nos (imenica) nos, nosa, nosi, nosom, nosove, nosovi, nosovima, nosuVir: Popis riječi hrvatskog jezika - Goran Igaly

Komentiraj slovarski sestavek