-e [-"ɛ]


cvre, dlje, dre, je, le, mre, ne, pne, pse, scvre, sle, sne, spne, spre, spše, ste, stke, stre, še, šle, tke, tre, vdre, vpne, vre, vse, vtke, vtre, vzpne, vzšle, vžge, zle, zre, že, žge, žre

◡−
Amiens, Anže, Ažbe, Bajde, baje, Barle, Basle, Bele, Bence, Berce, bile, Blagne, Blaže, Bohte, Bole, Boljte, Borje, Borse, Brance, Brence, Brstje, Cvahte, Cverle, čebre, Černe, Črne, dekle, dospe, Drame, Drlje, Erce, Ferme, Flere, France, Frece, Gale, Gole, Gorše, Govše, Grozde, Habe, Hace, Hlede, Hvale, izdre, izpne, izpre, izšle, izvre, izžge, izžme, izžre, Jakše, Jere, Jerše, Ješe, Jurše, Kahne, kajne, Kante, Kebe, Kene, Kerhe, Kerle, Keše, Klemše, Kobe, Kodre, Kohne, Kolbe, Kopše, Korže, Kovše, Krese, Kreže, Krže, Kumše, Lampe, Lebe, Lekše, Lenče, Lesce, Lovše, Lupše, Mahne, Majde, Masle, Medle, megle, Mehle, Meke, Mele, Merše, Meze, mezge, Moge, Mole, Može, Mravlje, Mrevlje, Muše, nacvre, načne, nadre, nadvse, najdlje, napne, napše, natre, navre, nažge, nažre, nečke, niče, nihče, Nose, obšle, obžge, obžre, ocvre, odmre, odpne, odpre, odre, odstre, odšle, odvre, odžge, odžre, opne, opre, otme, otre, ozre, ožge, ožme, ožre, Pavše, Peče, pečke, Perme, Perne, Perše, peške, pocvre, počne, podpre, podre, podžge, podžre, Pompe, pomre, popne, pošle, potre, povre, Povše, povzpne, požge, požre, precvre, predre, premre, prestre, prešle, pretke, pretre, prevre, prezre, prežge, prežme, prežre, prične, pridre, pripne, pripre, prispe, prišle, privre, prižge, prižme, prodre, Race, Rahne, Rape, razcvre, razdre, razpne, razpre, razšle, razžge, razžre, Remše, Repe, Repše, revše, Rode, Rome, Saje, Seme, semnje, Sepe, Serše, sešle, sežge, Sirše, Sketlje, Skrube, Skube, Slabe, Smerke, Smole, Smrke, Solce, Sovre, spočne, Stare, stebre, Stele, Sterle, steze, Strle, Svete, ščene, ščepce, šele, Šeme, Šere, Špende, Štebe, Štefe, Šuklje, Tamše, teme, Tence, Tome, Tomlje, Tomše, Tramte, Trebše, ucvre, Ude, udre, Ule, umre, upre, uspe, ušle, utre, uzre, Vajde, Vale, Vasle, Vašte, Veble, Vene, Vode, Voje, začne, zadre, zamre, zapne, zapre, zastre, zašle, zatre, zavre, zazre, zažge, zažre, Zeme, zmene, Zore, Zule, Zupe, žeblje, Žebre, ženšče, žrebe

−−
polsne

◡◡−
Adamlje, Anderle, Bertole, Blaganje, Brunskole, Cigale, Ciperle, Cizerle, Heferle, izumre, Jensterle, Jenšterle, Jurgele, Kaferle, Kemperle, Kobale, Kokove, Kompare, Košale, Kozole, Majerle, Marenče, Nagode, Narobe, odcvele, odcvete, odcvetle, Osole, otroče, Pervanje, Peterle, Platiše, porazšle, pozapre, prenapne, prenažre, preobžre, razprostre, Rekajne, Rogale, Skoberne, Strmole, Škamperle, Škoberne, Škobrne, Taborne, Verbole, Werbole, zaobšle, Žigante

−◡−
polteme

−◡◡−
malodaneVir: Amebisov slovar rim - Amebis

Komentiraj slovarski sestavek