arteria -ae [artêria] ž  → arterija 

Stalne zveze:
atresia ~ae pulmonalis, rami ad pontem ~ae basilaris, rami centrales ~ae cerebri, ramus circumflexus ~ae coronariae sinistrae, ramus interventricularis anterior ~ae coronariae sinistrae, ramus interventricularis posterior ~ae coronariae dextrae, ramus mentalis ~ae alveolaris inferior, ramus ovaricus ~ae uterinae, ramus palmaris profundus ~ae ulnaris, ramus palmaris superficialis ~ae radialis, stenosis ~ae pulmonalis, sulcus ~ae subclaviae, transpositio aortae et ~ae pulmonalis;  

Razložene stalne zveze:
~ alveolaris inferior spodnja alveolna → arterija;
~ alveolaris superior posterior zadajšnja zgornja alveolna → arterija;
~ angularis angularna → arterija;
~ anonyma star. brahiocefalni → trunkus;
~ appendicularis apendikularna → arterija;
~ arcuata pedis arkuatna nožna → arterija;
~ auricularis posterior zadajšnja avrikularna → arterija;
~ axillaris aksilarna → arterija;
~ basilaris bazilarna → arterija;
~ brachialis brahialna → arterija;
~ buccalis bukalna → arterija;
~ canalis pterygoidei → arterija pterigoidnega kanala;
~ carotis communis skupna karotidna → arterija;
~ carotis externa zunanja karotidna → arterija;
~ carotis interna notranja karotidna → arterija;
~ centralis retinae centralna mrežnična → arterija;
~ cerebri anterior sprednja cerebralna → arterija;
~ cerebri media srednja cerebralna → arterija;
~ cerebri posterior zadajšnja cerebralna → arterija;
~ choroidea anterior sprednja horoidna → arterija;
~ circumflexa femoris lateralis lateralna cirkumfleksna femoralna → arterija;
~ circumflexa femoris medialis medialna cirkumfleksna femoralna → arterija;
~ circumflexa humeri anterior sprednja cirkumfleksna humeralna → arterija;
~ circumflexa humeri posterior zadajšnja cirkumfleksna humeralna → arterija;
~ circumflexa ilium profunda globoka cirkumfleksna iliakalna → arterija;
~ circumflexa ilium superficialis povrhnja cirkumfleksna iliakalna → arterija;
~ colica dextra desna količna → arterija;
~ colica media srednja količna → arterija;
~ colica sinistra leva količna → arterija;
~ collateralis kolateralna → arterija;
~ collateralis ulnaris inferior spodnja kolateralna ulnarna → arterija;
~ collateralis ulnaris superior zgornja kolateralna ulnarna → arterija;
~ communicans anterior sprednja komunikantna → arterija;
~ communicans posterior zadajšnja komunikantna → arterija;
~ coronaria dextra desna koronarna → arterija;
~ coronaria sinistra leva koronarna → arterija;
~ cystica cistična → arterija;
~ dorsalis clitoridis dorzalna → arterija klitorisa;
~ dorsalis pedis dorzalna nožna → arterija;
~ dorsalis penis dorzalna → arterija penisa;
~ ductus deferentis → arterija semenovoda;
~ epigastrica inferior spodnja epigastrična → arterija;
~ epigastrica superficialis povrhnja epigastrična → arterija;
~ epigastrica superior zgornja epigastrična → arterija;
~ ethmoidalis anterior sprednja etmoidna → arterija;
~ ethmoidalis posterior zadajšnja etmoidna → arterija;
~ facialis facialna → arterija;
~ femoralis femoralna → arterija;
~ fibularis fibularna → arterija;
~ gastrica dextra desna gastrična → arterija;
~ gastrica sinistra leva gastrična → arterija;
~ gastroduodenalis gastroduodenalna → arterija;
~ gastroepiploica dextra desna gastroomentalna → arterija;
~ gastroepiploica sinistra leva gastroomentalna → arterija;
~ gastroomentalis dextra desna gastroomentalna → arterija;
~ gastroomentalis sinistra leva gastroomentalna → arterija;
~ glutea inferior spodnja glutealna → arterija;
~ glutea superior zgornja glutealna → arterija;
~ hepatica communis skupna hepatična → arterija;
~ hepatica propria lastna hepatična → arterija;
~ hyaloidea hialoidna → arterija;
~ hypogastrica star. notranja iliakalna → arterija;
~ ileocolica ileokolična → arterija;
~ iliaca communis skupna iliakalna → arterija;
~ iliaca externa zunanja iliakalna → arterija;
~ iliaca interna notranja iliakalna → arterija;
~ iliolumbalis iliolumbalna → arterija;
~ inferior anterior cerebelli sprednja spodnja cerebelarna → arterija;
~ inferior posterior cerebelli zadajšnja spodnja cerebelarna → arterija;
~ infraorbitalis infraorbitalna → arterija;
~ innominata brahiocefalni → trunkus;
~ interossea anterior sprednja medkostna → arterija;
~ interossea communis skupna medkostna → arterija;
~ interossea posterior zadajšnja medkostna → arterija;
~ interossea recurrens rekurentna medkostna → arterija;
~ labialis inferior spodnja ustnična → arterija;
~ labialis superior zgornja ustnična → arterija;
~ labyrinthi labirintna → arterija;
~ laryngea inferior spodnja grlna → arterija;
~ laryngea superior zgornja grlna → arterija;
~ lienalis vranična → arterija;
~ lingualis jezična → arterija;
~ mammaria interna star. notranja torakalna → arterija;
~ maxillaris maksilarna → arterija;
~ meningea media srednja meningealna → arterija;
~ meningea posterior zadajšnja meningealna → arterija;
~ mentalis mentalna → arterija;
~ mesenterica inferior spodnja mezenterična → arterija;
~ mesenterica superior zgornja mezenterična → arterija;
~ musculophrenica muskulofrenična → arterija;
~ nutricia nutritivna → arterija;
~ obturatoria obturatorna → arterija;
~ occipitalis okcipitalna → arterija;
~ ophthalmica oftalmična → arterija;
~ ovarica ovarijska → arterija;
~ palatina ascendens ascendentna nebna → arterija;
~ palatina descendens descendentna nebna → arterija;
~ palatina major velika nebna → arterija;
~ pancreaticoduodenalis superior anterior zgornja sprednja pankreatikoduodenalna → arterija;
~ pancreaticoduodenalis superior posterior zgornja zadajšnja pankreatikoduodenalna → arterija;
~ pericardiacophrenica perikardiakofrenična → arterija;
~ peronaea fibularna → arterija;
~ pharyngea ascendens ascendentna faringealna → arterija;
~ plantaris lateralis lateralna plantarna → arterija;
~ plantaris medialis medialna plantarna → arterija;
~ poplitea poplitealna → arterija;
~ princeps pollicis ki izvira iz radialne arterije v dlani in prehranjuje palec roke;
~ profunda brachii globoka brahialna → arterija;
~ profunda femoris globoka femoralna → arterija;
~ profunda linguae globoka jezična → arterija;
~ pudenda interna notranja pudendalna → arterija;
~ pulmonalis dextra desna pljučna → arterija;
~ pulmonalis pulmonalni → trunkus;
~ pulmonalis sinistra leva pljučna → arterija;
~ radialis radialna → arterija;
~ radicularis anterior sprednja radikularna → arterija;
~ radicularis magna velika radikularna → arterija;
~ radicularis posterior zadajšnja radikularna → arterija;
~ rectalis inferior spodnja rektalna → arterija;
~ rectalis media srednja rektalna → arterija;
~ rectalis superior zgornja rektalna → arterija;
~ recurrens radialis rekurentna radialna → arterija;
~ renalis renalna → arterija;
~ sacralis mediana mediana sakralna → arterija;
~ sphenopalatina sfenopalatinalna → arterija;
~ spinalis anterior sprednja spinalna → arterija;
~ spinalis posterior zadajšnja spinalna → arterija;
~ splenica vranična → arterija;
~ subclavia subklavijska → arterija;
~ subcostalis subkostalna → arterija;
~ sublingualis podjezična → arterija;
~ submentalis submentalna → arterija;
~ superior cerebelli zgornja cerebelarna → arterija;
~ supraorbitalis supraorbitalna → arterija;
~ suprarenalis inferior spodnja suprarenalna → arterija;
~ suprarenalis media srednja suprarenalna → arterija;
~ suprascapularis supraskapularna → arterija;
~ temporalis superficialis povrhnja temporalna → arterija;
~ terminalis terminalna → arterija;
~ testicularis testikularna → arterija;
~ thoracica interna notranja torakalna → arterija;
~ thoracica lateralis lateralna torakalna → arterija;
~ thoracica suprema najvišja torakalna → arterija;
~ thoracoacromialis torakoakromialna → arterija;
~ thoracodorsalis torakodorzalna → arterija;
~ thyroidea ima nestalna arterija, ki izvira iz aortnega loka, desne skupne karotidne arterije ali brahiocefalnega trunkusa in prehranjuje ščitnico;
~ thyroidea inferior spodnja tiroidna → arterija;
~ thyroidea superior zgornja tiroidna → arterija;
~ tibialis anterior sprednja tibialna → arterija;
~ tibialis posterior zadajšnja tibialna → arterija;
~ transversa cervicis transverzna vratna → arterija;
~ transversa faciei transverzna obrazna → arterija;
~ ulnaris ulnarna → arterija;
~ umbilicalis umbilikalna → arterija;
~ uterina maternična → arterija;
~ vertebralis vertebralna → arterija;
~ vesicalis inferior spodnja → arterija sečnega mehurja;
~ vesicalis superior zgornja → arterija sečnega mehurja;
~ vitellina vitelinska → arterija;
~ae alveolares superiores anteriores sprednje zgornje alveolne → arterije;
~ae arcuatae renis arkuatne renalne → arterije;
~ae bronchiales bronhialne → arterije;
~ae cerebrales cerebralne → arterije;
~ae ciliares anteriores sprednje ciliarne → arterije;
~ae ciliares posteriores breves zadajšnje kratke ciliarne → arterije;
~ae ciliares posteriores longae zadajšnji dolgi ciliarni → arteriji;
~ae digitales palmares communes skupne digitalne palmarne → arterije;
~ae digitales palmares propriae lastne digitalne palmarne → arterije;
~ae digitales plantares communes skupne digitalne plantarne → arterije;
~ae digitales plantares propriae lastne digitalne plantarne → arterije;
~ae helicinae penis vite → arterije penisa;
~ae ileales ilealne → arterije;
~ae ilei ilealne → arterije;
~ae intercostales anteriores sprednje interkostalne → arterije;
~ae interlobares renis interlobarne renalne → arterije;
~ae interlobulares hepatis interlobularne hepatične → arterije;
~ae interlobulares renis interlobularne renalne → arterije;
~ae jejunales jejunalne → arterije;
~ae lumbales lumbalne → arterije;
~ae metacarpales dorsales dorzalne metakarpalne → arterije;
~ae metacarpales palmares palmarne metakarpalne → arterije;
~ae palatine minores male nebne → arterije;
~ae perforantes perforantne → arterije;
~ae phrenicae superiores zgornje frenične → arterije;
~ae pudendae externae zunanje pudendalne → arterije;
~ae sacrales laterales stranske križnične → arterije;
~ae sigmoideae sigmoidne → arterije;
~ae suprarenales superiores zgornje suprarenalne → arterije;
~ae surales suralne → arterije;
~ae trabeculares trabekularne → arterije Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek