σύμ-πτωμα, ατος, τό (συμ-πίπτω) naključje, slučaj, nezgoda, nesreča.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek