pléksus -a  več žil ali živcev, ki se med seboj prepletajo  sin. pletež, plexus, splet (3)

Stalne zveze:
(lateralni/medialni/posteriorni) fascikel brahialnega ~a, papilom horoidnega ~a, paraliza brahialnega ~a novorojenčka;  

Razložene stalne zveze:
abdominalni aortni ~ ki spremlja abdominalno aorto med izvorom zgornje in spodnje mezenterične arterije in ga tvorijo postganglijsko nitje iz celiakalnih ganglijev, nitje, ki se nadaljuje iz celiakalnega pleksusa, ter veje 1. in 2. lumbalnega splanhničnega živca sin. plexus aorticus abdominalis;
aortni ~ mrežje mezgovnic okrog aorte sin. plexus aorticus;
Auerbachov ~ mienterični → pleksus;
avtonomni ~i vsako od široko razprostranjenih mrežij nevronov vegetativnega živčevja, zlasti v prsni in trebušni votlini ter medenici sin. plexus autonomici, plexus viscerales;
brahialni ~ ki ga sestavljajo sprednje veje 5. do 8. cervikalnega in 1. torakalnega živca sin. nadlaktni pletež, plexus brachialis;
celiakalni ~ glavni avtonomni pleksus, ki povezuje celiakalna ganglija in v katerem se prepletajo končni deli splanhničnih živcev, veje freničnega in vagusnega živca sin. plexus coeliacus, plexus solaris;
cervikalni ~ ki ga sestavljajo sprednje veje 1. do 4. cervikalnega živca sin. plexus cervicalis, vratni pletež;
enterični ~ avtonomni pleksus v steni prebavne cevi, ki je v submukozi, mišični plasti ali pod serozo in ga sestavljajo visceralni aferentni aksoni, simpatična in parasimpatična postganglijska vlakna, parasimpatična preganglijska vlakna ter parasimpatični gangliji sin. plexus entericus;
ezofagealni ~ preplet vej vagusnega živca in simpatičnega tunkusa ob požiralniku sin. plexus oesophagealis, plexus oesophageus;
faringealni ~ ki je posterolateralno ob žrelu in ga tvorijo faringealne vene, anastomozira s pterigoidnim pleksusom in se izliva v notranjo jugularno veno sin. plexus pharyngeus;
faringealni ~ vagusnega živca pletež, ki ga tvorijo veje desetega možganskega živca v steni žrela, pridružene pa so jim tudi veje devetega možganskega živca in simpatičnega trunkusa sin. plexus pharyngealis nervi vagi, plexus pharyngeus nervi vagi;
horoidni ~ z ependimom prekrite žile možganske pie v steni možganskega ventrikla, ki izločajo likvor sin. horoidni pletež, plexus choroideus;
intramuralni ~ ki ga tvorijo telesa in vlakna nevronov vegetativnega živčevja v steni prebavne cevi in v sečnem mehurju ter vzdržuje njuno refleksno aktivnost sin. plexus intramuralis;
intrinzični živčni ~ avtonomni živčni pletež v steni prebavne cevi ali sečnega mehurja;
kardialni ~ ki je ob bazi srca globoko v epikardiju in ga tvorijo veje vagusnega živca in simpatičnega trunkusa, gangliji ter visceralna eferentna vlakna sin. plexus cardiacus, srčni pletež;
kavernozni ~ preplet simpatičnih aksonov v področju kavernoznega sinusa, ki izvira iz notranjega karotidnega pleksusa sin. plexus cavernosus;
kokcigealni ~ preplet na sprednji strani trtice, ki ga tvorijo sprednje veje kokcigealnega, 5. sakralnega in deloma 4. sakralnega živca ter iz katerega izvira anokokcigealni živec sin. plexus coccygeus, trtični pletež, trtični preplet;
limfatični ~ mrežje limfnih kapilar in mezgovnic, po katerih se odplavlja limfa iz kakega področja sin. plexus lymphaticus;
lumbalni ~ ki ga sestavljajo sprednje veje 1. do 4. lumbalnega živca sin. ledveni pletež, plexus lumbalis;
lumbosakralni ~ lumbalni in sakralni pleksus skupaj sin. plexus lumbosacralis;
Meissnerjev ~ submukozni → pleksus;
mienterični ~ vegetativni nevroni v mišični plasti črevesa sin. Auerbachov pletež, plexus myentericus;
notranji karotidni ~ ki spremlja notranjo karotidno arterijo oziroma njene veje in ga tvorijo postganglijska simpatična vlakna, ki izvirajo iz zgornjega cervikalnega ganglija sin. plexus caroticus internus;
pampiniformni ~ ki ga tvorijo vene testisa in epididimisa sin. plexus pampiniformis;
parotidni ~ parotidni → pleksus facialnega živca;
parotidni ~ facialnega živca pletež, ki ga tvorijo anastomoze med terminalnimi vejami facialnega živca v obušesni žlezi slinavki sin. plexus parotideus nervi facialis;
pelvični ~ spodnji hipogastrični → pleksus;
periarterialni ~ ki je v adventiciji arterij in ga tvorijo avtonomni eferentni in aferentni aksoni, ki bodisi oživčujejo arterije bodisi potekajo skupaj z njimi do organov in jih oživčujejo sin. plexus periarterialis;
pterigoidni ~ ki ga tvorijo vene v področju pterigoidnih mišic sin. plexus pterygoideus;
pudendalni ~ venski prostatični → pleksus;
sakralni ~ ki ga sestavljajo sprednje veje 4. in 5. lumbalnega živca ter 1. do 4. sakralnega živca sin. križnični pletež, plexus sacralis;
skupni karotidni ~ pleksus vegetativnega živčevja iz srednjega cervikalnega ganglija, ki spremlja istoimensko arterijo sin. plexus caroticus communis;
solarni ~ celiakalni → pleksus;
spodnji dentalni ~ pleksus aksonov, ki izvira iz spodnjega alveolarnega živca ob koreninah spodnjih zob sin. plexus dentalis inferior;
spodnji hemoroidni ~ spodnji rektalni → pleksus;
spodnji hipogastrični ~ ki je lateralno od rektuma in zadajšnjega predela sečnega mehurja, pri moškem lateralno od prostate in seminalne vezikule, pri ženski lateralno od materničnega vratu in vaginalnega forniksa, ter ga tvorijo simpatični aksoni, ki so nadaljevanje zgornjega hipogastričnega pleksusa, parasimpatični aksoni iz pelvičnih splanhničnih živcev ter drobni gangliji, bodisi simpatični bodisi parasimpatični, raztreseni med nitjem pleksusa sin. plexus hypogastricus inferior, plexus pelvicus;
spodnji mezenterični ~ pletež, ki spremlja spodnjo mezenterično arterijo in njene veje, tvorijo ga živčno nitje, ki izvira iz abdominalnega aortnega pleksusa, veje lumbalnih splanhničnih živcev, postganglijsko nitje iz spodnjega mezenteričnega ganglija oziroma iz prevertebralnih simpatičnih ganglijev, raztresnih vzdolž proksimalnega dela spodnje mezenterične arterije, lahko pa so mu pridruženi tudi parasimpatični živci preko pelvičnih splanhničnih živcev sin. plexus mesentericus inferior;
spodnji rektalni ~ preplet avtonomnega živčevja ob danki, ki izvira iz spodnjega hipogastričnega pleteža in spremlja spodnjo rektalno arterijo sin. plexus rectalis inferior;
sprednji notranji vertebralni venski ~ ki je v epiduralnem prostoru ob sprednji strani vertebralnega kanala, zbira venozno kri iz hrbtnega mozga in anastomozira z zadajšnjim notranjim vertebralnim in s sprednjim zunanjim vertebralnim venskim pleksusom ter okrog velike zatilnične line z venskimi sinusi sin. plexus venosus vertebralis internus anterior;
sprednji zunanji vertebralni venski ~ ki je na sprednji zunanji strani teles vretenc, zbira venozno kri iz hrbtenice in komunicira z venskima pleksusoma znotraj vertebralnega kanala sin. plexus venosus vertebralis externus anterior;
srednji hemoroidni ~ srednji rektalni → pleksus;
srednji rektalni ~ preplet avtonomnih živcev ob rektumu, ki izvira iz spodnjega hipogastričnega pleteža sin. plexus rectalis medius;
submukozni ~ vegetativni nevroni v submukozi črevesa sin. Meissnerjev pletež, plexus submucosus;
timpanični ~ pletež nad promontorijem v bobnični votlini, ki ga tvorijo veje timpaničnega živca in veje simpatičnih karotikotimpaničnih živcev sin. plexus tympanicus;
torakalni aortni ~ ki spremlja torakalno aorto in ga tvorijo postganglijski nevroni iz 1. do 5. torakalnega ganglija simpatičnega trunkusa in veje velikega splanhničnega živca sin. plexus aorticus thoracicus;
venski križnični ~ venski sakralni → pleksus;
venski ~ med seboj povezane vene v steni ali na površju kakega organa sin. plexus venosus, venski preplet;
venski prostatični ~ ki je pred prostato in sečnim mehurjem za spodnjim delom pubične simfize ter sprejema predvsem globoko dorzalno veno penisa, venozno kri iz prostate in se izliva v venski vezikalni pleksus in notranjo iliakalno veno sin. plexus pudendus, plexus venosus prostaticus;
venski rektalni ~ deloma pod epitelijem rektuma in deloma zunaj mišične plasti ležeč preplet ven, ki anastomozira z venskim vezikalnim pleksusom pri moškem oziroma venskim vaginalnim in uterinim pleksusom pri ženski ter se izliva preko zgornje rektalne vene v portalni obtok in preko srednje in spodnje rektalne vene v obtok spodnje votle vene sin. plexus venosus rectalis;
venski sakralni ~ ki je na sprednji strani križnice in se vliva v lateralne sakralne vene ter mediano sakralno veno sin. plexus venosus sacralis;
venski subokcipitalni ~ del zadajšnjega zunanjega venskega vertebralnega pleksusa, ki je med mišicami m. rectus capitis posterior major, m. obliquus capitis superior in m. obliquus capitis inferior ter se drenira v vertebralno veno sin. plexus venosus suboccipitalis;
venski uterini ~ ki je lateralno ob maternici v širokem materničnem ligamentu, anastomozira z venskim vaginalnim pleksusom in jajčnikovimi venami ter se izliva preko materničnih ven v notranjo iliakalno veno sin. plexus venosus uterinus;
venski vaginalni ~ ki je okrog vagine in anastomozira z venskim vezikalnim, uterinim in rektalnim pleksusom ter se izliva preko ven nožnice v notranjo iliakalno veno sin. plexus venosus vaginalis;
venski vezikalni ~ ki je ob spodnjem predelu sečnega mehurja, pri moškem tudi okrog baze prostate, anastomozira z venskim prostatičnim pleksusom oziroma pri ženski z venskim vaginalnim pleksusom in se izliva preko vezikalnih ven v notranjo iliakalno veno sin. plexus venosus vesicalis;
vertebralni ~ pleksus simpatičnih aksonov, ki izvirajo predvsem iz cervikotorakalnega ganglija in spremljajo vertebralno arterijo in njene veje intrakranialno vključno do zadajšnje cerebralne arterije, kjer se prepletajo z vejami notranjega karotidnega pleksusa sin. plexus vertebralis;
visceralni ~i avtonomni → pleksusi;
zadajšnji notranji vertebralni venski ~ ki je v epiduralnem prostoru ob zadajšnji strani vertebralnega kanala, zbira venozno kri iz hrbtnega mozga, anastomozira z zadajšnjim zunanjim vertebralnim in sprednjim notranjim vertebralnim venskim pleksusom in ob veliki zatilnični lini z venskimi sinusi sin. plexus venosus vertebralis internus posterior;
zadajšnji zunanji vertebralni venski ~ ki je na zadajšnji zunanji strani teles vretenc in okrog odrastkov vretenc, zbira venozno kri iz hrbtenice, komunicira z venskima pleksusoma znotraj vertebralnega kanala in se izliva v vertebralne, posteriorne interkostalne in lumbalne vene sin. plexus venosus vertebralis externus posterior;
zgornji dentalni ~ ki je iz aksonov zgornjih alveolarnih živcev ob koreninah zob v maksili sin. plexus dentalis superior;
zgornji hemoroidni ~ zgornji rektalni → pleksus;
zgornji hipogastrični ~ ki je pred razcepiščem abdominalne aorte, pred levo skupno iliakalno veno in med skupnima iliakalnima arterijama ter ga tvori predvsem simpatično nitje, ki se nadaljuje iz abdominalnega aortnega pleksusa, veje tretjega in četrtega lumbalnega splanhničnega živca, lahko pa tudi parasimpatični živci preko pelvičnih splanhničnih živcev sin. nervus praesacralis, plexus hypogastricus superior, presakralni živec;
zgornji mezenterični ~ ki spremlja zgornjo mezenterično arterijo in njene veje in ga tvori vegetativno živčevje, ki izvira iz celiakalnega pleksusa sin. plexus mesentericus superior;
zgornji rektalni ~ preplet avtonomnih živcev, ki izvirajo iz spodnjega mezenteričnega pleksusa in spremlja zgornjo rektalno arterijo sin. plexus rectalis superior;
zunanji karotidni ~ ki spremlja zunanjo karotidno arterijo in njene veje ter ga tvorijo postganglijska simpatična vlakna, ki izvirajo iz zgornjega cervikalnega ganglija sin. plexus caroticus externus Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek