Der bør udarbejdes en ordning, som giver repræsentanter for Schweiz mulighed for at deltage som associeret i arbejdet i de udvalg, der bistår Kommissionen under udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser. En sådan ordning er omhandlet i aftalen i form af brevveksling mellem Rådet for Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen under udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser*, der er knyttet som bilag til den i betragtning … nævnte aftale. (Dansko)

Področje: European Union law


Bolgarsko: Следва да се предвиди разпоредба, която да позволява на представители на Швейцария да бъдат асоциирани към работата на комитетите, подпомагащи Комисията при упражняването на изпълнителните ѝ правомощия. Такава разпоредба бе обсъдена в Споразумението под формата на размяна на писма между Съвета на Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно комитети за подпомагане на Европейската комисия при упражняване на изпълнителните ѝ правомощия*, приложени към споразумението, посочено в съображение ....
Češko: Je třeba přijmout opatření umožňující zástupcům Švýcarska zapojení do práce výborů, jež jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí. Takové opatření je uvedeno v dohodě ve formě výměny dopisů mezi Radou Evropské unie a Švýcarskou konfederací o výborech, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu její výkonné moci*, připojené k dohodě uvedené v ... bodě odůvodnění.
Nemško: Es sollte eine Regelung getroffen werden, die es den Vertretern der Schweiz erlaubt, an der Tätigkeit der Ausschüsse teilzunehmen, die die Kommission bei der Ausübung ihrer Durchführungsbefugnisse unterstützen. Eine solche Regelung wird in dem Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen dem Rat der Europäischen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Ausschüsse, die die Europäische Kommission bei der Ausübung ihrer Durchführungsbefugnisse unterstützen* im Anhang zu dem in Erwägungsgrund … genannten Abkommen in Betracht gezogen.
Grško: Θα πρέπει να συναφθεί διακανονισμός για να δοθεί η δυνατότητα στους αντιπροσώπους της Ελβετίας να συμμετέχουν στις εργασίες των επιτροπών που επικουρούν την Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της. Τέτοιος διακανονισμός προβλέφθηκε στη συμφωνία με ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις επιτροπές που επικουρούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της*, η οποία προσαρτάται στη συμφωνία που αναφέρεται στην αιτιολογία …
Angleško: An arrangement should be made to allow representatives of Switzerland to be associated with the work of committees assisting the Commission in the exercise of its executive powers. Such an arrangement has been contemplated in the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the Council of the European Union and the Swiss Confederation on the committees that assist the European Commission in the exercise of its executive powers*, annexed to the Agreement referred to in recital..
Špansko: Deben establecerse disposiciones para que representantes de Suiza se asocien al trabajo de los comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución. Dichas disposiciones se contemplan en el Acuerdo en forma de Canje de Notas entre el Consejo de la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre los comités que asisten a la Comisión Europea en el ejercicio de sus competencias de ejecución*, anejo al Acuerdo mencionado en el considerando ... .------------------------* DO L 53 de 27.2.2008, p. 77.
Estonsko: Tuleks ette näha kord, mille alusel Šveitsi esindajad saaksid osaleda nende komiteede töös, kes abistavad komisjoni tema rakendusvolituste täitmisel. Sellist korda on kavandatud põhjenduses … osutatud lepingule lisatud kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppes Euroopa Liidu Nõukogu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel Euroopa Komisjoni tema täidesaatva võimu teostamisel* abistavate komiteede kohta.
Finsko: Olisi sovittava järjestelystä, jonka mukaisesti Sveitsin edustajat voivat osallistua toimeenpanovaltaansa käyttävää komissiota avustavien komiteoiden työhön. Tällaista järjestelyä on tarkasteltu johdanto-osan ... kappaleessa tarkoitettuun sopimukseen liitetyssä Euroopan unionin neuvoston sekä Sveitsin valaliiton välisessä kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa* komiteoista, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä toimeenpanovaltaansa.
Francosko: Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de la Suisse d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement est envisagé dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs*, qui est annexé à l'accord visé au considérant... .
Irsko: Ba cheart go socrófaí go dtabharfaí cead d’ionadaithe ón Eilvéis baint a bheith acu le hobair na gcoistí a chuidíonn leis an gCoimisiún maidir le feidhmiú a chumhachtaí feidhmiúcháin. Meabhraíodh socrú den sórt sin sa Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le coistí a thugann cúnamh don Choimisiún Eorpach i bhfeidhmiú a chumhachtaí feidhmiúcháin*, atá i gceangal leis an gComhaontú dá dtagraítear in aithris..
Madžarsko: Meg kell állapodni arra vonatkozóan, hogy Svájc képviselői részt vehessenek a Bizottságot végrehajtási hatáskörének gyakorlásában segítő bizottságok munkájában. A … preambulumbekezdésben említett megállapodáshoz mellékletként csatolt, az Európai Unió Tanácsa és a Svájci Államszövetség között az Európai Bizottságot végrehajtó hatáskörének gyakorlásában segítő bizottságokról szóló, levélváltás útján létrejött megállapodás tervbe vett egy ilyen jellegű megállapodást.
Italijansko: È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi. Tale regime è stato previsto in un accordo in forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo ai comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi*, allegato all'accordo di cui al considerando … .
Litovsko: Reikėtų sudaryti susitarimą, pagal kurį Šveicarijos atstovai galėtų dalyvauti komitetų, padedančių Komisijai naudotis savo vykdomaisiais įgaliojimais, darbe. Galimybė sudaryti tokį susitarimą buvo apsvarstyta Europos Sąjungos Tarybos ir Šveicarijos Konfederacijos pasikeitime laiškais dėl komitetų, padedančių Europos Komisijai naudotis savo vykdomaisiais įgaliojimais*, pridėtame prie … konstatuojamojoje dalyje nurodyto susitarimo.
Latvijsko: Ir jāparedz procedūra, kā Šveices pārstāvjiem iesaistīties to komiteju darbībā, kuras palīdz Komisijai īstenot tai piešķirtās izpildu pilnvaras. Tāda procedūra ir apsvērta Nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienības Padomi un Šveices Konfederāciju par komitejām, kas palīdz Eiropas Komisijai īstenot tās izpildu pilnvaras*, kas pievienots … apsvērumā minētajam nolīgumam.
Malteško: Għandu jsir arranġament li jippermetti lil rappreżentanti tal-Isvizzera li jkunu assoċjati mal-ħidma ta' kumitati li jassistu lill-Kummissjoni fl-eżerċizzju tas-setgħat eżekuttivi tagħha. Tali arranġament ġie kkontemplat fil-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kumitati li jassistu lill-Kummissjoni Ewropea fl-eżerċizzju tas-setgħat eżekuttivi tagħha, anness mal-Ftehim imsemmi fil-premessa … .
Nizozemsko: Er moet een regeling worden getroffen op grond waarvan vertegenwoordigers van Zwitserland kunnen worden betrokken bij het werk van de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoerende taken. Een dergelijke regeling is overwogen in de aan de in overweging […] genoemde overeenkomst gehechte overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Raad van de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat over de comités die de Europese Commissie bijstaan bij de uitoefening van haar uitvoerende bevoegdheden*
Poljsko: Należy dokonać ustaleń w celu umożliwienia przedstawicielom Szwajcarii przyłączenia się do prac komitetów wspomagających Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych. Tego rodzaju ustalenia były rozważane w Porozumieniu w formie wymiany listów między Wspólnotą a Szwajcarią w sprawie komitetów wspierających Komisję Europejską w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych*, załączonym do umowy, o której mowa w motywie ... .
Slovaško: Je potrebné vytvoriť taký mechanizmus, aby sa umožnilo zástupcom Švajčiarska zapájať sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí. Takýto mechanizmus sa predpokladal v Dohode vo forme výmeny listov medzi Radou Európskej únie a Švajčiarskou konfederáciou o výboroch, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri vykonávaní jej výkonnej právomoci*, ktorá je pripojená k dohode uvedenej v odôvodnení … , Je potrebné vytvoriť taký mechanizmus, aby sa umožnilo zástupcom Švajčiarska zapájať sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí. Takýto mechanizmus sa predpokladal v Dohode vo forme výmeny listov medzi Radou Európskej únie a Švajčiarskou konfederáciou týkajúcou sa výborov, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí*, ktorá je pripojená k dohode uvedenej v odôvodnení …
Slovensko: Treba bi bilo sprejeti dogovor o sodelovanju predstavnikov Švice v delu odborov, ki Komisiji pomagajo pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil. Tak dogovor je bil predviden v Sporazumu v obliki izmenjave pisem med Svetom Evropske unije in Švicarsko konfederacijo glede odborov, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil*, ki je priložen Sporazumu iz uvodne izjave [...] .
Švedsko: En överenskommelse bör träffas som gör det möjligt för företrädare för Schweiz att delta i arbetet i de kommittéer som biträder kommissionen vid utövandet av dess verkställande befogenheter. En sådan överenskommelse nämns i avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionens råd och Schweiziska edsförbundet om de kommittéer som biträder Europeiska kommissionen vid utövandet av dess verkställande befogenheter*, vilket är fogat till det avtal som avses i skäl ….Vir: IATE - European Union, 2016

Komentiraj slovarski sestavek