pomoleti pod nos (glagol) pomoliti pod nos, molitiVir: Amebisov slovar sopomenk - Amebis

Komentiraj slovarski sestavek