fáktor -ja  → dejavnik 

Proste zveze:
aktivirani rekombinantni koagulacijskif aktor VII, plazemski koagulacijski ~ VIII, plazemski koagulacijski ~ IX, rekombinantni koagulacijski ~ VIII, rekombinantni koagulacijski ~ IX;  

Stalne zveze:
deficit ~a I, deficit ~a II, deficit ~a V, deficit ~a VII, deficit ~a VIII, deficit ~a IX, deficit ~a X, deficit ~a XI, deficit ~a XII, deficit ~a XIII, deficit fibrin stabilzirajočega ~a, deficit Hagemanovega ~a, deficit Stuart-Prowerjevega ~a, receptor (1/2) za epidermalni rastni ~, receptor rastnega ~a za žilni endotelij, receptor za vaskularni endotelijski rastni ~, tirozin kinaza receptorja za epidermalni rastni ~, tirozin kinaza receptorja za vaskularni endotelijski rastni ~, zaviralec tirozin kinaze receptorja za epidermalni rastni ~, zaviralec tirozin kinaze receptorja za vaskularni endotelijski rastni ~;  

Razložene stalne zveze:
aktivirani koagulacijski ~ funkcionalno aktivni koagulacijski faktor (navadno se aktivira s proteolizo in pri tem sam dobi proteolitično aktivnost, npr. faktor VIIa, IXa, Xa, XIa, XIIa, XIIIa);
anafilaksijski kemotaktični ~ za eozinofilce beljakovina, ki se sprosti iz tkivnih in krvnih bazofilcev pri takojšnji preobčutljivostni reakciji in kemotaktično deluje na eozinofilce sin. ECF-A;
antihemofilni ~ antihemofilni → globulin;
antihemoragični ~ star. → vitamin K;
antinuklearni ~ antinuklearno → protitelo;
atrijski natriuretski ~ star. atrijski natriuretski → peptid;
avtokrini rastni ~ dejavnik, ki deluje nazaj na celico, ki ga je sintetizirala (npr. Sertolijeve celice vzdržujejo svojo diferenciacijo čez lastno stimulacijsko avtokrino zanko);
C3-nefritični ~ cirkulirajoče protitelo, ki stabilizira aktivnost specifične konvertaze (konvertaze C3), kar vodi v pospešeno aktivacijo komponente C3 komplementa in hipokomplementemijo (vpliv tega dejavnika na razvoj membranoproliferativnega glomerulonefritisa tipa II še ni pojasnjen);
Christmasov ~ koagulacijski faktor intrinzične poti, ki se aktivira pod vplivom faktorja XIa v faktor IXa, ta pa sodeluje pri aktivaciji faktorja X v faktor Xa (pomanjkanje faktorja vodi v hemofilijo B) sin. FIX;  prim. antihemofilni globulin;
citostatski ~ neidentificiran dejavnik, ki zaustavi meiozo sekundarnega oocita sin. CSF;
dekapacitacijski ~ ki zmanjšuje sposobnost semenčic za oploditev;
dopolnilni ~i sledovi plamena, plinov, dima in nezgorelih delcev smodnika na vstrelni rani ali v njeni okolici, ki opredeljujejo bližino strelne razdalje;
edemski ~ vrsta podenote A antraksnega toksina, od kalmodulina odvisna adenilat ciklaza, ki se aktivira po vstopu v celico sin. EF;
ekstrinzični ~ star. → vitamin B12 prim. intrinzični faktor;
elongacijski ~ vsaka od beljakovin, ki po iniciaciji translacije sodelujejo pri podaljševanju polipeptidne verige na ribosomu sin. EF, podaljševalni dejavnik;
endotelijski relaksacijski ~ difuzibilne molekule (med njimi NO), ki nastajajo v endotelijskih celicah in povzročajo relaksacijo žilne gladke mišičnine sin. EDRF;
epidermalni rastni ~ protein z manjšo molekulsko maso, ki ga izločajo makrofagi, žleze slinavke idr., spodbuja proliferacijo različnih celic, tudi celjenje ran sin. EGF;
~ I → fibrinogen;
~ II → protrombin;
~ III tkivni → faktor;
~ IV kalcijevi ioni, ki sodelujejo pri koagulaciji sin. FIV;
~ V faktor skupne poti koagulacije, ki ga faktor Xa in minimalna aktivnost trombina aktivirata v faktor Va  sin. FV, proakcelerin;
~ V Leiden prirojena varianta faktorja V, ki je najpogostejši vzrok za dedno trombofilijo (deduje se avtosomsko dominantno, z nepopolno penetranco, povzoča neodzivnost na aktivirani protein C) prim. neodzivnost na aktivirani protein C;
~ Va aktivirani faktor V, ki se s faktorjem Xa v navzočnosti kalcijevih ionov veže na membrane trombocitov in drugih celic ter tvori kompleks protrombinaze sin. akcelerin (1), FVa;
~ VI star. ki je bil v prvotni klasifikaciji koagulacijskih faktorjev, sedaj faktor Va sin. akcelerin (2), FVI;
~ VII koagulacijski faktor ekstrinzične poti, ki tvori kompleks s tkivnim faktorjem in nato z učinkovanjem proteinaz preide v aktivno obliko VIIa (ta v prisotnosti kalcijevih ionov aktivira faktor X v faktor Xa) sin. FVII, prokonvertin;
~ VIIa aktivirani faktor VII sin. FVIIa, konvertin;  prim. eptakog alfa, rFVIIa;
~ VIII antihemofilni → globulin prim. inhibitorji faktorja VIII;
~ IX Christmasov → faktor prim. inhibitorji faktorja IX;
~ IXa aktivirani faktor IX sin. FIXa;
~ X Stuart-Prowerjev → faktor;
~ Xa aktivirani faktor X, ki se s faktorjem Va v navzočnosti kalcijevih ionov veže na membrane trombocitov in drugih celic ter tvori kompleks protrombinaze sin. FXa, trombokinaza;
~ XI koagulacijski faktor, ki pod vplivom faktorja XIIa preide v aktivni faktor XIa in omogoči aktivacijo faktorja IX v faktor IXa tako, da od njega odcepi del polipeptidne verige sin. FXI, PTA;
~ XIa aktivirani faktor XI sin. FXIa;
~ XII Hagemanov → faktor;
~ XIIa aktivirani faktor XII sin. FXIIa;
~ XIII fibrin stabilizirajoči → faktor;
~ XIIIa aktivirani faktor XIII sin. FXIIIa;
~ A eden izmed iniciacijskih proteinov;
~ aktivacije trombocitov derivat fosfolipidov, mediator agregacije trombocitov, vnetja, anafilaksije, ki ga izločajo aktivirani nevtrofilci, bazofilci, trombociti in endotelijske celice, pomemben mediator bronhokonstrikcije pri astmi sin. acetilglicerileterfosforilholin, PAF;
~ D serinska proteaza, dejavnik alternativne poti aktivacije komplementa;
~ GEF protein ali proteinska domena, ki se veže na monomerno GTPazo ali GTPazno domeno proteina G in in povzroči, da encim sprosti tesno vezani GDP ter veže GTP, s čimer se reaktivira funkcija GTPaze ali proteina G za prenos signala prim. GTPazo aktivirajoči protein, protein G, protein Ran, proteini Rab, proteini Ras, proteini Rho;
~ H glikoprotein, zaviralec alternativne poti aktivacije komplementa;
~ I plazemska proteaza, zaviralni dejavnik klasične in alternativne poti aktivacije komplementa;
~ K merilo učinka vibracij na telo;
~ katatermometra trištevilčno število za milikalorije, ki jih izgubi katatermometer pri ohladitvi od 38 °C na 35 °C;
~ LATS avtoprotitelo proti receptorjem za tirotropin, ki deluje podobno, a dalj časa kot tirotropin in je v krvi bolnikov z Basedowovo boleznijo sin. LATS;
~ memoriranja sposobnost spominjanja;
~ NFATc transkripcijski faktor, ki uravnava izražanje gena za interlevkin-2, pomembnega za aktivacijo limfocitov T;
~ preživetja zunajcelični signal, potreben za preživetje celice, ki bi sicer šla v apoptozo;
~ Rh krvna → skupina RhD;
~ Rhesus krvna → skupina RhD;
~ rho terminacijski faktor pri prokariontih, krajši protein, ki se veže na 3'-konec na novo nastale molekule RNA in zaključi transkripcijo;
fibrin stabilizirajoči ~ koagulacijski faktor, od katerega trombin odcepi del polipeptidne verige in ga pretvori v encimsko aktivno obliko (FXIIIa) z aktivnostjo transglutaminaze, ki učvrsti krvni strdek tako, da polipeptidne verige fibrinskih vlaken poveže s prečnimi vezmi sin. FXIII, FSF;
fibroblastni rastni ~ ki spodbuja proliferacijo različnih tipov celic, zavira diferenciacijo nekaterih prekurzorskih celic, je induktivni signal v razvoju sin. FGF;
glijski nevrotrofični ~ beljakovina, ki jo izločajo astrociti, nevrolemske celice ter tarčne celice in je pomembna za preživetje in diferenciacijo centralnih dopaminskih, simpatičnih, parasimpatičnih, perifernih senzoričnih in motoričnih nevronov sin. GDNF, GNF;
glijski rastni ~ parakrini dejavnik, ki zavira diferenciacijo nevronov in usmerja razvoj v celice nevroglije sin. GGF;
granulocitne in monocitne kolonije stimulirajoči ~ citokin, ki spodbuja granulocitopoezo in monocitopoezo (pridobivajo ga tudi s tehnologijo rekombinantne DNA) sin. GM-CSF, granulocitne in monocitne kolonije spodbujajoči dejavnik;  prim. molgramostim, sargarmostim;
granulocitne kolonije stimulirajoči ~ produkt rekombinantne DNA, ki spodbuja tvorbo nevtrofilcev v kostnem mozgu sin. G-CSF, granulocitne kolonije spodbujajoči dejavnik;  prim. filgrastim, lenograstim, lipegfilgrastim, pegfilgrastim;
Hagemanov ~ koagulacijski faktor, ki se v stiku s površino z negativnim nabojem (npr. bazalno membrano, kolagenom, steklom, kaolinom, celitom) pretvori v aktivno obliko (faktor XIIa), ki aktivira faktor XI v faktor XIa, pomemben pa je tudi za aktivacijo komplementa, pretvorbo plazminogena v plazmin ter prekalikreina v kalikrein sin. FXII, HF;
iniciacijski ~i beljakovine, ki so vključene v iniciacijski kompleks za biosintezo beljakovin na ribosomih;
insulinu podobni rastni ~ 1 polipetid, ki je po aminokislinskem zaporedju podoben insulinu in je glavni posrednik delovanja somatotropina, sintetizira se v jetrih, ki ga izločajo v kri, spodbuja rast v otroštvu, pri odraslem deluje anabolno sin. IGF-1, somatomedin C;
insulinu podobni rastni ~ 2 polipetid, ki je po aminokislinskem zaporedju podoben insulinu in je rastni dejavnik v fetalnem obdobju sin. IGF-2, somatomedin A;
intrinzični ~ glikoprotein, ki ga izloča želodčna sluznica in je pomemben za absorpcijo vitamina B12 prim. ekstrinzični faktor;
jedrni ~ kapa B beljakovinski kompleks, ki se aktivira preko receptorja RANK, deluje kot transkripcijski faktor in ima vlogo pri imunskem in vnetnem odgovoru, celični diferenciaciji ter apoptozi sin. NF-κB;
koagulacijski ~ ki je pomemben za koagulacijo krvi;
kolonije stimulirajoči ~ sekrecijski glikoprotein, ki spodbuja produkcijo določene vrste celic kostnega mozga sin. CSF, kolonije spodbujajoči dejavnik;  prim. citokin;
kožni ~ → biotin;
letalni ~ vrsta podenote A antraksnega toksina, endopeptidaza, ki inaktivira MAPKK sin. LF;
levkemični inhibirajoči ~ rastni dejavnik, ki je nujno potreben za vzdrževanje, rast in razmnoževanje mišjih matičnih celic v kulturi sin. LIF;
miokardij deprimirajoči ~ toksični dejavnik, verjetno peptid, ki se pri šoku sprošča v splanhničnem področju z delovanjem pankreasnih proteaz in zavira kontraktilnost miokardija sin. MDF;
mitozo promovirajoči ~ proteinski kompleks iz ciklina in protein kinaze, ki sproži prehod iz interfaze v mitozo sin. MPF;
možganski nevrotrofični ~ živčni nevrotropni dejavnik, protein (14 kDa), ki se sprošča iz delujočih nevronov in s parakrinim učinkom uravnava delovanje in preživetje nevronov sin. BDNF;  prim. nevrotrofin;
nefritični ~ C3-nefritični → faktor;
numerični ~ sposobnost hitre in točne uporabe preprostih računskih operacij;
ob hipoksiji inducirani ~ stabilni transkripcijski faktor, ki omogoči transkripcijo številnih genov za prilagoditev celic na hipoksijo, v navzočnosti kisika pa se njegova koncentracija zmanjša z razgradnjo sin. HIF;
osteoklaste aktivirajoči ~ pripadnik skupine limfokinov in njim sorodnih beljakovin, ki spodbujajo osteoklaste, nimajo lastnosti parathormona, izločajo jih aktivirani limfociti T in makrofagi (npr. pri revmatoidnem artritisu, periodontalni bolezni), celice plazmacitoma in celice kostnih metastaz;
perceptivni ~ sposobnost hitrega in točnega ugotavljanja oblik;
prebavnostni ~ del absorbiranega hranila glede na zaužito količino hranila;
prostorski ~ sposobnost predstavljanja odnosov v prostoru;
rastni diferenciacijski ~i družina molekularnih dejavnikov rasti in razvoja celic in tkiv, ki spada v naddružino molekul TGF beta sin. GDF;
rastni ~ polipeptid, ki spodbuja celično proliferacijo in rast, ima pa tudi druge funkcije (npr. živčni rastni faktor) sin. rastni dejavnik;
rastni ~ iz trombocitov ki spodbuja preživetje, rast in diferenciacijo različnih tipov celic sin. PDGF;
rastni ~ keratinocitov epitelijski rastni faktor, ki ga pod vplivom vnetnih citokinov tvorijo fibroblasti in endotelijske celice malih žil, omogoča celjenje ran, predvsem v fazi, ko keratinociti prekrijejo rano (spodbuja tudi rast in razvoj predstopenj granulocitov in makrofagov) sin. KGF;
revmatoidni ~ imunoglobulin M v serumu bolnikov z revmatoidnim artritisom sin. RF;
sklopitveni ~ star. molekulski kompleks notranje mitohondrijske membrane z aktivnostjo ATP-sintaze, ki uravnava sklopitev elektronskega prenosa in fosforilacije ADP;
sončni protektivni ~ število, ki pove, kakšna je zaščitna moč losjona za sončenje pred prodorom ultravijoličnih žarkov v kožo (pred žarki varuje faktor nad 15) sin. SPF;
spacialni ~ prostorski → faktor;
splošni transkripcijski ~ katerikoli od proteinov, ki se veže na zaporedje ali v bližino zaporedja TATA in je potreben za začetek transkripcije večine genov pri evkariontih;
sproščajoči ~ star. sproščajoči → hormon;
sproščanje zavirajoči ~ star. sproščanje zavirajoči → hormon;
sproščevalni ~ star. sproščajoči → faktor;
sprožilni ~ melanocite stimulirajočega hormona → melanoliberin;
sprožilni ~ mitoze sprožilni → faktor zorenja;
sprožilni ~ zorenja odkrit kot dejavnik, ki sproži zorenje oocitov, pomemben za uravnavanje celičnega ciklusa, sicer protein kinaza, ki deluje skupaj s ciklinom sin. MPF;  prim. CDK, kinaze;
Stuart-Prowerjev ~ koagulacijski faktor, ki se aktivira pod vplivom tako ekstrinzične kot intrinzične poti koagulacije in kot faktor Xa deluje v kompleksu protrombinaze sin. FX;
Stuartov ~ Stuart-Prowerjev → faktor;
sulfatacijski ~ star. somatomedin, ki spodbuja hondrogenezo in poveča vezavo sulfata na proteoglikane v epifiznem rastnem hrustancu;
terminacijski ~ beljakovina, ki sodeluje ob zaključku transkripcije ali translacije prim. faktor rho;
testise determinirajoči ~ DNA-vezavni protein, produkt gena SRY na kromosomu Y, ki določa razvoj testisov sin. protein TDF, TDF;
tkivni ~ zunajžilni dejavnik, ki sproži ekstrinzično pot koagulacije sin. FIII, tkivni tromboplastin, tromboplastin;
transferni ~ pljuč difuzijska → kapaciteta;
transformirajoči rastni ~ ki lahko v specifični celični kulturi povzroči onkogeno transformacijo celic, v organizmu pa ima fiziološke učinke (zajema dva polipeptidna faktorja TGF alfa in TGF beta, ki strukturno nista sorodna) sin. TGF;
transformirajoči rastni ~ alfa citokin, ki deluje pretežno protivnetno in proti aktivaciji limfocitov, spodbuja pa nastanek protiteles IgA sin. TGF alfa;
transformirajoči rastni ~ beta citokin, ki ima spodbujajoče ali zavirajoče delovanje, odvisno od tarčne celice, uravnava številne procese pri embrijih in odraslih organizmih sin. TGF beta;
transkripcijski ~i splošno ime za proteine, ki se vežejo na specifična mesta na DNA, potrebni so za iniciacijo ali uravnavanje transkripcije pri evkariontih, tako da aktivirajo ali pa zavirajo delovanje RNA-polimeraze, isti faktorji lahko delujejo na različne gene sin. TF;
trombocitni ~i koagulacijski faktorji iz trombocitov;
trombocitni rastni ~ ki spodbuja razmnoževanje gladkih mišičnih celic in njihovo potovanje iz medije v intimo arterij med aterogenezo sin. PDGF;
tumorje nekrotizirajoči ~ citokin, ki ga sproščajo aktivirani makrofagi, po učinkih podoben interlevkinu-1, vnetni mediator, mediator reakcije akutne faze, endogeni pirogen, lizira tumorske celice in vitro in povzroči hemoragično nekrozo nekaterih eksperimentalnih tumorjev pri živalih  sin. dejavnik tumorske nekroze, kahektin, TNF, TNF-alfa;  prim. citokin;
tumorje nekrotizirajoči ~ alfa tumorje nekrotizirajoči → faktor;
tumorje nekrotizirajoči ~ beta star. → limfotoksin;
tumorski angiogenetski ~ skupina substanc, ki jih izloča tumor, spodbujajo vaskularizacijo novotvorbe;
vaskularni endotelijski rastni ~ skupina beljakovin, ki spodbujajo krvno in limfatično angiogenezo, izločajo jih številni maligni tumorji, v katerih pospešujejo neovaskularizacijo sin. faktor žilne permeabilnosti, VEGF;
verbalni ~ sposobnost hitrega najdenja, uporabljanja in razumevanja besed;
von Willebrandov ~ plazemski glikoprotein, ki ga izločajo endotelijske celice in aktivirani trombociti, potreben za adhezijo trombocitov na okvarjeno žilno steno in za agregacijo trombocitov ter kot prenašalna beljakovina za antihemofilni globulin sin. VWF;
živčni rastni ~ beljakovina, ki jo izločajo tarčne celice, da spodbujajo rast nevritov iz nevronov simpatičnih in spinalnih ganglijev, deluje trofično tudi na nekatere vrste nevronov v osrednjem živčevju sin. NGF;  prim. nevrotrofin 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek