti se prevarati prebrisanemu trgovcu

taking delivery KOM prevzem (pošiljke)
taking over certificate KOM, TEH, kr. TOC prevzemni zapisnik, potrdilo o prevzemu
taking over test KOM, TEH prevzemni pregled/preskus
taking a position FIN, UPR prevzemanje (odločujočega) položaja v družbi z nakupom 5% delnic ali več
taking of samples KOM, TEH jemanje vzorcev
taking away/off the seals KOM, TRANS odpečatenje, snemanje plomb
taking unearned cash discount KOM, R-KNJ neupravičen odbitek skonta, neupravičen obračun skonta/popusta

delayed taking over KOM, JUR zamuda pri prevzemu
inventory taking R-KNJ inventura, popis blaga/premoženja
public taking of private property JUR razlastitev, nacionalizacija
unlawful taking JUR neupravičen/nezakonit odvzem

on/upon taking one's post ob prevzemu dolžnosti/funkcije/položaja, ob nastopu službeVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek