-íkar [-iːˈkar]

−◡
Bikar, čikar, likar, Likar

◡−◡
Brsnikar, dežnikar, glavnikar, Terlikar, Toplikar, Utikar

◡◡−◡
Obrnikar, trepetlikarVir: Amebisov slovar rim - Amebis

Komentiraj slovarski sestavek