kislína -e ž  spojina, ki je sposobna oddajati protone ali ki lahko sprejme prosti elektronski par, ali spojina, ki lahko v vodni raztopini sprejme hidroksidne ione  sin. acidum;  prim. baza (2)

Proste zveze:
dibazna ~, diprotična ~, monobazna ~, monoprotična ~, polibazna ~, poliprotična ~, tribazna ~, triprotična ~;  

Stalne zveze:
antagonist folne ~e, bazalna sekrecija želodčne ~e, bolezen kopičenja fitanske ~e, bolezen kopičenja sialne ~e, cefalična faza sekrecije želodčne ~e, ciklus citronske ~e, ciklus trikarboksilnih kislin, denaturacija nukleinske ~e, derivati fibrične ~e, derivati propionske ~e, dietilamid lizergične ~e, etilester ω-3-maščobnih ~in, gastrična faza sekrecije želodčne ~e, gojišče z nalidiksno ~o, hibridizacija nukleinskih kislin, intestinalna faza sekrecije želodčne ~e, kompleks sintaze maščobnih kislin, 3'-konec nukleinske ~e, 5'-konec nukleinske ~e, maksimalna sekrecija želodčne ~e, malabsorpcija žolčnih kislin, metoda pomnoževanja nukleinskih kislin z reverzno transkriptazo, moč ~e, oksidaza fitanske ~e, ostanek fosforjeve ~e, potranskripcijska dodelava ribonukleinskih kislin, potranskripcijska modifikacija ribonukleinskih kislin, reabsorpcija žolčnih kislin, ribotid imidazol-4-ocetne ~e, sekrecija želodčne ~e, vezavni proteini za maščobne ~e, zastrupitev s ~ami;  

Razložene stalne zveze:
N-acetilnevraminska ~ N-acetilni derivat nevraminske kisline, sestavni del glikoproteinov, proteoglikanov in glikolipidov sin. NANA;
acetilsalicilna ~ prototip nesteroidnega protivnetnega zdravila, acetilni derivat salicilne kisline, ireverzibilni zaviralec ciklooksigenaze, antipiretični analgetik s protivnetnim delovanjem in zaviralec agregacije trombocitov, lahko povzroča erozivni gastritis s krvavitvijo sin. acidum acetylsalicylicum;  prim. salicilna kislina, Aspirin, aspirin;
acetocetna ~ oksokislina, ki se preko vmesnih intermediatov v jetrih sintetizira iz acetil-CoA, predstopnja β-hidroksimaslene kisline in acetona (pri fiziološkem pH v obliki aniona acetoacetata) prim. ketoacidoza, ketonska telesa, metilketoni, acetoacetat;
acetrizoatna ~ acetrizojska → kislina;
acetrizojska ~ rentgensko jodno kontrastno sredstvo, navadno v obliki natrijeve soli, za intravensko urografijo prim. natrijev acetrizoat;
adenilna ~ ribonukleotid, ester adenozina in fosforjeve kisline na mestu C-5 riboze (navadno v obliki aniona adenozin-5'-monofosfata, ki je sestavina ribonukleinskih kislin, NAD, NADP in FAD in udeležen v energijski presnovi) prim. adenozin-5'-monofosfat;
cis-akonitna ~ intermediat v ciklusu trikarboksilnih kislin, pri fiziološkem pH v obliki aniona cis-akonitata;
akrilna ~ surovina za izdelavo akrilatnih smol;
aktivirana maščobna ~ → acilkoencim A;
aldonska ~ monokarboksilna kislina s tremi ali več ogljikovimi atomi, ki nastane iz aldoze ob oksidaciji aldehidne skupine;
alendronska ~ spojina iz skupine bisfosfonatov, ki zavira osteoklaste in preprečuje resorpcijo kostnine, uporablja se pri zdravljenju osteoporoze in Pagetove bolezni kosti prim. alendronat;
alginska ~ polisaharid iz rjavih morskih alg, uporablja se kot balastna snov in v farmacevski tehnologiji;
alifatska ~ vsaka organska kislina, izpeljana iz alifatskega ogljikovodika;
4-aminobenzojska ~ p-aminobenzojska → kislina;
p-aminobenzojska ~ strukturna komponenta folne kisline, derivat benzojske kisline, ki pri bakterijah vstopa v sintezo folne kisline, kompetitivni inhibitorji te sinteze so sulfonamidi sin. PABA;
γ-aminobutanojska ~ γ-aminomaslena → kislina;
aminofenilocetna ~ aminofenilni derivat ocetne kisline;
α-amino-3-hidroksi-5-metil-4-izoksazolpropionska ~ derivat propionske kisline, ki se kot agonist veže na podtip glutamatnih receptorjev sin. AMPA;
p-aminohipurna ~ organska kislina, ki se uporablja za oceno pretoka krvi v ledvicah sin. PAH;  prim. klirens PAH;
aminokarboksilna ~ vsaka kislina s splošno formulo H2N—(CH2)x—COOH;
5-aminolevulinska ~ δ-aminolevulinska → kislina;
δ-aminolevulinska ~ produkt kondenzacije sukcinilkoencima A in glicina, izhodiščna molekula za sintezo porfirinov (fotosenzibilizirajoče sredstvo za fotodinamično detekcijo in fotodinamično terapijo) sin. 5-ALA, ALA;  prim. δ-aminolevulinat, fluorescenčno vodena resekcija možganskega tumorja;
γ-aminomaslena ~ aminokislina, ki je ni v beljakovinah, ampak deluje kot inhibitorni nevrotransmitor v osrednjem živčevju sin. GABA;  prim. γ-aminobutirat;
2-aminometansulfonska ~ → tavrin;
6-aminopenicilanska ~ produkt fermentacije plesni iz rodu Penicillium, ki je izhodiščna spojina za polsintetične peniciline sin. 6-APA;
2-aminopropionska ~ → alanin;
3-aminopropionska ~ β-alanin;
p-aminosalicilna ~ aminoderivat salicilne kisline, zdravilo iz vrste tuberkulostatikov sin. PAS (1);
4-aminosalicilna ~ p-aminosalicilna → kislina;
5-aminosalicilna ~ 5-aminoderivat salicilne kisline, ki se uporablja za zdravljenje kroničnih vnetij debelega črevesa sin. mesalazin;
aminovalerianska ~ aminovalerna → kislina;
aminovalerna ~ ena od manj pogostih aminokislin, ki med drugim omogoča vzpostavljanje normalne flore v nožnici;
angelična ~ nenasičena karboksilna kislina C4H7—COOH, npr. v zdravilnem zelišču Angelica archangelica;
arahidonska ~ nenasičena maščobna kislina z 20 ogljikovimi atomi in štirimi dvojnimi vezmi, ki se lahko v organizmu sintetizira iz esencialne linolne kisline, sestavina triacilglicerolov in glicerofosfolipidov, predstopnja v sintezi prostaglandinov, levkotrienov in tromboksanov;
argininosukcinilna ~ intermediat v ciklusu sečnine prim. argininosukcinat;
aristoholna ~ sestavina v nekaterih čajih za hujšanje, ki povzroča fibrozo in odpoved ledvic ter vznik karcinoma ledvičnih celic;
aromatska ~ karboksilna kislina z aromatskim obročem prim. aromatska aminokislina;
arzenasta ~ arzenova(III) → kislina;
arzenova ~ arzenova(V) → kislina;
arzenova(III) ~ ki nastane v reakciji arzenovega trioksida z vodo, H3AsO3 sin. acidum arsenicosum;  prim. arzenit;
arzenova(V) ~ ki nastane v reakciji arzenovega pentoksida z vodo, H3AsO4 (njene soli se uporabljajo za zatiranje rastlinskih škodljivcev) prim. arzenat;
askorbinska ~ vodotopni vitamin, ki je v številnih vrstah sadja in zelenjave, kofaktor v nekaterih reakcijah, v katerih se substrati hidroksilirajo (npr. pri sintezi kolagena), hudo pomanjkanje askorbinske kisline povzroči skorbut, lažje pomanjkanje pa spomladansko utrujenost, neodpornost proti okužbam in krvavitve iz dlesni sin. acidum ascorbicum, vitamin C;  prim. E300;
asparaginska ~ neesencialna aminokislina, HOOC—CH2—CH(NH2)—COOH, sestavina beljakovin in ekscitatorni nevrotransmitor sin. Asp, D;  prim. aspartat;
aspartatna ~ asparaginska → kislina;
azelainska ~ protimikrobni agens v kremi za akne;
barbiturna ~ spojina malonske kisline s sečnino, izhodiščna spojina za sintezo barbituratov sin. acidum barbituricum;
benzojska ~ najenostavnejša aromatska kislina, karboksiliran derivat benzena, ki deluje fungistatično in se uporablja za konzerviranje hrane sin. acidum benzoicum;  prim. E210;
bórova ~ bórova(III) → kislina;
bórova(III) ~ šibka kislina, ki se uporablja v raznih farmacevtskih pripravkih kot antiseptik, H3BO3 sin. acidum boricum;
bromova ~ anorganska kislina, HBrO3, oksidant, ki zelo draži kožo in sluznice;
bromovodikova ~ močna kislina, HBr, vodna raztopina vodikovega bromida (njene soli so se nekdaj uporabljale kot sedativi, hipnotiki in antiepileptiki);
butanojska ~ maslena → kislina;
cianova ~ šibka kislina, HOCN (njene soli so cianati);
cianovodikova ~ vodna raztopina vodikovega cianida, HCN;
cis-maščobne ~e naravi običajne nenasičene maščobne kisline z dvojnimi vezmi v konfiguraciji cis;
citidilna ~ ribonukleotid, ester citidina in fosforjeve kisline na mestu C-5 riboze (navadno v obliki aniona citidin-5'-monofosfata), ki je sestavina ribonukleinskih kislin in udeležen v sintezi glikoproteinov kot prenašalec N-acetilnevraminske kisline;
citronska ~ trikarboksilna kislina, intermediat v ciklusu trikarboksilnih kislin, pri fiziološkem pH v obliki aniona citrata sin. acidum citricum;  prim. citrat, E330;
dehidroholna ~ sintetična žolčna kislina, ki spodbuja izločanje žolča in omogoča absorpcijo maščob pri pomanjkanju žolča;
dekanojska ~ nasičena maščobna kislina z 10 ogljikovimi atomi, v kokosovem in palmovem olju;
deoksiholna ~ sekundarna žolčna kislina, ki nastane z delno redukcijo iz holne kisline pod vplivom črevesnih bakterij;
deoksiribonukleinska ~ nukleinska kislina, polimer iz deoksiribonukleotidov, je osnovna dedna snov v evkariontskih in prokariontskih celicah in nekaterih virusih sin. DNA, DNK;  prim. dvojna vijačnica DNA, RNA;
deoksitimidilna ~ deoksiribonukleotid, ester deoksitimidina in fosforjeve kisline na mestu C-5 deoksiriboze, navadno v obliki aniona 2-deoksitimidin-5'-monofosfata, sestavina DNA prim. 2'-deoksitimidin-5'-monofosfat;
3,5-diacetamido-2,4,6-trijodbenzojska ~ diatrizojska → kislina;
diatrizojska ~ jodirano rentgensko kontrastno sredstvo, aplicirano peroralno za slikanje prebavil, aplicirano z injekcijo ali infuzijo za slikanje sečil;
dietilbarbiturna ~ → barbital;
dietilentriaminopentaocetna ~ (DTPA) kelator, ki veže radioaktivni plutonij, americij in kirij ter pospeši njihovo odstranjevanje iz telesa sin. DTPA;
difosfonska ~ dimer iz dveh molekul fosfonske kisline, med seboj povezanih preko vmesnega atoma C, osnovno ogrodje bisfosfonatov prim. bisfosfonat, disfosfonat;
difosforjeva ~ dimer iz dveh molekul fosforjeve kisline, med seboj povezanih z anhidridno vezjo, pri fiziološkem pH v obliki aniona difosfata;
dihidrofolna ~ delno reducirana folna kislina, iz katere ob redukciji nastane tetrahidrofolna kislina, pri fiziološkem pH v obliki aniona dihidrofolata;
dihidroksibenzensulfonska ~ sulfonska kislina, derivat hidrokinona;
dihidrolipojska ~ reducirana lipojska kislina, ki vsebuje dve tiolni skupini (pri fiziološkem pH v obliki aniona dihidrolipoata);
dikarboksilna ~ organska kislina z dvema karboksilnima skupinama;
2,3-dimerkapto-1-propansulfonska ~  kelator za zdravljenje zastrupitev z živim srebrom, arzenom, svincem in nekaterimi drugimi kovinami sin. DMPS;
2,3-dimerkaptosukcinilna ~ kelator, ki se uporablja pri zastrupitvi s svincem, živim srebom in arzenom, v kompleksu z 99mTc pa za scintigrafijo sin. DMSA;  prim. 99mTc-dimerkaptosukcinilna kislina;
dolgoverižna maščobna ~ maščobna kislina s 14-20 atomi C v molekuli;
domojska ~ ekscitotoksična aminokislina, analog kainske kisline, izvira iz nekaterih vrst diatomej v fitoplanktonu, s katero so lahko okužene užitne školjke (povzroča amnestično obliko zastrupitve školjakami, ker okvarja hipokampus in povzroča krče ter amnezijo) prim. domoat;
dušikasta ~ dušikova(III) → kislina;
dušikova ~ dušikova(V) → kislina;
dušikova(III) ~ srednje močna kislina, HNO2, njene soli so strupeni nitriti;
dušikova(V) ~ močna kislina, HNO3, ki povzroča poškodbe kože in sluznic, vdihavanje par pa povzroči okvaro dihal sin. acidum nitricum;
enkrat nenasičena maščobna ~ maščobna kislina, pri kateri je ena vez med sosednjimi ogljikovimi atomi dvojna;
esencialna maščobna ~ vsaka od polinenasičenih maščobnih kislin (npr. linolna, linolenska kislina), ki jih človeški organizem ne more sintetizirati, nujno potrebne sestavine prehrane, izhodne spojine za sintezo eikozanoidov;
etakrinska ~ močnejši diuretik, ki blokira reabsorpcijo Na+ in Cl v zanki nefrona;
etanojska ~ ocetna → kislina;
etidronska ~ spojina iz skupine bisfosfonatov, ki zavira osteoklaste in preprečuje resorpcijo kostnine, uporablja se pri zdravljenju osteoporoze in Pagetove bolezni kosti prim. etidronat;
etilendiaminotetraocetna ~ polikarboksilni kelator dvovalentnih ionov, ki se uporablja pri zastrupitvah s težkimi kovinami sin. EDTA;  prim. 99mTc-EDTA;
4-fenilmaslena ~ fenilni derivat maslene kisline, ki se v obliki natrijeve soli daje pri zdravljenju nekaterih tipov hiperamoniemije prim. natrijev fenilbutirat;
fenilpiruvična ~ produkt transaminacije fenilalanina, ki nastaja v višji koncentraciji pri fenilketonuriji, pri fiziološkem pH v obliki aniona fenilpiruvata;
fibrična ~ p-klorofenoksiizomaslena kislina, katere derivati znižujejo koncentracijo krvnih lipidov, zlasti trigliceridov prim. derivati fibrične kisline, fibrati;
fitanska ~ razvejena maščobna kislina, ki nastane v želodcu prežvekovalcev z bakterijsko oksidacijo fitola, sestavine klorofila, je v mleku in mlečnih izdelkih prim. fitat, oksidaza fitanske kisline, Refsumova bolezen;
fitinska ~ inozitol, zaestren s šestimi molekulami fosforjeve kisline, v prebavnem traktu veže ione Ca2+ in Mg2+ in zmanjšuje njihovo absorpcijo;
fluorovodikova ~ povzroča hude poškodbe kože in tkiva; in sistemski toksičen učinek: hipokalciemijo, hipomagneziemijo, hiperkaliemijo ter motnje srčnega ritma, pljučni edem;
folijska ~ folna → kislina;
folinska ~ sintetični 5-formilni derivat tetrahidrofolne kisline, ki se daje za zmanjšanje toksičnosti metotreksata in za povečanje učinka fluorouracila sin. levkovorin;  prim. kalcijev folinat;
folna ~ vodotopni vitamin, dodaja se vitaminskemu kompleksu B, sestavljena iz derivatov pteridina, benzojske kisline in glutaminske kisline oz. poliglutaminske kisline, v hrani je v jetrih, zelenjavi in kvasu, po absorpciji v črevesu se reducira v dihidrofolno in nato v tetrahidrofolno kislino (ki v obliki aniona sodeluje kot koencim v reakcijah, pri katerih se prenašajo skupine z enim ogljikovim atomom), pomanjkanje vodi v motnje sinteze, popravljanja in metilacije DNA ter megaloblastno anemijo sin. vitamin B9;  prim. folat;
5-formiltetrahidrofolna ~ folinska → kislina;
fosfatidna ~ glicerol, zaestren na mestih C-1 in C-2 z dvema maščobnima kislinama, na mestu C-3 pa s fosforjevo kislino, intermediat v sintezi glicerofosfolipidov in triacilglicerola, deluje tudi kot signalna molekula prim. fosfatidat;
fosfoenolpiruvična ~ visokoenergijska spojina, intermediat glikolize, glukoneogeneze in sinteze nekaterih aminokislin, pri fiziološkem pH v obliki aniona fosfoenolpiruvata;
2-fosfoglicerolna ~ intermediat v glikolizi, pri fiziološkem pH v obliki aniona 2-fosfoglicerata;
3-fosfoglicerolna ~ intermediat v glikolizi, predstopnja 2-fosfoglicerolne kisline, pri fiziološkem pH v obliki aniona 3-fosfoglicerata;
6-fosfoglukonska ~ intermediat pentozafosfatne poti, pri fiziološkem pH v obliki aniona 6-fosfoglukonata;
fosfonska ~ fosforjeva(III) → kislina;
fosforjeva ~ fosforjeva(V) → kislina;
fosforjeva(III) ~ brezbarvna kristalna snov, H3PO3, močen reducent;
fosforjeva(V) ~ srednje močna kislina, H3PO4, ki je v organizmu v obliki soli (fosfatov), anionov in estrov v številnih organskih molekulah sin. acidum phosphoricum;
fosforvolframova ~ močna kislina, barvni reagent, ki obarja beljakovine in se uporablja kot barvilo v histologiji skupaj s hematoksilinom;
fuksinžveplasta ~ vodna raztopina fuksina, razbarvana z žveplovim dioksidom, ki reagira rdeče z aldehidnimi skupinami in se uporablja pri Feulgenovi reakciji in reakciji PAS sin. levkofuksin, Schiffov reagent;
fumarna ~ dikarboksilna kislina, HOOC—CH=CH—COOH, intermediat v ciklusu trikarboksilnih kislin, pri fiziološkem pH v obliki aniona fumarata;
2-furojska ~ furan s karboksilno skupino na mestu 2  prim. furoat, mometazonfuroat;
fusidna ~ steroidni antibiotik, učinkuje proti grampozitivnim bakterijam, pri katerih zavira sintezo beljakovin, uporablja se v mazilih, zdravilnih obvezah ter kostnih cementih;
gadobenska ~ organska spojina s kompleksno vezanim gadolinijevim ionom, kontrastno sredstvo za intravensko vbrizgavanje pri magnetnoresonančnem slikanju;
gadoksetinska ~ organska spojina s kompleksno vezanim gadolinijevim ionom, kontrastno sredstvo za intravensko vbrizgavanje pri magnetnoresonančnem slikanju jeter, ki selektivno označi normalno jetrno tkivo;
gadopentetna ~ organska spojina s kompleksno vezanim gadolinijevim ionom, prvo klinično uporabljeno kontrastno sredstvo pri magnetnoresonančnem slikanju;
gadoterna ~ gadolinijeva kompleksna spojina, ki se uporablja kot kontrast pri magnetnoresonančnem slikanju;
galakturonska ~ uronska kislina, ki nastane z oksidacijo hidroksimetilne skupine na atomu C-6 galaktoze;
galna ~ trihidroksibenzojska → kislina;
glikoholna ~ holna kislina, konjugirana z glicinom, ki se v obliki soli izloča z žolčem;
glikolna ~ toksični presnovek etilenglikola;
glioksilna ~ intermediat v metabolizmu glicina, pri fiziološkem pH v obliki aniona glioksilata;
glukarna ~ saharna → kislina;
glukoheptonska ~ monokarboksilna kislina, izpeljana iz glukoze, uporabljajo se njene kalcijeve in magnezijeve soli ter kompleks z 99mTc;
glukonska ~ aldonska kislina, ki nastane iz glukoze z oksidacijo aldehidne skupine sin. acidum gluconicum;
glukuronska ~ uronska kislina, ki nastane z oksidacijo hidroksimetilne skupine na atomu C-6 glukoze, sestavina mnogih glikozaminoglikanov, sodeluje v procesih konjugacije, pri katerih v jetrih nastajajo glukuronidi prim. glukuronat;
glutaminska ~ neesencialna aminokislina, HOOC—CH2—CH2—CH(NH2)—COOH, sestavina beljakovin in ekscitatorni nevrotransmitor (pri fiziološkem pH v obliki aniona glutamata) sin. E, Glu;  prim. Z;
gvanilna ~ ribonukleotid, ester gvanozina in fosforjeve kisline na mestu C-5 riboze, navadno v obliki aniona gvanozin-5'-monofosfata (ki je sestavina ribonukleinskih kislin) prim. gvanozin-5'-monofosfat;
heksadekanojska ~ palmitinska → kislina;
henodeoksiholna ~ primarna žolčna kislina, nastaja v jetrih kot produkt razgradnje holesterola, se konjugira z glicinom oziroma s tavrinom in izloča z žolčem, pomembna pri prebavi in absorpciji lipidov;
hialuronska ~ anionski glukozaminoglikan, linearni polimer glukuronske kisline in N-acetilglukozamina, je v sinoviji, steklovini, hrustančevini, steni krvnih žil, koži in popkovnici (kot prehransko dopolnilo ali z injekcijami v sklep naj bi omogočala obnovo obrabljenega ali poškodovanega hrustanca) sin. hialuronan;  prim. glikozaminoglikan, proteoglikan;
hidroksifenilpiruvična ~ produkt transaminacije tirozina, ki se kot anion hidroksifenilpiruvat pojavlja v zvišani koncentraciji v krvni plazmi in urinu pri bolnikih s podedovano motnjo v presnovni poti za razgradnjo tirozina;
5-hidroksiindolocetna ~ produkt razgradnje serotonina, pri fiziološkem pH v obliki aniona 5-hidroksiindolacetata, izloča se z urinom (pri karcinoidnem sindromu je njena koncentracija v urinu zvišana);
α-hidroksimaslena ~ monokarboksilna kislina, udeležena v sintezi glutationa;
β-hidroksimaslena ~ monokarboksilna kislina, ki nastaja z redukcijo acetocetne kisline, v zvišani koncentraciji se v obliki aniona β-hidroksibutirata pojavlja v krvni plazmi pri stradanju in slabo urejeni sladkorni bolezni prim. ketonska telesa, metilketoni, ketoacidoza;  prim. ketonska telesa;
γ-hidroksimaslena ~ presnovek v razgradni poti GABA, ki nastaja v organizmu le v manjši količini, kopiči pa se pri deficitu encima sukcinatsemialdehid dehidrogenaze  prim. γ-hidroksibutirat;
hidroksipiruvična ~ monokarboksilna oksokislina, produkt transaminacije serina;
2-hidroksipropanojska ~ mlečna → kislina;
hipoklorasta ~ klorova(I) → kislina;
hipurna ~ aromatska kislina v urinu rastlinojedih živali, redko tudi pri človeku; presnovek toluena v urinu po izpostavljenosti topilu;
holna ~ primarna žolčna kislina, ki nastaja v jetrih kot produkt razgradnje holesterola, se konjugira z glicinom oziroma s tavrinom in izloča z žolčem, pomembna pri prebavi in absorpciji lipidov;
homogentizinska ~ aromatska kislina, v obliki aniona intermediat v katabolizmu tirozina in fenilalanina, ki se kopiči v krvni plazmi in izloča z urinom pri alkaptonuriji (homogentizinuriji) prim. homogentizat;
homovanilna ~ končni produkt presnove dopamina, ki se izloča z urinom sin. HVA;
ibandronska ~ spojina iz skupine bisfosfonatov, ki zavira osteoklaste in preprečuje resorpcijo kostnine, uporablja se pri zdravljenju osteoporoze in Pagetove bolezni kosti, ima ugodno kinetiko (bolniki prejemajo zdravilo peroralno enkrat mesečno), v uporabi je tudi intravenska oblika zdravila prim. ibandronat;
ibotenska ~ aminokislina iz rdeče mušnice (Amanita muscaria) in pegaste mušnice (Amanita pantherina), ki je predstopnja muscimola, glavnega toksina obeh mušnic (kot ekscitotoksin se uporablja pri laboratorijskih raziskavah glutamatnega sinaptičnega prenosa);
iduronska ~ uronska kislina, derivat idoze, sestavina dermatansulfata, heparansulfata in heparina prim. iduronat;
123I-fenilpentadekanojska ~ sintetična maščobna kislina, radiofarmak za preiskovanje metabolizma miokardija s scintigrafijo;
123I-heptadekanojska ~ sintetična maščobna kislina, radiofarmak za preiskovanje metabolizma miokardija s scintigrafijo;
imidazol-4-ocetna ~ katabolit histidina, analog GABA;
iminodiocetna ~ spojina, katere derivati, označeni z radioaktivnim tehnecijem (99mTc), se uporabljajo za scintigrafijo jeter in žolčnih izvodil sin. IDA;  prim. hepatobiliarna IDA, HIDA;
inozinska ~ ribonukleotid, ester inozina in fosforjeve kisline na mestu C-5 riboze (navadno v obliki aniona inozin-5'-monofosfata, ki je intermediat v metabolizmu purinskih nukleotidov);
izocitronska ~ trikarboksilna kislina, pri fiziološkem pH v obliki aniona izocitrata, intermediat v ciklusu trikarboksilnih kislin;
izonikotinska ~ izomer nikotinske kisline;
izovalerna ~ organska kislina, ki se v presežku pojavlja v krvni plazmi in urinu pri podedovani motnji v razgradnji levcina;
jabolčna ~ dikarboksilna kislina, intermediat v ciklusu trikarboksilnih kislin, pri fiziološkem pH v obliki aniona malata, je v mnogih sadežih;
jantarna ~ dikarboksilna kislina, intermediat v ciklusu trikarboksilnih kislin, pri fiziološkem pH v obliki aniona sukcinata sin. acidum succinicum;
jodocetna ~ kemični reagent, ki alkilira proste tiolne skupine;
jodova(V) ~ močen oksidant, HJO3, njene soli so jodati;
jodova(VII) ~ šibka kislina, HJO4, vendar močen oksidant;
jodovodikova ~ močna kislina, HJ, vodna raztopina vodikovega jodida;
joksaglatna ~ radiokontrastno sredstvo za angiografijo in urografijo prim. joksaglat;
joksaglinska ~ joksaglatna → kislina;
jopanojska ~ radiokontrastno sredstvo za peroralno holecistografijo;
kainska ~ ekscitotoksična aminokislina, pridobljena iz vrste morskih alg, ki se uporablja pri laboratorijskih raziskavah glutamatnega sinaptičnega prenosa;
kaprilna ~ oktanojska → kislina;
karbamoilglutaminska ~ učinkovina za zdravljenje hiperamoniemije pri prirojeni motnji ciklusa sečnine zaradi deficita N-acetilglutamat sintaze (kot anion karbamoilglutamat je aktivator karbamoilfosfat sintaze I) prim. karbamoilglutamat;
karbamska ~ spojina H2N—COOH, ki obstaja samo v obliki estrov, amidov in drugih derivatov prim. karbamoil, karbamoilfosfat, karbamoilfosfat sintaza;
4-karboksiglutaminska ~ karboksilirana oblika glutaminske kisline v nekaterih proteinih (v protrombinu, faktorjih VII, IX, X in osteokalcinu), nastane pri potranslacijski modifikaciji (od vitamina K odvisni γ-karboksilaciji glutamilnih ostankov v proteinih), pomembna je za vezavo kalcijevih ionov sin. GLA;
karboksilna ~ organska kislina z eno ali več karboksilnimi skupinami;
karbolna ~ → fenol;
kargluminska ~ karbamoilglutaminska → kislina;
karminocetna ~ raztopina karmina v ocetni kislini, ki hkrati fiksira celico in barva kromatin sin. acetokarmin;
α-ketoglutarna ~ oksoglutarna → kislina;
klavulanska ~ zaviralec betalaktamaz, njena sol kalijev klavulanat je v preparatih z amoksicilinom;
klodronska ~ spojina iz skupine bisfosfonatov, ki zavira osteoklaste in preprečuje resorpcijo kostnine, uporablja se pri zdravljenju osteoporoze in Pagetove bolezni kosti prim. klodronat;
klorova(I) ~ šibka kislina, HClO, ki se zlasti na svetlobi razkraja, je močen oksidant in se uporablja za beljenje in dezinfekcijo prim. hipoklorit;
klorova(VII) ~ močna kislina, HClO4, močen oksidant, ki povzroča hude poškodbe kože in sluznic;
klorovodikova ~ močna kislina, vodna raztopina vodikovega klorida, HCl, brezbarvna tekočina, ki poškoduje kožo in sluznice, sestavina želodčnega soka, izločajo jo acidogene celice sin. acidum hydrochloricum;
konjugirana ~ ki v vodi nastane iz baze z vezavo protona ali protonov;
kratkoverižna ~ maščobna kislina z manj kot 8 atomi C v molekuli;
kromoglicična ~ organska kislina, katere natrijeva sol se uporablja za profilakso proti astmi, ker zavira sproščanje histamina iz tkivnih bazofilcev prim. dinatrijev kromoglikat;
kromova(VI) ~ vodna raztopina kromovega trioksida CrO3, H2CrO4, izredno močen, koroziven in toksičen oksidant;
kviskvalna ~ ekscitotoksična aminokislina iz semena rastline Quisqualis indica, ki je agonist na receptorjih AMPA in na podtipu metabotropnega glutamatnega receptorja;
laktobionska ~ 1. polihidroksikislina, vlažilo kože v kozmetičnih izdelkih, ekscipiens v farmacevtskih izdelkih 2. organska spojina za kožni test za kontaktne alergene;
lavrinska ~ nasičena maščobna kislina z verigo iz 12 ogljikovih atomov v nekaterih rastlinskih oljih;
ledocetna ~ čista ocetna kislina;
levofolinska ~ levosučni izomer folinske kisline, ki se daje za zmanjšanje toksičnosti metotreksata in za povečanje učinka fluorouracila sin. levolevkovorin;
linolenska ~ nenasičena, esencialna ω-3-maščobna kislina z 18 ogljikovimi atomi in tremi dvojnimi vezmi, sestavina triacilglicerolov in membranskih fosfolipidov, prekurzor sinteze arahidonske kisline, je v ribjih in nekaterih rastlinskih oljih;
linolna ~ nenasičena esencialna maščobna kislina z 18 ogljikovimi atomi in dvema dvojnima vezema, prekurzor sinteze linolenske in arahidonske kisline, je v številnih rastlinskih oljih;
lipoična ~ star. lipojska → kislina;
lipojska ~ derivat oktanojske kisline, ki vsebuje disulfidno vez v molekuli, sestavina lipoamida, koencim v kompleksu piruvat dehidrogenaze in v kompleksu oksoglutarat dehidrogenaze, ki po pretvorbi v dihidrolipojsko kislino vsebuje reaktivni tiolni skupini, ki vežeta in prenaša vodikove atome in acilne skupine v nekaterih encimskih reakcijah (kadar je v presežku, deluje kot antioksidant, peroralno se daje pri diabetični nevropatiji za lajšanje simptomov kot parestezije in pekoče bolečine);
lipoteihojska ~ teihojska kislina, kovalentno vezana na glikolipide citoplazemske membrane, v steni večine grampozitivnih bakterij;
litoholna ~ sekundarna žolčna kislina, ki nastane z delno redukcijo henodeoksiholne kisline pod vplivom črevesnih bakterij;
lizergična ~ policiklična kislina, derivat ergolina prim. dietilamid lizergične kisline;
lizerška ~ lizergična → kislina;
lizofosfatidna ~ glicerol, zaestren na mestu z maščobno kislino, na mestu C-3 pa s fosforjevo kislino, intermediat v sintezi glicerofosfolipidov in triacilglicerola, deluje tudi kot signalna molekula (pri raku jajčnikov je koncetracija te kisline v plazmi zvišana) sin. LPA;
maleinska ~ izomer cis fumarne kisline prim. maleinat;
malonska ~ dikarboksilna kislina, HOOC—CH2—COOH, pri fiziološkem pH v obliki aniona malonata, v aktivirani obliki (kot malonil-CoA) intermediat za sintezo maščobnih kislin;
manganova(VII) ~ anorganska kislina, HMnO4, v medicini se uporablja njena sol kalijev permanganat;
maslena ~ ena izmed maščobnih kislin s štirimi ogljikovimi atomi, C3H7—COOH, brezbarvna, neprijetno dišeča tekočina, prosta je v žarkem maslu in v znoju prim. butirat;
maščobna ~ vsaka alifatska monokarboksilna kislina, ki se sprosti s hidrolizo iz naravnih maščob in olj in navadno vsebuje sodo število ogljikovih atomov (od 4 do 24) sin. FA, MK;
cis-maščobne ~e v naravi običajne nenasičene maščobne kisline z dvojnimi vezmi v konfiguraciji cis;
trans-maščobne ~e nenasičene maščobne kisline z dvojnimi vezmi v konfiguraciji trans, dejavnik tveganja za bolezni srca in ožilja (v manjših količinah so v mesu in mlečnih izdelkih prežvekovalcev, veliko jih je v hidrogeniranih ali delno hidrogeniranih rastlinskih oljih, cenejših margarinah, številnih industrijskih živilih, ki vsebujejo maščobe, nastajajo pri cvrtju in praženju);
ω-3-maščobne ~e skupina esencialnih, večkrat nenasičenih maščobnih kislin z dvojno vezjo, oddaljeno tri ogljikove atome od ω-ogljikovega atoma (končne metilne skupine), npr. maščobne kisline v ribah, ribjih oljih, sojinem, repičnem, lanenem in konopljinem olju z ugodnim učinkom na preprečevanje bolezni srca in ožilja;
ω-6-maščobne ~e skupina esencialnih, večkrat nenasičenih maščobnih kislin z dvojno vezjo, oddaljeno šest ogljikovih atomov od ω-ogljikovega atoma (končne metilne skupine), npr. linolna in arahidonska kislina, ki sta v rastlinskih oljih;
mefenamska ~ antipiretični analgetik z antiinflamatornim učinkom, ki je šibkejši od učinka acetilsalicilne kisline;
metakrilna ~ surovina za izdelavo metakrilatnih smol, ki se uporabljajo pri izdelavi zobnih protez in stomatoloških pripomočkov;
metansulfonska ~ brezbarvna tekočina, CH3SO2OH, ki se uporablja v farmacevtski industriji za pripravo bazičnih učinkovin kot soli prim. metansulfonat, mezilat;
N-metil-D-asparaginska ~ metilni derivat asparaginske kisline, ki se kot agonist veže na podtip glutamatnih receptorjev prim. aspartat, NMDA;
metilmalonska ~ produkt razgradnje propionske kisline, ki se kopiči v krvni plazmi in izloča z urinom pri prirojeni motnji metilmalonil-CoA mutaze ali pa pri pomanjkanju vitamina B12, ki je prekurzor prostetične skupine tega encima prim. metilmalonska acidemija;
metrizoatna ~ metrizojska → kislina;
metrizojska ~ rentgensko kontrastno sredstvo, ki vsebuje jod (uporablja se kot natrijeva sol);
mevalonska ~ karboksilna kislina, intermediat v sintezi sterolov in drugih izoprenoidov, pri fiziološkem pH v obliki aniona mevalonata prim. hidroksimetilglutaril-CoA reduktaza;
mikofenolna ~ zdravilo za zaviranje imunske odzivnosti, ki zavira aktivacijo limfocitov T, uporablja se v transplantacijski medicini za preprečevanje zavračanja presadka prim. mikofenolat mofetil;
miristinska ~ nasičena maščobna kislina s 14 ogljikovimi atomi, sestavina masla in nekaterih rastlinskih olj, kovalentno vezana na nekatere proteine se vrine med dvojno lipidno plast in veže beljakovine v membrani prim. miristoilacija;
mlečna ~ šibka kislina, CH2—CHOH—COOH, intermediat v presnovi, pri fiziološkem pH v obliki aniona laktata, končni produkt glikolize v anaerobnih razmerah, nastaja v skeletnih mišicah pri večjih obremenitvah, aerobno se oksidira v miokardiju, je eden od substratov glukoneogeneze v jetrih in je tudi produkt bakterijske fermentacije sin. acidum lacticum;  prim. mlečnokislinske bakterije;
močna ~ ki v vodi popolnoma disociira in odda vse protone;
monokarboksilna ~ organska kislina, ki ima eno karboksilno skupino;
mononenasičena maščobna ~ enkrat nenasičena maščobna → kislina;
mravljična ~ mravljinčna → kislina;
mravljinčna ~ šibka kislina, H—COOH, pri fiziološkem pH v obliki aniona formiata, izločajo jo mravlje, vsebujejo jo koprive, na kožo deluje dražeče in povzroča mehurje, v presnovi nastaja pri zastrupitvi z metanolom, tedaj lahko povzroči metabolično acidozo sin. acidum formicicum, acidum formicum;  prim. formiat;
muraminska ~ aminosladkor, nastal s spajanjem glukozamina in mlečne kisline, sestavina muramildipeptida in mureina;
nalidiksna ~ prvosintetizirani kinolon, antiseptik za sečila, ki učinkuje na gramnegativne mikroorganizme (deluje kot zaviralec DNA-giraze);
nasičena maščobna ~ maščobna kislina, pri kateri so vse vezi med ogljikovimi atomi enojne;
neesencialna maščobna ~ vsaka od maščobnih kislin, ki jih organizem lahko sintetizira sam, vnos s hrano ni nujno potreben;
nenasičena maščobna ~ maščobna kislina, pri kateri so ena vez ali več vezi med sosednjimi ogljikovimi atomi dvojne;
nevraminska ~ aminosladkor, nastal s spajanjem manozamina in piruvične kisline;
nikotinska ~ vodotopni vitamin, piridin-3-karboksilna kislina, predhodnik nikotinamida, sestavine NAD in NADP, v velikih odmerkih deluje antilipemično, ker nikotinamid zavira sintezo triacilglicerolov in izločanje VLDL iz jeter v kri sin. niacin, PPF, vitamin B3;
nukleinska ~ polinukleotid velike molekulske mase z eno ali dvema priležnima verigama (v naravi obstajata dve vrsti nukleinskih kislin — ribonukleinska in deoksiribonukleinska kislina, sta univerzalni sestavini žive materije, vključeni v shranjevanje, dedovanje in prenos genske informacije) sin. polinukleotid;  prim. oligonukleotid;
obetiholna ~ polisintetična žolčna kislina, selektivni agonist farnezoidnega X-receptorja (FXR), v kombinaciji z ursodeoksiholno kislino, ki jo uporabljajo za zdravljenje primarnega biliarnega holangitisa;
ocetna ~ šibka kislina, ostro dišeča jedka tekočina, CH3—COOH, sestavina kisa sin. acidum aceticum;  prim. acetat;
ogljikova ~ šibka kislina, H2CO3, ki nastane pri raztapljanju ogljikovega dioksida v vodi, ob disociaciji nastane hidrogenkarbonat (njen nastanek v telesu katalizira karboanhidraza) sin. acidum carbonicum;
okadaična ~ produkt toksičnih dinoflagelatov fitoplanktona, s katerim so lahko okužene užitne školjke, povzroča diarealno obliko zastrupitve s školjkami;
oksalna ~ šibka kislina, HOOC—COOH, ki nastaja v organizmu, kadar je pri presnovi glicina motena nadaljnja razgradnja glioksilne kisline, ter se kopiči v krvi in izloča z urinom, s kalcijevimi ioni lahko tvori oksalatne kamne sin. acidum oxalicum;  prim. oksalat, oksaloza, oksalurija;
oksalocetna ~ šibka kislina, HOOC—CO—CH2—COOH, intermediat v ciklusu trikarboksilnih kislin, pri fiziološkem pH v obliki aniona oksaloacetata;
oksoglutarna ~ dikarboksilna oksokislina, HOOC—CO—CH2—CH2—COOH, intermediat v ciklusu trikarboksilnih kislin, pri fiziološkem pH v obliki aniona oksoglutarata;
oksolinska ~ antiseptik za sečila z učinkom na nekatere grampozitivne in gramnegativne bakterije;
oktanojska ~ nasičena maščobna kislina z 8 ogljikovimi atomi, je v mleku sesalcev, kokosovem olju in olju palmovih jedrc;
oleinska ~ nenasičena maščobna kislina z 18 ogljikovimi atomi in eno dvojno vezjo, komponenta sestavljenih lipidov, ki se uporablja za pripravo losjonov sin. acidum oleinicum;
omega-3-maščobne ~e ω-3-maščobne → kisline;
omega-6-maščobne ~e ω-6-maščobne → kisline;
organska ~ organska spojina z vsaj eno karboksilno skupino (—COOH);
orotidilna ~ ribonukleotid, ester orotidina in fosforjeve kisline na mestu C-5 riboze (navadno v obliki aniona orotidin-5'-monofosfata, ki je intermediat v sintezi pirimidinskih nukleotidov);
orotska ~ karboksiliran uracil, intermediat v sintezi pirimidinskih nukleotidov;
osmijeva ~ raztopina osmijevega tetroksida v vodi prim. osmijev tetroksid, kemična sinoviektomija;
palmitinska ~ nasičena maščobna kislina s 16 ogljikovimi atomi, glavna sestavina živalskih maščob in palmovega olja;
pamidronska ~ spojina iz skupine bisfosfonatov, ki zavira osteoklaste in preprečuje resorpcijo kostnine, uporablja se pri zdravljenju osteoporoze, Pagetove bolezni kosti in hiperkalciemije, povezane z malignimi boleznimi prim. pamidronat;
pantotenska ~ vitamin kompleksa B, HO—CH2—C(CH3)2—CHOH—CO—NH—CH2—CH2—COOH, zelo razširjena v naravi, sintetizirajo jo zelene rastline in mikroorganizmi, vezana je v koencim A, ki sodeluje pri prenosu acilnih skupin (avitaminoza pri ljudeh ni znana) sin. vitamin B5;
penicilojska ~ produkt hidrolize penicilina z betalaktamazo;
perjodova ~ jodova(VII) → kislina;
perklorova ~ klorova(VII) → kislina;
permanganova ~ manganova(VII) → kislina;
perocetna ~ šibka kislina, CH3COOOH, močen kožni in očesni iritant, v 0,2- do 0,35-odstotni raztopini se uporablja za razkuževanje površin in predmetov, ker učinkovito uničuje vse mikroorganizme, z bakterijskimi sporami vred;
pertehnecijeva ~ anorganska kislina, HTcO4 (natrijeva sol radioaktivne pertehnecijeve kisline Na99mTcO4 se uporablja v nuklearni medicini) prim. pertehnetat;
pikrinska ~ → trinitrofenol;
pipemidna ~ antiseptik za sečila z učinkom na stafilokoke in večino gramnegativnih bakterij;
pirofosforjeva ~ difosforjeva → kislina;
2-pirolidinkarboksilna ~ pirolidin, ki ima na mestu C-2 vezano karboksilno skupino;
piruvična ~ monokarboksilna oksokislina, CH3—CO—COOH, pri fiziološkem pH v obliki aniona piruvata, intermediat v metabolizmu ogljikovih hidratov, pri pomanjkanju tiamina se kopiči v tkivih, posebno v živčevju prim. beriberi;
pivalna ~ karboksilna kislina (CH3)3CCOOH;
poliglutaminska ~ homopolimer glutaminske kisline;
polikarboksilna ~ organska kislina z več karboksilnimi skupinami;
polinenasičena maščobna ~ večkrat nenasičena maščobna → kislina;
primarna žolčna → kislina žolčna kislina, ki nastaja v jetrih iz holesterola (henodeoksiholna in holna kislina);
propionska ~ monokarboksilna kislina, CH3—CH2—COOH, ki je v organizmu kot propionil-CoA in nastaja pri oksidaciji maščobnih kislin z lihim številom ogljikovih atomov ter pri katabolizmu nekaterih aminokislin  prim. derivati propionske kisline;
proste maščobne ~e neesterificirane maščobne kisline, ki se z lipolizo sprostijo iz maščevja v kri, kjer se vežejo na albumin, so predvsem pomembne kot gorivo za energijsko presnovo na tešče, pri stradanju ter pri mišičnem delu in se lahko oksidirajo v vseh celicah, razen v živčevju sin. FFA;
pruska ~ star. cianovodikova → kislina;
ranelna ~ organska kislina, kelator kovinskih ionov;
retinojska ~ produkt oksidacije retinala, ki ima vlogo pri razvoju in rasti ter pri vzdrževanju neokrnjene strukture epitelijev (uporablja se za zdravljenje aken);
13-cis-retinojska ~ → izotretinoin;
ribonukleinska ~ nukleinska kislina, polimer iz ribonukleotidov, ki v celicah nastaja s transkripcijo DNA, pri nekaterih virusih pa predstavlja osnovno dedno snov sin. RNA, RNK;
ribotimidilna ~ redko pojavljajoč se ribonukleotid, ester ribotimidina in fosforjeve kisline na mestu C-5 riboze (navadno v obliki aniona ribotimidin-5'-monofosfata, ki nastane s potranskripcijskim metiliranjem uracila v RNA);
risedronska ~ spojina iz skupine bisfosfonatov, ki zavira osteoklaste in preprečuje resorpcijo kostnine, uporablja se pri zdravljenju osteoporoze in Pagetove bolezni kosti prim. risedronat;
saharna ~ produkt oksidacije glukoze z dušikovo(V) kislino (C6H10O8) prim. saharat;
salicilna ~ 2-hidroksibenzojska kislina, ki se uporablja kot keratolitik sin. acidum salicylicum, salicil;  prim. acetilsalicilna kislina;
sečna ~ slabo topna organska kislina, končni produkt katabolizma purinov pri sesalcih, ki se izloča s sečem sin. acidum uricum;  prim. protin, urat;
sekundarna žolčna ~ žolčna kislina, ki nastane iz primarne žolčne kisline z delno redukcijo pod vplivom črevesnih bakterij (deoksiholna in litoholna kislina);
selenova(IV) ~ anorganska kislina, reagent za alkaloide in oksidant, H2SeO3 prim. hidrogenselenit;
sialna ~ N-acetilnevraminska → kislina;
silicijeva ~ bel amorfen prašek, netopen v vodi, H2SiO3;
153Sm-etilendiaminotetrametilenfosfonska ~ kompleksno vezan 153Sm, radiofarmak za lajšanje bolečin pri kostnih malignomih;
solitrasta ~ star. dušikova(III) → kislina;
solitrna ~ star. dušikova(V) → kislina;
solna ~ star. klorovodikova → kislina;
sorbinska ~ organska kislina s šibkim antimikotičnim ter antibakterijskim učinkom, ki se uporablja kot konzervans za hrano in farmacevtske preparate;
srednjeverižna maščobna ~ maščobna kislina z 8-12 atomi C v molekuli;
stearinska ~ nasičena maščobna kislina z 18 ogljikovimi atomi, sestavina živalskih in rastlinskih maščob, ki se uporablja za izdelovanje farmacevtskih pripravkov sin. acidum stearinicum;
sukcinilna ~ jantarna → kislina;
sulfanilna ~ ki se uporablja v reakciji za določanje koncentracije bilirubina;
sulfonska ~ močna organska kislina, derivat organske spojine, pri kateri je na ogljikov atom vezani vodikov atom zamenjan s skupino —SO3H (pretvorba v sulfonsko kislino poveča topnost izhodne organske spojine);
šibka ~ ki v vodi nepopolno disociira in odda le del protonov (npr. ocetna kislina, ogljikovodikova kislina, acetilsalicilna kislina);
tanična ~ vrsta tanina;
tavroholna ~ holna kislina, konjugirana s tavrinom, ki se v obliki soli izloča z žolčem prim. tavroholat;
99mTc-dimerkaptosukcinilna ~ sintetična spojina, ki se označena s trivalentnim 99mTc uporablja za scintigrafijo ledvic, označena s petvalentnim 99mTc pa za scintigrafijo medularnega raka ščitnice sin. 99mTc-DMSA;
teihojska ~ polimer iz molekul glicerola ali ribitola, povezanih s fosfodiestrskimi vezmi, sestavina celične stene grampozitivnih bakterij, pomembna pri pritrjevanju bakterij na gostiteljske celice, deluje kot antigen;
telurjeva(IV) ~ anorganska kislina, H2TeO3, njena kalijeva sol se reducira v prisotnosti mnogih mikroorganizmov in tvori temno obarvano raztopino;
tetraborova ~ šibka kislina, H2B4O7, v medicini se uporablja njena sol natrijev tetraborat;
tetrahidrofolna ~ popolnoma reducirana folna kislina, pri fiziološkem pH v obliki aniona tetrahidrofolata (nastane z redukcijo dihidrofolne kisline, v aktivirani obliki pomemben koencim pri reakcijah, pri katerih se prenašajo skupine z enim ogljikovim atomom) prim. tetrahidrofolat;
timidilna ~ deoksitimidilna → kislina;
tiobarbiturna ~ analog barbiturne kisline, ki ima na mestu C-2 kisikov atom zamenjan z žveplovim, njeni derivati se uporabljajo za kratkotrajno intravensko narkozo;
tiocianska ~ močna kislina, HSCN, v slini sodeluje pri obrambi pred mikroorganizmi, njene soli se uporabljajo kot insekticidi;
tioktinska ~ lipojska → kislina;
tiožveplova ~ ki nastane z zamenjavo žveplovega atoma za kisikov atom v molekuli žveplove(VI) kisline, H2S2O3;
titrabilna ~ 1. količina kisline v vzorcu, ki se določi s titracijo z znano količino baze 2. protoni izločeni s pufri v urinu;
traneksamična ~ traneksamska → kislina;
traneksamska ~ sintetični ciklični analog lizina, zaviralec fibrinolize, ki preprečuje aktivacijo plazminogena v plazmin (daje se pri operacijah, pri katerih grozi velika izguba krvi, npr. pri TURP);
trifosforjeva ~ trimer fosforjeve kisline, sestavljen iz treh molekul kisline, med seboj povezanih z anhidridnimi vezmi;
trihidroksibenzojska ~ benzojska kislina, substituirana s tremi hidroksilnimi skupinami, vrsta tanina v šiškah, listih čajevca in v hrastovi skorji;
2,4,6-trijodbenzojska ~ jodirana benzojska kislina, osnovno molekulsko jedro vodotopnih rentgenskih kontrastnih sredstev;
trikarboksilna ~ organska kislina s tremi karboksilnimi skupinami;
triklorocetna ~ precej močna organska kislina, CCl3—COOH, ki se uporablja za odstranjevanje bradavic in kurjih očes ter za denaturizacijo beljakovin v biokemični tehniki; presnovek trikloroetililena po izpostavljenosti topilu;
uridilna ~ ribonukleotid, ester uridina in fosforjeve kisline na mestu C-5 riboze (navadno v obliki aniona uridin-5'-monofosfata, ki je sestavina ribonukleinskih kislin);
urokanska ~ ki nastane z oksidativno deaminacijo histidina;
uronska ~ karboksilna kislina, ki nastane z oksidacijo hidroksimetilne skupine heksoze na ogljikovem atomu C-6 (skupina —CH2OH se pretvori v skupino —COOH);
ursodeoksiholna ~ žolčna kislina, ki se daje peroralno za raztapljanje žolčnih kamnov in za izločanje žolča pri holestazi sin. ursodiol;
valprojska ~ dvovejnata karboksilna kislina, (CH3—CH2—CH2)2—CH—COOH, podaljšuje trajanje inaktivacije napetostnih natrijevih kanalčkov, zavira kalcijeve kanalčke in podaljšuje delovanje GABA, uporablja se kot eno najpogostejših zdravil za zdravljenje epilepsije prim. valproat;
vanililmandljeva ~ glavni metabolit adrenalina in noradrenalina, ki se izloča z urinom sin. VMA;
večkrat nenasičena maščobna ~ maščobna kislina, pri kateri je več vezi med sosednjimi ogljikovimi atomi dvojnih sin. PUFA;
vinska ~ šibka dikarboksilna kislina, pogosta v sadežih, uporablja se v živilski industriji kot konzervans in v farmaciji, kjer so mnoge zdravilne učinkovine v obliki njenih soli tartratov sin. acidum tartaricum;
zelo dolgoverižna maščobna ~ maščobna kislina z več kot 20 atomi C v molekuli;
zoledronska ~ spojina iz skupine bisfosfonatov, ki zavira osteoklaste in preprečuje resorpcijo kostnine, uporablja se pri zdravljenju osteoporoze in Pagetove bolezni kosti prim. zoledronat;
želodčna ~ klorovodikova kislina, ki jo izločajo želodčne lastne žleze;
žolčne ~e derivati holesterola, ki kot primarne žolčne kisline nastajajo v jetrih, z žolčem se v obliki soli izločajo v črevo, kjer emulgirajo maščobe in omogočijo delovanje pankreasne lipaze ter absorpcijo maščob v črevesu, črevesne bakterije jih pretvorijo v sekundarne žolčne kisline prim. enterohepatični obtok, soli žolčnih kislin;
žveplasta ~ žveplova(IV) → kislina;
žveplova(IV) ~ šibka kislina, H2SO3, močen reducent, sredstvo za beljenje in konzerviranje;
žveplova(VI) ~ ena najmočnejših anorganskih kislin, H2SO4, ki ob stiku povzroča hude poškodbe kože in sluznic sin. acidum sulfuricum;
žveplovodikova ~ šibka kislina, vodna raztopina vodikovega sulfida Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek