ligamènt -ênta  

1. vezivo v obliki snopa ali ovojnice, ki povezuje dve kosti ali več kosti, hrustanec ali druge strukture  sin. ligamentum, vez (1);  prim. lig., ligg.

Proste zveze:
rekonstrukcija ~a, ruptura ~a, šivanje ~a;  

Stalne zveze:
plastika ~ov;  

Razložene stalne zveze:
akromioklavikularni ~ vez med akromijem in ključnico sin. ligamentum acromioclaviculare;
alarni ~ dva močna vezivna snopa, ki potekata z densa drugega vratnega vretenca navzgor in lateralno na okcipitalna kondila sin. ligamentum alare;
anularni ~ radiusa močen vezivni snop, ki obkroža glavo koželjnice in je pripet na sprednji in zadajšnji rob radialne incizure ulne sin. ligamentum anulare radii;
anularni trahealni ~i obročasti ligamenti, ki povezujejo posamezne hrustance sapnika sin. ligamenta anularia trachealia;
apikalni dentalni ~ drugega vratnega vretenca vez, ki povezuje konico zoba drugega vratnega vretenca in sredino sprednjega roba velike zatilnične line sin. ligamentum apicis dentis axis;
arkuatni poplitealni ~ vezivni snop, ki izvira iz lateralnega kondila femurja, zavije v loku navzgor in se razgubi v sklepni kapsuli sin. ligamentum popliteum arcuatum;
bifurkatni ~ močna vez v obliki črke Y na hrbtišču noge, ki poteka s petnice na kuboidno in navikularno kost sin. ligamentum bifurcatum;
deltasti ~ medialni → ligament gležnja;
dentikulatni ~i močnejši vezivni mostički na vsaki strani hrbtnega mozga, ki ga pripenjajo na arahnoideo in duro sin. ligamenta denticulata;
dlanski interkarpalni ~i palmarni interkarpalni → ligamenti;
dolgi plantarni ~ najdaljši ligament stopala, ki izvira s spodnje površine petnice, poteka navzpred čez kito dolge peronealne mišice in se pripne na baze druge do pete metatarzalne kosti sin. ligamentum plantare longum;
dorzalni interkarpalni ~i ki potekajo prečno po dorzalni površini karpalnih kosti in jih povezujejo med seboj sin. ligamenta intercarpalia dorsalia;
dorzalni karpometakarpalni ~i ligamenti karpometakarpalnih sklepov, ki z dorzalne strani povezujejo drugo vrsto karpalnih kosti in prvo do četrto metakarpalno kost sin. ligamenta carpometacarpalia dorsalia;
dorzalni radiokarpalni ~ ki krepi ovojnico radiokarpalnega sklepa na dorzalni strani sin. ligamentum radiocarpale dorsale;
dorzalni tarzalni ~i vezi hrbtišča noge, ki vključujejo bifurkatni, kuboideonavikularni, kuneokuboidni, kuneonavikularni, interkuneiformni in talonavikularni del ligamenta sin. ligamenta tarsi dorsalia;
dorzalni tarzometatarzalni ~i ki z dorzalne strani krepijo tarzometatarzalni sklep sin. ligamenta tarsometatarsalia dorsalia;
glenohumeralni ~i trije vezivni snopi, ki krepijo sprednji del sklepne kapsule ramenskega sklepa sin. ligamenta glenohumeralia;
hioepiglotisni ~ trikoten snop elastičnih vlaken, katerega baza je pripeta na zgornji rob telesa podjezičnice, konica pa na sprednjo zgornjo površino poklopca sin. ligamentum hyoepiglotticum;
iliofemoralni ~ najmočnejši ligament, ki krepi kapsulo kolčnega sklepa in omogoča stojo brez naprezanja mišic sin. ligamentum iliofemorale;
iliolumbalni ~ močen ligament, ki povezuje četrto in peto lumbalno vretence z iliakalno kristo sin. ligamentum iliolumbale;
ingvinalni ~ ki ga tvori zadebeljeni spodnji rob zunanje poševne trebušne mišice in je razpet med sprednjo zgornjo iliakalno spino in simfizo sin. dimeljska vez, ligamentum inguinale;
interfoveolarni ~ zadebelitev transverzalne fascije na medialnem robu globokega dimeljskega obročka, ki je razpeta med prečno trebušno mišico in ingvinalnim ligamentom sin. ligamentum interfoveolare;
interklavikularni ~ ploščat snop veziva, ki čez zgornjo površino prsnice povezuje sternalna okrajka obeh ključnic sin. ligamentum interclaviculare;
interosalni interkarpalni ~i kratki vezivni trakovi, ki povezujejo sosednje površine karpalnih kosti sin. ligamenta intercarpalia interossea;
interosalni talokalkanearni ~ eden od ligamentov spodnjega skočnega sklepa, razpet med zgornjo površino petnice in spodnjo površino talusa sin. ligamentum talocalcaneum interosseum;
interspinalni ~i vsak od kratkih ligamentov, ki povezujejo trne sosednjih vretenc sin. ligamenta interspinalia;
intertransverzalni ~i več šibkih vezivnih snopov, razpetih med stranskimi odrastki vretenc v prsnem in ledvenem delu hrbtenice sin. ligamenta intertransversaria;
ishiofemoralni ~ zadebeljeni del fibrozne kapsule kolčnega sklepa med sednico in stegneničnim vratom sin. ligamentum ischiofemorale;
kalkaneofibularni ~ srednji od treh vezivnih snopov, ki tvorijo lateralni kolateralni ligament gležnja, razpet med petnico in mečnico sin. ligamentum calcaneofibulare;
kalkaneonavikularni ~ medialni del bifurkatnega ligamenta sin. ligamentum calcaneonaviculare;
kolateralni karpalni radialni ~ ki je razpet med stiloidnim odrastkom koželjnice in skafoidno kostjo sin. ligamentum collaterale carpi radiale;
kolateralni karpalni ulnarni ~ vez med stiloidnim odrastkom podlahtnice in piziformno kostjo ter trikvetrno kostjo sin. ligamentum collaterale carpi ulnare;
kolateralni ~ vsak od številnih ligamentov, ki potekajo na medialni ali lateralni strani sklepov, kot so komolčni, kolenski, zapestni, metakarpofalangealni, metatarzofalangealni, proksimalni ter distalni interfalangealni sklepi roke in noge sin. ligamentum collaterale, obstranska vez;
kolateralni fibularni ki poteka z lateralnega kondila femurja na glavo fibule sin. ligamentum collaterale fibulare;
kolateralni radialni ~ kratek in debel vezivni snop, ki poteka od lateralnega epikondila nadlahtnice do lateralne površine anularnega ligamenta radiusa sin. ligamentum collaterale radiale;
kolateralni tibialni ~ širok ligament, ki poteka z medialnega kondila femurja na medialno površino golenice, nanj je pripet medialni meniskus sin. ligamentum collaterale tibiale;
kolateralni ulnarni ~ trikotni snop vlaken, ki poteka od medialnega epikondila nadlahtnice na koronoidni odrastek ulne in medialno površino olekranona ulne sin. ligamentum collaterale ulnare;
korakoakromialni ~ ligament med korakoidnim procesusom in akromijem, ki z zgornje strani varuje ramenski sklep sin. ligamentum coracoacromiale;
korakohumeralni ~ ligament ramenskega sklepa, ki poteka od korakoidnega procesusa na veliki tuberkulum nadlahtnice in omogoča nošenje zgornjega uda brez naprezanja mišic sin. ligamentum coracohumerale;
korakoklavikularni ~ močen ligament, ki povezuje ključnico in korakoidni procesus in preprečuje dislokacijo ramenskega sklepa sin. ligamentum coracoclaviculare;
kostoklavikularni ~ ligament med prvim rebrom in ključnico, ki omejuje elevacijo v ramenskem sklepu sin. ligamentum costoclaviculare;
kostotransverzalni ~ ki povezuje zadajšnjo ploskev vratu rebra in sprednjo ploskev prečnega odrastka vretenca sin. ligamentum costotransversarium;
krikotiroidni ~ krikotiroidna → membrana;
krikotrahealni ~ vezivni obroč, ki prehaja s spodnjega roba krikoidnega hrustanca na zgornji rob prvega hrustančnega obročka sapnika sin. ligamentum cricotracheale, membrana cricotrachealis;
križni ~ atlasa vez v obliki križa, katere prečni krak je transverzni atlasov ligament, vzdolžni krak pa poteka med klivusom in okretačevim telesom sin. ligamentum cruciforme atlantis;
križna ~a debela in močna ligamenta v notranjosti kolenskega sklepa, ki povezujeta kondila femurja z interkondilarnima areama golenice sin. križne vezi, ligamenta cruciata genus;
kruciatna ~a križna → ligamenta;
kuneometatarzalni interosalni ~i ki povezujejo sosednje površine klinastih in metatarzalnih kosti sin. ligamenta cuneometatarsalia interossea;
lakunarni ~ vezivni snop, ki poteka horizontalno navzad od ingvinalnega ligamenta do sramničnega grebena in tvori medialno omejitev femoralnega anulusa sin. ligamentum lacunare;
lateralni ~ temporomandibularnega sklepa trikotni vezivni snop, pripet na glavo mandibule in temporalno kost, ki z zunanje strani krepi ovojnico temporomandibularnega sklepa sin. ligamentum laterale articulationis temporomandibularis;
lateralni palpebralni ~ vezivo, ki pritrja zgornji in spodnji tarzus na lateralno steno orbite sin. ligamentum palpebrale laterale;
lateralni talokalkanearni ~ vez med lateralno površino talusa in kalkaneusom sin. ligamentum talocalcaneare laterale;
lateralni tirohioidni ~ zadebeljen elastični snop, ki poteka z zgornjih rogov tiroidnega hrustanca na vrh velikih rogov hioidne kosti in tvori zadajšnji del tirohioidne membrane sin. ligamentum hyothyroideum laterale, ligamentum thyrohyoideum laterale;
~ stegnenične glave ki povezuje jamico stegnenične glave in acetabularno incizuro sin. ligamentum capitis femoris;
medialni ~ gležnja ki poteka po medialni strani gležnja od medialnega gležnja na tarzalne kosti sin. ligamentum deltoideum, ligamentum mediale articulationis talocruralis;
medialni palpebralni ~ vezivo, ki pritrja zgornji in spodnji tarzus na medialno steno orbite sin. ligamentum palpebrale mediale;
medialni talokalkanearni ~ vez, ki povezuje medialni tuberkel talusa in sustentaculum tali na kalkaneusu sin. ligamentum talocalcaneare mediale;
mediani krikotiroidni ~ močen ligament, ki v sredinski ravnini povezuje krikoidni in tiroidni hrustanec, osrednji del krikotiroidne membrane grla sin. ligamentum cricothyroideum medianum;
mediani tirohioidni ~ v sredinski ravnini potekajoč zadebeljeni del tirohioidne membrane sin. ligamentum hyothyroideum medianum, ligamentum thyrohyoideum medianum;
medkostni interkarpalni ~i interosalni interkarpalni → ligamenti;
medkostni kuneometatarzalni ~i kuneometatarzalni interosalni → ligamenti;
medkostni tarzalni ~ vezi med kostmi noge, ki vključujejo medkostne kuneokuboidne, interkuneiformne in talokalkanearne dele sin. ligamenta tarsi interossea;
meniskofemoralni ~ ligament kolenskega sklepa, ki poteka od posteriornega roga lateralnega meniskusa do posterolateralne površine medialnega kondila stegnenice, en del ligamenta poteka pred (Humphreyjev ligament), drugi del pa za (Wrisbergov ligament) posteriornim križnim ligamentom;
nuhalni ~ v sagitalni ravnini potekajoč vezivni snop na zatilju, ki ga tvorijo zadebeljeni supraspinalni ligamenti in poteka od zunanje okcipitalne protuberance do trna sedmega vratnega vretenca sin. ligamentum nuchae, zatilna vez;
obročasti radialni ~ anularni → ligament radiusa;
palmarni interkarpalni ~i kratki fibrozni snopi, ki povezujejo obe vrsti karpalnih kosti sin. ligamenta intercarpalia palmaria;
palmarni karpometakarpalni ~i ligamenti karpometakarpalnih sklepov, ki z volarne strani povezujejo drugo vrsto karpalnih kosti in prvo do četrto metakarpalno kost sin. ligamenta carpometacarpalia palmaria;
palmarni radiokarpalni ~ ki krepi kapsulo radiokarpalnega sklepa na palmarni strani sin. ligamentum radiocarpale palmare;
palmarni ulnokarpalni ~ snopi vezivnih vlaken, ki prehajajo s stiloidnega procesusa ulne na karpalne kosti sin. ligamentum ulnocarpale palmare;
patelarni ~ močen ligament, ki poteka z vrha in robov pogačice na golenično grčavino in je del kite štiriglave stegenske mišice sin. ligamentum patellae, pogačična vez;
pizohamatni ~ ki se razteza med piziformno in hamatno kostjo;
plantarni kalkaneonavikularni ~ ligament spodnjega skočnega sklepa, razpet med talusom in spodnjo ploskvijo navikularne kosti sin. ligamentum calcaneonaviculare plantare;
plantarni kuneonavikularni ~i vezivni snopi, ki povezujejo plantarno površino navikularne kosti s sosednjimi plantarnimi površinami treh kuneiformnih kosti sin. ligamenta cuneonavicularia plantaria;
plantarni ~i čvrsti vezivni trakovi na plantarni strani metatarzofalangealnih in interfalangealnih sklepov noge med kolateralnimi ligamenti sin. podplatne vezi;
plantarni tarzometatarzalni ~i ki s plantarne strani krepijo tarzometatarzalni sklep sin. ligamenta tarsometatarsalia plantaria;
pogačični ~ patelarni → ligament;
poševni poplitealni ~ vezivni snop, ki poteka v poplitealni fosi poševno od prirastišča semimembranozne mišice na medialnem kondilu tibije na lateralni kondil femurja sin. ligamentum popliteum obliquum;
Poupartov ~ ingvinalni → ligament;
prstanasti ~ radiusa anularni → ligament radiusa;
prstanasti trahealni ~i anularni trahealni → ligament;
pubofemoralni ~ zadebeljeni del fibrozne ovojnice kolčnega sklepa med zgornjo vejo sramnice in intertrohanterno črto stegnenice sin. ligamentum pubofemorale;
puboprostatični ~ zadebelitev fascije medenične diafragme spredaj, ki pritrja prostato in vrat sečnega mehurja na sramnico pri moškem sin. ligamentum puboprostaticum;
pubovezikalni ~ zadebelitev fascije medenične diafragme spredaj, ki pritrja sečni mehur na sramnico pri ženski sin. ligamentum pubovesicale;
radiatni ~ glave rebra vez, ki poteka iz glave rebra na telesi sosednjih vretenc in na medvretenčno ploščico sin. ligamentum capitis costae radiatum;
radiatni sternokostalni ~i vezivni snopi, pripeti na sprednjo površino rebrnih hrustancev, od koder žarkasto potekajo na sprednjo površino prsnice sin. ligamenta sternocostalia radiata;
radiatni zapestni ~ vezivni snopi, ki divergirajo na vse strani na palmarni površini mediokarpalnega sklepa sin. ligamentum carpi radiatum;
rumeni ~i vezi rumenkaste barve zaradi obilice maščevja, ki spajajo vretenčne loke priležnih vretenc in zapirajo zadaj hrbtenični kanal sin. ligamenta flava, rumene vezi;
sakrospinalni ~ trikotni ligament, z bazo pripet na rob križnice, z vrhom pa na sednično spino sin. ligamentum sacrospinale;
sakrotuberalni ~ ki poteka od zadajšnjih trnov črevnice in roba križnice na sednično grčo sin. ligamentum sacrotuberale;
sfenomandibularni ~ vez, ki poteka od trna zagozdnice na lingulo mandibule in z medialne strani krepi čeljustni sklep sin. ligamentum sphenomandibulare;
sprednji križni ~ kolena eden od notranjih ligamentov kolenskega sklepa, ki je razpet med sprednjo interkondilarno areo in medialno ploskvijo lateralnega kondila femurja sin. ligamentum cruciatum anterius genus, sprednja križna vez;
sprednji ~ glave fibule vez, ki s sprednje strani povezuje glavo mečnice z golenico sin. ligamentum capitis fibulae anterius;
sprednji longitudinalni ~ širok ligament, ki povezuje sprednje ploskve teles vretenc in intervertebralne diskuse sin. ligamentum longitudinale anterius;
sprednji sakroiliakalni ~i številni kratki ligamenti, razpeti med sprednjim robom avrikularne površine križnice in sosednjimi predeli črevnice sin. ligamenta sacroiliaca anteriora;
sprednji sternoklavikularni ~ ki krepi kapsulo sternoklavikularnega sklepa spredaj sin. ligamentum sternoclaviculare anterius;
sprednji talofibularni ~ ki s sprednje strani krepi kapsulo zgornjega skočnega sklepa sin. ligamentum talofibulare anterius;
sprednji tibiofibularni ~ ki spredaj okrepi tibiofibularno sindezmozo sin. ligamentum tibiofibulare anterius;
stilohioidni ~ ligament med stiloidnim procesusom temporalne kosti in hioidno kostjo sin. ligamentum stylohyoideum;
stilomandibularni ~ vez med stiloidnim odrastkom senčnice in spodnječeljustničnim kotom mandibule sin. ligamentum stylomandibulare;
supraspinalni ~ dolga navpična vez, ki se pripenja na konice trnastih odrastkov vretenc med sedmim vratnim vretencem in križnico, navzgor pa se nadaljuje v nuhalni ligament sin. ligamentum supraspinale;
tiroepiglotisni ~ vez, ki povezuje petiolus epiglottidis in ščitasti hrustanec sin. ligamentum thyroepiglotticum;
transverzalni acetabularni ~ del acetabularnega labruma, ki premošča acetabularno incizuro sin. ligamentum transversum acetabuli;
transverzalni atlasov ~ širok, močen in v sredini sploščen snop veziva, ki poteka za zobom med obema lateralnima masama atlasa sin. ligamentum transversum atlantis;
transverzalni kolenski ~ snop vezivnih vlaken v kolenu, ki povezuje sprednji konveksni rob lateralnega meniskusa in sprednji konkavni rob medialnega meniskusa sin. ligamentum transversum genus;
vestibularni ~ tanka vezivna plast v vestibularni pliki grla, spodnji rob kvadrangularne membrane grla sin. ligamentum vestibulare;
vokalni ~ zadebeljen zgornji, prosti rob elastičnega konusa, razpet med tiroidnim hrustancem spredaj in vokalnim odrastkom aritenoidnega hrustanca zadaj sin. ligamentum vocale;
zadajšnji križni ~ kolena močen ligament v kolenskem sklepu, ki veže zadajšnjo interkondilarno areo golenice z lateralno ploskvijo medialnega kondila femurja sin. ligamentum cruciatum posterius genus, zadajšnja križna vez;
zadajšnji kuneonavikularni ~i vezivni snopi, ki povezujejo zadajšnjo površino navikularne kosti z zadajšnjo površino treh kuneiformnih kosti sin. ligamenta cuneonavicularia dorsalia;
zadajšnji ~ glave fibule vez, ki z zadajšnje strani povezuje glavo mečnice z golenico sin. ligamentum capitis fibulae posterius;
zadajšnji longitudinalni ~ ožji ligament, ki povezuje zadajšnje površine teles vretenc in fibroznih anulusov sin. ligamentum longitudinale posterius;
zadajšnji sakroiliakalni ~i številni močni ligamenti, ki potekajo od črevnice na križnico posteriorno od sakroiliakalnega sklepa sin. ligamenta sacroiliaca posteriora;
zadajšnji sternoklavikularni ~ ki krepi kapsulo sternoklavikularnega sklepa zadaj sin. ligamentum sternoclaviculare posterius;
zadajšnji talofibularni ~ ki z zadnje strani krepi kapsulo zgornjega skočnega sklepa sin. ligamentum talofibulare posterius;
zadajšnji tibiofibularni ~ ki zadaj okrepi tibiofibularno sindezmozo sin. ligamentum tibiofibulare posterius;
znotrajsklepni ~ glave rebra horizontalni snop veziva, ki povezuje glavo rebra z medvretenčno ploščo sin. ligamentum capitis costae intraarticulare  


2. guba peritoneja, ki daje oporo trebušnim organom  sin. ligamentum, vez (1)

Razložene stalne zveze:
desni triangularni jetrni ~ desni del koronarnega jetrnega ligamenta, kjer se združita sprednja in zadajšnja plast ob prirastišču na diafragmi sin. ligamentum triangulare dextrum hepatis;
frenikokolični ~ triangularna plika peritoneja med levim zavojem kolona in diafragmo, na kateri leži spodnji pol vranice sin. ligamentum phrenicocolicum;
frenikolienalni ~ lienorenalni → ligament;
gastrofrenični ~ peritonealna duplikatura, ki poteka s spodnje desne strani diafragme na kardialni del želodca sin. ligamentum gastrophrenicum;
gastrokolični ~ peritonealna duplikatura, ki je razpeta med veliko krivino želodca in transverznim kolonom sin. ligamentum gastrocolicum;
gastrolienalni ~ gastrosplenični → ligament;
gastrosplenični ~ peritonealna duplikatura, razpeta med veliko krivino želodca in spleničnim hilusom sin. ligamentum gastrolienale, ligamentum gastrosplenicum;
hepatoduodenalni ~ desni, zadebeljeni, prosti rob pečice sin. ligamentum hepatoduodenale;
hepatogastrični ~ del pečice med jetri in malo želodčno krivino sin. ligamentum hepatogastricum;
jajčnikov suspenzorni ~ lastni jajčnikov → ligament;
jetrni falciformni ~ guba peritoneja, ki poteka z diafragme in sprednje trebušne stene na jetra in je ostanek ventralnega mezogastrija sin. ligamentum falciforme hepatis, srpasta jetrna vez;
jetrni koronarni ~ guba peritoneja, ki prehaja z diafragme na jetra in kot sprednji in zadajšnji list obdaja del jeter, ki ni pokrit s peritonejem sin. ligamentum coronarium hepatis, venčna jetrna vez;
jetrni srpasti ~ jetrni falciformni → ligament;
lastni jajčnikov ~ zadebeljeni del širokega materničnega ligamenta, razpet med maternico in jajčnikom sin. ligamentum ovarii proprium;
levi triangularni jetrni ~ trikotasti podaljšek koronarnega jetrnega ligamenta na levi strani, ki pripenja levi jetrni lobus na diafragmo sin. ligamentum triangulare sinistrum hepatis;
lienorenalni ~ peritonealna guba, ki poteka od diafragme in sprednje površine leve ledvice k vraničnemu hilusu sin. ligamentum lienorenale, ligamentum phrenicolienale, ligamentum splenorenale;
okrogli jetrni ~ okrogla jetrna → vez;
okrogli maternični ~ okrogla maternična → vez;
periodontalni ~ alveolarna → membrana;
pulmonalni ~ duplikatura plevre pod pljučnim hilusom, ki nastane ob prehodu mediastinalne plevre na površino pljuč sin. ligamentum pulmonale;
splenorenalni ~ lienorenalni → ligament;
široki maternični ~ široka maternična → vez  


3. vrvici podoben ostanek žile ali katerekoli druge fetalne strukture, ki je izgubila svetlino  sin. ligamentum, vez (1)

Razložene stalne zveze:
Arantiusov ~ venski → ligament;
arteriozni ~ fibromuskularni ligament med pulmonalnim trunkusom in aortnim lokom (ostanek arterioznega duktusa) sin. ligamentum arteriosum;
medialni umbilikalni ~ parni ligament na sprednji trebušni steni, ki poteka ob sečnem mehurju do popka in je obliterirana umbilikalna arterija sin. ligamentum umbilicale mediale;
mediani umbilikalni ~ neparni ligament na sprednji trebušni steni, ki poteka od vrha sečnega mehurja do popka in je ostanek urahusa sin. ligamentum umbilicale medianum;
Treitzev ~ → musculus suspensorius duodeni;
venski ~ obliteriran venski duktus, ki v fetalnem obdobju povezuje umbilikalno veno s spodnjo votlo veno sin. ligamentum venosum  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek