porazdelítev -tve ž  

1. razdelitev česa v predelke 

Stalne zveze:
volumen ~e;  

Razložene stalne zveze:
~ zdravila razporeditev zdravila po telesnih predelkih sin. distribucija zdravila  


2. razporeditev verjetnosti posameznih vrednosti naključne spremenljivke  sin. distribucija

Razložene stalne zveze:
binomska ~ ki pove, kakšna je verjetnost, da se v n ponovitvah poskusa kak dogodek zgodi k-krat, če je verjetnost pojava v vsakem poskusu znana sin. binomska distribucija;
diskretna ~ porazdelitev spremenljivke, ki zavzame končno mnogo vrednosti;
frekvenčna ~ razvrščanje numeričnih spremenljivk v razrede;
Gaussova ~ normalna → porazdelitev;
normalna ~ porazdelitev zvezne številske spremenljivke, ki je po obliki unimodalna, zvonasta in simetrična, s parametroma aritmetična sredina in standardni odklon sin. Gaussova distribucija, normalna distribucija;
Poissonova ~ porazdelitev redkih dogodkov;
~ F teoretična porazdelitev, ki jo je odkril R. A. Fisher in ki opisuje porazdelitev kvocienta varianc, izračunanih na dveh naključnih neodvisnih vzorcih prim. Fisher (R. A.);
~ χ2 → porazdelitev hi-kvadrat;
~ hi-kvadrat ena od teoretičnih porazdelitev, ki se v statistiki veliko uporablja za analizo opisnih spremenljivk, konkretno porazdelitev pa določa parameter, imenovan stopnja prostosti, ki se v praksi največkrat povezuje s številom kategorij opisnih spremenljivk;
~ t Studentova → porazdelitev t;
Studentova ~ t porazdelitev, podobna normalni porazdelitvi, ki pa ima nekoliko debelejša repa (konkretna oblika je odvisna od velikosti vzorca);
vzorčna ~ porazdelitev vzorčnih ocen vseh vzorcev, ki jih je mogoče izbrati v skladu z danim vzorčnim načrtom sin. vzorčna distribucija;
zvezna ~ porazdelitev spremenljivke, ki zavzame vse vrednosti na kakem intervalu  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek