βοῦς, ὁ, ἡ [Et. iz βωυς (gwōw, gwow-), lat. bōs (= umbr.-samn. obl., lat. bi bilo: vōs), slov. govedo, nem. Kuh (got. kôs). – dor. βῶς, gen. βοός, dat. βοΐ, acc. βοῦν, ep. βῶν, pl. βόες, βοῶν, βουσί, βόεσσι, acc. βοῦς, poet. βόας, dor. βῶς]. 1. govedo, vol, bik, krava. 2. goveja koža, usnje, ščit iz goveje kože.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek