α-kétoglutarát dehidrogenáza ~ -e ž, star.  → kompleks oksoglutarat dehidrogenaze Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek