inappropriately (angleško) prislov


Povezava zadaj: behaviour
Angleška sopomenka:
incorrectly, unsuitably, unbecomingly, ineptly, unqualifiedly, misguidedly
Slovenski prevod:
neprimerno, neustrezno, nedostojno, nespodobno, nekorektno
Nemški prevod:
ungeeignet, unangemessen, untauglich, unpassend, unschicklich, unangebracht, ungehörig, unangepaßt, unangepasst
Hrvaški prevod:
neprimjereno, nepristojno

Povezava zadaj: moment
Angleška sopomenka:
inconveniently, britansko unfavourably, ameriško unfavorably, inopportunely
Slovenski prevod:
neprimerno, neugodno, nerodno
Nemški prevod:
unrecht, unziemlich

Povezava zadaj: solution
Angleška sopomenka:
improperly
Slovenski prevod:
neustrezno
Hrvaški prevod:
neprimjereno, neadekvatnoVir: Presisov večjezični slovar - Amebis

Komentiraj slovarski sestavek