περίπτωμα, ατος, τό (περι-πίπτω) slučaj, naključje, nezgoda.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek