proteín -a  → beljakovina 

Proste zveze:
hesilirani rekombinantni ~, kromosomski ~, pegilirani rekombinantni ~;  

Stalne zveze:
agregacija ~ov, bolezen zaradi napačnega zvitja ~a, elektroforeza serumskih ~ov, fosforilacija ~ov, mutacija ~a, napačno zvitje ~a, neodzivnost na aktivirani ~ C, od ~a G odvisni kanalček, signal ~ov, signalno zaporedje ~a, sortiranje ~ov, s ~om G sklopljeni receptor, zvitje ~a;  

Razložene stalne zveze:
acil-prenašalni ~ pri človeku segment sintaze maščobnih kislin z vezano fosfopanteteinsko skupino, ki je prenašalec rastoče verige maščobne kisline pri sintezi maščobnih kislin sin. ACP, proteinski prenašalec acilne skupine;
adapterski ~ beljakovina, ki deluje kot povezovalec dveh ali treh različnih beljakovin pri znotrajceličnemu signaliziranju ali v beljakovinskih kompleksih;
aktivacijski ~ → aktivator;
aktivirani ~ C serinska proteaza, antikoagulacijski protein, ki proteolitično inaktivira faktorja Va in VIIIa sin. APC;  prim. protein C;
amiloidni prekurzorski ~ transmembranski protein z enim prehodom membrane in s še nepojasnjeno vlogo, iz katerega nastaja pri Alzheimerjevi bolezni zaradi napačne proteolitične razgradnje njegovega zunajceličnega dela amiloidni peptid beta, ki se nalaga v senilnih lehah sin. APP;  prim. α-sekretaza, β-sekretaza, γ-sekretaza, sekretaza, presenilin;
amiloidni ~ A fibrilarni protein, ki nastaja iz fragmentov serumskega amiloidnega proteina A, sestavina amiloidnih depozitov pri sekundarni amiloidozi prim. amiloid A;
amiloidni ~ beta amiloidni → peptid beta;
anionski ~ ki ima pri nevtralnem pH prevlado negativnih nabojev;
apoptozo zavirajoči ~ družina proteinov, ki zavira apoptozo sin. IAP;
bazični ~ bazična → beljakovina;
CDK-zavirajoči ~ protein, ki se veže na kompleks ciklin-CDK, predvsem nadzira fazi G1 in S sin. CKI;
cepitveni ~i vežejo se na aktinski filament in ga cepijo na krajše filamente ali filament razgradijo na monomere aktina (npr. gelsolin in kofilin);
ciklični ~ pri katerem je polipeptidna veriga sklenjena s peptidno vezjo;
citrulinirani ~ protein po postranslacijski modifikaciji s citrulinacijo (zvečana tvorba citruliniranega fibrina, citruliniranega vimentina in citruliniranih histonov v vneti sinoviji je domnevno vzrok za tvorbo avtoprotiteles proti citruliniranim proteinom pri revmatoidnem artritisu);
C-reaktivni ~ globulin, ki se in vitro precipitira s kapsularnim polisaharidom C pnevmokoka, glavni reaktant akutne faze vnetja (njegova zvišana koncentracija v serumu je kazalec vnetja ali infekcije) sin. CRP;
DNA-vezavni ~ DNA-vezavna → beljakovina;
enostavni ~ enostavna → beljakovina;
eozinofilni kationski ~ beljakovina v zrncih eozinofilcev, ki vsebuje veliko arginina in ima zato pri fiziološkem pH pozitiven naboj, ima protiparazitski, protibakterijski in nevrotoksični učinek sin. ECP;
Fc-fuzijski ~ → peptitelo;
fibrilarni ~ fibrilarna → beljakovina;
fuzijski ~ beljakovina, za katero kodira DNA, nastala s spojitvijo dveh genov prim. mutantni fuzijski protein, rekombinantni fuzijski protein;
gibalni ~i motorični → proteini;
globularni ~ globularna → beljakovina;
GTPazo aktivirajoči ~ pripadnik naddružine regulacijskih proteinov, ki aktivirajo monomerno GTPazo ali GTPazno domeno proteina G in pospešijo pretvorbo GTP v GDP ter tako zavirajo GTPazno signalno funkcijo, ki se izraža samo tedaj, ko je na GTPazi vezan GTP sin. GAP;  prim. faktor GEF, protein G, protein Ran, proteini Rab, proteini Ras, proteini Rho;
hibridni fuzijski → protein;
himerni ~ fuzijski → protein;
hiperfosforilirani ~ Tau ki ima zaradi povečane aktivnosti nekaterih protein kinaz vezanih veliko ostankov fosforjeve kisline (posledica je nesposobnost proteina za stabilizacijo mikrotubulov, dezintegracija mikrotubulov in agregacija hiperfosforiliranega proteina v nevrofibrilne pentlje) prim. nevrofibrilne pentlje, tauopatija, Tau-protein kinaza;
humani ~ za človeško vrsto specifični protein;
humani epididimisni ~ 4 sekrecijski glikoprotein, serološki označevalec raka jajčnikov sin. HE4;
integralni membranski ~ membranski protein, ki je svojo hidrofobno domeno trdno vsidran v osrednji hidrofobni plasti fosfolipidne membrane;
kanalni ~ kanalski → protein;
kanalski ~ transmembranska beljakovina, ki oblikuje poro skozi membrano in deluje kot ionski ali vodni kanalček;
katabolitni aktivatorski ~ dimerni regulatorni protein, ki reagira s cAMP in s specifičnimi vezavnimi mesti na kromosomu nekaterih bakterij ter tako poveča frekvenco transkripcije na sosednjih mestih (npr. v laktoznem operonu) sin. CAP;
kationski ~ ki ima pri nevtralnem pH prevlado pozitivnih nabojev;
kemotaktični ~ za monocite kemokin, ki privablja monocite na mesto vnetja sin. MCP;
kisli ~ kisla → beljakovina;
konstitutivni ~ konstitutivna → beljakovina;
kostni morfogenetski ~ vsak pripadnik večje skupine citokinov, ki uravnavajo morfogenezo, s funkcijami med razvojem zarodka, kot so npr. določitev primordialnih kličnih celic, tvorba hrustanca in kosti idr. sin. BMP;
kostni ~ → osteokalcin;
kostni ~ GLA → osteokalcin;
kužni prionski ~ prenosljivi povzročitelj spongiformne encefalopatije, zelo odporen proti inaktivaciji z vročino in drugimi agensi, ki sicer okvarijo nukleinske kisline, nedovzeten za proteolitično razgradnjo, z velikim deležem konformacije beta v svoji strukturi, zaradi česar se združuje v agregate in okvarja celice sin. PrP(Sc);  prim. prion;
mielinski bazični ~ pripadnik skupine proteinov mielinske ovojnice, ki lahko izzovejo močen imunski odziv, ki vodi v demielinizacijo, koncentrirani so v svežih žariščih pri multipli sklerozi in v področju možganskega infarkta sin. MBP;
mikrosomski prenašalni ~ za triacilglicerole protein za znotrajcelični prenos lipidov pri sestavljanju in izločanju hilomikronov in VLDL v celicah črevesne sluznice in jetrih sin. MTP;
mutirani ~ produkt mutiranega gena sin. mutirana beljakovina;
nascentni ~ ki nastaja na ribosomu in se še ni zvil v trodimenzionalno strukturo;
monotopni ~ integralni membranski protein, ki je zasidran v membrano z ene strani;
motorični ~i ki energijo, izvirajočo iz ATP, porabljajo za spreminjanje oblike in premikanje celičnih struktur, na katere so vezani (mednje spadajo miozin, dinein in kinezin, ki so v interakciji z elementi citoskeleta);
mutantni fuzijski ~ ki se sintetizira v celicah, v katerih je prišlo do fuzije genov, npr. zaradi kromosomske translokacije;
na aktin vezani ~i ki uravnavajo dolžino in medsebojno povezovanje aktinskih filamentov in njihovo povezavo z drugimi celičnimi strukturami;
na mikrotubule vezani ~ ki nadzoruje organizacijo mikrotubula in ga stabilizira, npr. protein Tau sin. MAP;
nehistonski ~ pripadnik heterogene skupine tkivno specifičnih proteinov, ki niso histoni in so povezani z DNA v jedrih;
normalni prionski ~ normalna sestavina nevronov, lociran na površini plazmaleme, s še nepoznano funkcijo, dovzeten za proteolitično razgradnjo sin. PrP(C);  prim. prion;
odklopni ~ pripadnik skupine transportnih proteinov, ki lahko v notranji mitohondrijski membrani omogočijo prehod protonov iz medmembranskega prostora v matriks mimo ATP-sintaze, energija se sprošča v obliki toplote, fiziološka vloga vseh odklopnih proteinov še ni povsem jasna sin. UCP;
odklopni ~ 1 odklopni protein v notranji membrani mitohondrijev celic rjavega maščevja, ki omogoča nedrgetno termogenezo sin. naravni odklopnik, termogenin, UCP1;
ogrodni ~ protein, ki združi različne proteine signalne poti, kar omogoči njihovo interakcijo in prenos signala v celico;
oligomerni matriksni ~ hrustanca oligomerni protein v zunajceličnem matriksu hrustanca, ligametov in kit;
oligomerni ~ beljakovina, sestavljena iz več podenot (polipeptidnih verig), npr. hemoglobin;
periferni membranski ~ membranski protein, ki nima neposrednega stika s fosfolipidno plastjo membrane, pač pa se pritrjuje na integralne membranske proteine ali glikolipide, vsidrane v membrano;
periferni mielinski ~ 22 membranski protein Schwannovih celic, podvojitev gena za ta protein vodi v moteno tvorbo mielina, demielinizacijo v perifernih živcih in Charcot-Marie-Toothovo bolezen;
plazemski ~ plazemska → beljakovina;
pokrovni ~ protein, ki se veže na konec plus ali konec minus aktinskega filamenta in nadzira njegovo dolžino, v sarkomeri sta pokrovna proteina protein CapZ, ki se veže na konec plus, in tropomodulin, ki se veže na konec minus aktinskega filamenta;
politopni membranski ~ transmembranski → protein z več prehodi membrane;
prenilirani ~ protein, pri katerem je prišlo zaradi potranslacijske modifikacije do kovalentne vezave specifičnih lipidnih ostankov (izoprenoidov), ki vplivajo na interakcije teh proteinov z membrano in drugimi proteini;
prilagojevalni ~ adapterski → protein;
prionski ~ beljakovina znane primarne strukture in različnih mogočih konformacij, lahko normalna celična beljakovina ali kužni povzročitelj spongiformne encefalopatije ali pa mutanta normalne celične beljakovine, ki povzroča dedno spongiformno encefalopatijo sin. PRNP, PrP;
~ AIRE avtoimunski → regulator;
~ APC beljakovina, ki stabilizira mikrotubule in uravnava koncentracijo β-katenina v celici (mutacija gena za protein APC vpliva na gibanje in delitev celic ter povzroča dedno in tudi sporadično obliko adenomatozne polipoze kolona);
~ Bak beljakovina iz družine Bcl-2 s tremi domenami BH, ki sodeluje pri uravnavanju apoptoze;
~ Bax beljakovina iz družine Bcl-2 s tremi domenami BH, ki sodeluje pri uravnavanju apoptoze;
~ Bcl-2 prva beljakovina iz beljakovinske družine regulatorjev apoptoze (družina Bcl-2);
~ Bid beljakovina iz družine Bcl-2 z eno domeno BH, ki sodeluje pri uravnavanju apoptoze;
~ Blimp-1 zaviralec transkripcije, uravnava transformacijo limfocitov B v plazmatke;
~ BRCA1 produkt antionkogena BRCA1 v celicah mlečne žleze in v drugih celicah organizma, ki sodeluje pri popravljanju genskih napak in pri apoptozi celic, v katerih napake niso popravljene (pri mutaciji gena je njegova funkcija okvarjena, kar vodi v zvečano dovzetnost za raka dojk, pa tudi za raka jajčnikov, prostate in nekaterih drugih vrst raka) sin.  beljakovina tipa 1 dovzetnosti za raka dojk;
~ BRCA2 produkt antionkogena BRCA2 v celicah mlečne žleze in v drugih celicah organizma, ki sodeluje pri popravljanju genskih napak in pri apoptozi celic, v katerih napake niso popravljene (pri mutaciji gena je njegova funkcija okvarjena, kar vodi v zvečano dovzetnost za raka dojk, pa tudi za raka jajčnikov, prostate in nekaterih drugih vrst raka) sin. beljakovina tipa 2 dovzetnosti za raka dojk;
~ C proencim serinske proteaze, antikoagulacijski protein, katerega sinteza je odvisna od vitamina K, njegovo primanjkovanje vodi k trombofiliji, ker aktivirani protein C proteolitično inaktivira faktorja Va in VIIIa (koncentrat humanega proteina C se uporablja pri zdravljenju venske tromboze in fulminantne purpure pri prirojenem manjkanju proteina C) prim. aktivirani protein C, faktor V Leiden, neodzivnost na aktivirani protein C, protein S, trombomodulin;
~ CagA citoksični protein bakterije Helicobacter pylori, povečuje intenzivnost vnetja z razvojem ulkusa in adenokarcinoma želodca;
~ CapZ pokrovni protein, ki z vezavo na konec plus aktinskega filamenta stabilizira aktinski filament v mišičnih in nemišičnih celicah (v sarkomeri ga veže na črto Z)  prim. tropomodulin;
~ Caudal transkripcijski faktor pri specifikaciji posteriorne regije zarodka, ki aktivira gene, odgovorne za invaginacijo zadnjega črevesa;
~ Cdc42 monomerna GTPaza iz družine proteinov Rho, ki sproži polimerizacijo aktinskih filamentov in nastanek filopodijev;
~ C-kit → receptor c-kit;
~ dentinskega matriksa fosforiliran nekolagenski protein organskega matriksa dentina;
~ Dorsal transkripcijski faktor, ki je nujen za diferenciacijo ventralnih celic zarodka, v njegovi odsotnosti postanejo ventralne celice dorzalne;
~ EEA1 eden glavnih označevalcev zgodnjega endosoma, pomemben za zlivanje endosomov;
~ Fas → receptor Fas;
~ Fe-S železov-žveplov → protein;
~ G heterotrimerni beljakovinski kompeks, v katerem ima ena podenota aktivnost GTPaze, lociran na notranji strani plazmaleme, ki sodeluje pri prenosu signala z membranskega metabotropnega receptorja v celico sin. G-protein;  prim. metabotropni receptor, sekundarni mediator;
~ Gi ki prenaša v celico inhibitorni signal (npr. zavira adenilat ciklazo);
~ Gs ki prenaša v celico stimulirajoči signal (npr. aktivira adenilat ciklazo);
~ GLA nav. mn. proteini, ki vsebujejo 4-karboksiglutaminsko kislino, pomembni pri strjevanju krvi, v metabolizmu kosti in pri mineralizaciji dentina prim. osteokalcin;
~ HFE membranski protein na hepatocitih in enterocitih, ki v interakciji z receptorjem za feritin posredno uravnava sintezo hepcidina oziroma absorpcijo in promet železa (mutacija gena HFE vodi v primarno hemokromatozo) prim. hepcidin;
~ IA-2 beljakovina, po zgradbi sorodna protein-tirozin fosfatazi, vendar brez encimske aktivnosti (kor avtoantigen lahko sproži tvorbo protiteles) prim. antigen IA-2, protitelesa ICA;
~ Jag1 transmembranski protein, ki je v interakciji z receptorskim proteinom Notch1;
~ Lefty protein iz družine TGF beta, vključen med embriogenezo v uravnavanje levo-desne asimetrije v telesni zgradbi;
~ M tipsko specifični antigen streptokokov skupine A, omogoča vezavo na epitelijske celice na mestu vstopa v organizem, zavira alternativno pot aktivacije komplementa in s tem fagocitozo;
~ MDR1 vrsta ABC-prenašalca, ki črpa hidrofobne učinkovine, npr. kemoterapevtike, iz citoplazme evkariontskih in tudi rakavih celic sin. P-glikoprotein;
~ MyD88 znotrajcelični protein, udeležen pri prenosu signalov z receptorjev TLR, ki vodijo v aktivacijo MAP-kinaze;
~ MyoD družina regulacijskih proteinov, ki usmerjajo diferenciacijo v mišično celico s sintezo miozina in aktina prim. miogenin;
~ Notch1 transmembranski receptorski protein, del signalnih poti v celici, aktivira ga protein Jag1;
~ NS5A virusna nestrukturna beljakovina, fosfoprotein virusa hepatitisa C, ki je udeležen v uravnavanju replikacije HCV-RNA oziroma virusa;
~ NS5B RNA-replikaza virusa hepatitisa C;
~ NSF protein z aktivnostjo ATPaze, pomemben za zlivanje eksocitotskih in sinaptičnih mešičkov s plazmalemo;
~ OSP beljakovina, ki je nosilka glavnih antigenov borelij in je pomembna za nastanek bolezni;
~ p16 zaviralec od ciklina odvisne kinaze, regulator celičnega ciklusa;
~ p21 zaviralec od ciklina odvisne kinaze, nadzoruje dolžino faze G1 celičnega ciklusa, njega pa nadzoruje protein p53;
~ p53 protein z molekulsko maso 53 kDa, transkripcijski faktor, ki ga kodira supresorski gen za neoplazmo, imenovan gen TP53, aktivira popravljanje DNA, procese zaustavitve celičnega ciklusa in apoptozo (pri nepopravljivi okvari DNA);
~ PCNA jedrni protein, kofaktor DNA-polimeraze, ki uravnava sintezo in popravljanje DNA;
~ Pitx2 transkripcijski dejavnik, ki uravnava razvoj prednjega dela očesnega zrkla in asimetrije notranje telesne zgradbe (npr. rotacijo prebavne cevi in želodca, položaj vranice in jeter ter asimetrično lobulacijo pljuč);
~ PMP22 periferni mielinski → protein 22;
~ R → transkobalamin I;
~ Rad51 evkariontska rekombinaza, ki ima vlogo pri homologni rekombinaciji po prekinitvi dvojne verige DNA sin. rekombinaza Rad51;  prim. protein RecA;
~ RAG1 produkt gena RAG1 z aktivnostjo rekombinaze VDJ sin. rekombinaza RAG1;  prim. rekombinazi VDJ;
~ RAG2 produkt gena RAG2 z aktivnostjo rekombinaze VDJ sin  rekombinaza RAG2;  prim. rekombinazi VDJ;
~ Ran monomerna GTPaza v jedru in citoplazmi, omogoča transport makromolekul skozi kompleks jedrnih por (energijo za ta transport daje hidroliza GTP v GDP);
~ RB1 vrsta tumorje zavirajočega proteina, ki sodeluje v nadzoru celičnega ciklusa sin. pRb;  prim. hiperfosforilacija proteina RB1;
~ RecA prototip skupine proteinov z aktivnostjo rekombinaze, ki se vežejo na DNA in katalizirajo popravljanje DNA in sinapsis med verigama DNA pri homologni rekombinaciji (izvira iz bakterije Escherichia coli, pri evkariontih je njegov funkcionalni homog protein Rad51) sin. rekombinaza RecA;
~ RhoA monomerna GTPaza iz družine proteinov Rho sin. GTPaza RhoA;
~ S antikoagulacijski protein, katerega sinteza je odvisna od vitamina K, pospešuje inaktivacijo faktorja Va z aktiviranim proteinom C, njegovo primanjkovanje pa vodi k nagnjenosti k trombozi;
~ S100B znotrajcelična beljakovina iz družine proteinov S100, njegovo koncentracijo uporabljajo za ugotavljanje obsežnosti okvare osrednjega živčevja pri različnih boleznih, je v astrocitih in se ob njihovi poškodbi ali propadu sprosti v likvor in skozi okvarjeno krvno-možgansko pregrado prehaja v kri (izločajo ga tudi celice malignega melanoma, zato se uporablja kot serumski označevalec napredovanja bolezni);
~ SCP-3 eden od proteinov sinaptonemskega kompleksa, ki ga izražajo spolne celice in je označevalec meioze;
~ SHH signalni protein, morfogen in komponeneta signalne poti Hedgehog pri sesalcih;
~ SMN protein, ki je potreben za preživetje motoričnih nevronov v sprednjem stebru hrbtnega mozga (deficit proteina zaradi mutacije gena SMN1 povzroči avtosomsko recesivno dedne oblike spinalne mišične atrofije tipov I−IV; gen SMN2, ki tudi kodira protein SMN, lahko vpliva na čas pojavljanja in potek bolezni) prim. gen SMN1, gen SMN2, nusinersen, spinalna mišična atrofija;
~ SNAP-25 protein iz družine proteinov SNARE, udeležen pri recikliranju sinaptičnih mešičkov, razgradi ga botulinusni in tetanusni nevrotoksin;
~ τ → protein Tau;
~ Tau pripadnik družine na mikrotubule vezanih proteinov, ki vežejo tubulin v mikrotubule, največ ga je v nevronih;
~ TAT nestrukturni virusni protein z domeno celico penetrirajočega peptida, ki ga kodira HIV-1, njegova navzočnost v celici močno pospeši transkripcijo virusnega genoma prim. peptid TAT;
~ TDF testise determinirajoči → faktor;
~ VacA vakuolizirajoči toksin bakterije Helicobacter pylori, ki povzroča vakuole v epitelijskih celicah želodčne sluznice;
~ za prenos holesterolnih estrov plazemski glikoprotein, ki ga izločajo predvsem jetra, omogoča izmenjavo holesterolnih estrov iz HDL s triacilgliceroli iz VLDL in LDL sin. CETP;
~i ECM proteini zunajceličnega matriksa, uravnalci angiogeneze, ki omogočajo usmerjeno gibanje endotelijskih celic in s tem tvorbo novih žil;
~i Hedgehog družina proteinov s parakrinim učinkovanjem, ki tvorijo signalno pot Hedgehog in uravnavajo embrionalni razvoj prim. signalna pot Hedgehog;
~i Hh → proteini Hedgehog;
~i HMG skupina nehistonskih proteinov, povezanih z evkariontskim kromatinom, ki se v pri elektroforezi zelo hitro gibljejo in se jim pripisuje pomembna vloga pri uravnavanju genskega izražanja;
~i ohladitvenega šoka stresni → proteini;
~i Rab družina proteinov iz naddružine proteinov Ras, monomerne GTPaze v plazmalemi in membranah organelov;
~i Ras naddružina monomernih GTPaz, ki sodelujejo pri prenosu signala od membranskih receptorjev do jedra;
~i Rho družina proteinov iz naddružine proteinov Ras, vrsta monomernih GTPaz;
~i S100 družina znotrajceličnih proteinov, ki vežejo Ca2+, udeležni so v regulaciji celičnih procesov v celicah, ki izvirajo iz nevralne cevi prim. protein S100B;
~i SNARE velika družina transmembranskih proteinov v membranah organelov in od njih odcepljenih transportnih mešičkov ter v plazmalemi, ki omogočijo vezavo mešičkov na tarčne membrane sin. SNAREs;  prim. t-SNAREs, v-SNAREs;
~i stika zonula occludens družina citosolnih proteinov tesnega stika (tip 1, 2, 3), ki povezujejo membranske proteine tesnega stika z aktinskimi filamenti;
~i SUMO družina majhnih proteinskih molekul, podobnih ubikvitinu, ki se lahko kovalentno vežejo na druge celične proteine in vplivajo na njihovo delovanje, kar je vrsta potranslacijske spremembe, do katere prihaja v različnih celičnih procesih (npr. pri transportu med jedrom in citosolom, transkripciji, apoptozi, odzivu na stres in celičnem ciklusu);
~i SYCP beljakovine sinaptonemskega kompleksa prim. sinaptonemski kompleks;
~i toplotnega šoka stresni → proteini;
~i vročinskega šoka stresni → proteini;
~i ZO → proteini stika zonula occludens;
~i ZP glikoproteini, ki jih vsebuje steklasta kožica jajčnikovega folikla, so biokemični označevalci jajčne celice (ZP-1, ZP-2 in ZP-3) in sodelujejo pri vrstno specifični vezavi semenčic (ZP-2 in ZP-3);
prilagojevalni ~ adapterski → protein;
proteolipidni ~ glavni protein v mielinu osrednjega živčevja, mutacija gena za ta protein povzroča Pelizaeus-Merzbacherjevo bolezen sin. PLP;
razklopni ~ → odklopni protein;
razklopni ~ 1 → odklopni protein 1;
receptorski ~ beljakovina, ki sestavlja receptor;
regulacijski ~ ki se veže na regulacijsko zaporedje v molekuli DNA in uravnava izražanje genov;
rekombinantni ~ vsak od proteinov izražen v celicah, ki vsebujejo rekombinantno DNA prim. rekombinantni vektor;
rekombinantni fuzijski ~ fuzijski protein, pridobljen s tehnologijo rekombinantne DNA;
represorski ~ → represor;
ribosomski ~ ribosomska → beljakovina;
serumski ~ plazemska → beljakovina;
serumski amiloidni ~ A družina serumskih apolipoproteinov, vezanih na HDL v plazmi, predhodnik amiloidnega proteina A, reaktant akutne faze sin. SAA, serumski amiloid A;
serumski amiloidni ~ P C-reaktivnemu proteinu soroden protein, ki se nalaga v depozite amiloida A sin. SAP, serumski amiloid P;
sestavljeni ~ sestavljena → beljakovina;
sinaptični ~ protein, udeležen v zlivanju sinaptičnih mešičkov z membrano živčnega končiča in njihovem recikliranju;
stafilokokni ~ A protein celične stene stafilokokov, ki veže IgG in imunske komplekse iz krvnega obtoka;
stresni ~i družina beljakovin, ki jih sintetizirajo prokarionti in evkarionti v odzivu na hipertermijo in okoljski stres, nekateri so konstitutivni, zvečujejo odpornost proti povišani ali znižani temperaturi in stresu, delujejo kot stabilizatorji proteinov v nenormalnih konfiguracijah, uravnavajo združevanje proteinov v komplekse, delujejo kot šaperoni in imajo vrsto drugih funkcij v celicah sin. hsp;
strukturni ~ strukturna → beljakovina;
TATA-vezavni ~ transkripcijski faktor evkariontov, ki se veže na zaporedje TATA sin. TBP;
translacijski ~ regulacijski protein, ki selektivno zavira translacijo določene mRNA;
translokatorski ~ transmembranska beljakovina v zunanji mitohondrijski membrani z veliko afiniteto za benzodiazepine, udeležena v prenosu holesterola v mitohondije za sintezo steroidov sin. periferni receptor za benzodiazepine, TSPO;
transmembranski ~ membranski protein, ki je s hidrofobnimi predeli zasidran v osrednji hidrofobni plasti membrane (plazamaleme ali membrane organela), hidrofilni predeli pa izstopajo na notranji in zunanji strani membrane (lahko ima funkcijo receptorja, ionskega kanalčka, membranskega prenašalca ali celične adhezijske molekule) sin. transmembranska beljakovina;
transmembranski ~ z enim prehodom membrane transmembranski protein z eno hidrofobno domeno, ki prečka membrano;
transmembranski ~ z več prehodi membrane transmembranski protein z več hidrofobnimi domenami, ki prečkajo membrano;
transportni ~ prenašalna → beljakovina;
tumorje zavirajoči ~ produkt antionkogena, pogosto regulator celičnega ciklusa, apoptoze, popravljanja DNA idr. prim. protein p53;
vezavni ~ odzivnega elementa za cAMP protein, ki se po fosforilaciji, ki jo katalizira protein kinaza A (aktivira jo cAMP), veže na odzivni element za cAMP sin. CREB, CREBP;
vezavni ~ odzivnega elementa za kovine transkripcijski faktor, ki se veže na odzivni element za kovine in uravnava izražanje določenih genov kot odgovor na navzočnost kovinskih ionov sin. MREBP;
vezavni ~ odzivnega elementa za ogljikove hidrate transkripcijski faktor, ki se izraža predvsem v jetrih, maščevju in ledvicah, aktivira se z defosforilacijo v navzočnosti glukoze oziroma njenega derivata ksiluloza-5-fosfata, po prehodu v jedro se veže na odzivni element za ogljikove hidrate in spodbuja izražanje nekaterih genov za encime, vključene v glikolizo in biosintezo maščobnih kislin sin. ChREBP;
vezavni ~ odzivnega elementa za sterole vsak od transkripcijskih faktorjev, vključenih v uravnavanje lipidne homeostaze, so v membranah endoplazemskega retikuluma v obliki neaktivnih prekurzorjev, aktivirajo se ob nizki koncentraciji holesterola s proteolitično cepitvijo, v aktivni obliki prehajajo v jedro in spodbujajo transkripcijo številnih genov (med drugim gena za receptor LDL in HMG-CoA-reduktazo) sin. SREBP;
vezavni ~ odzivnega elementa za železo protein, ki se veže na odzivni element za železo na mRNA in na ravni translacije uravnava sintezo proteinov, vključenih v homeostazo železa sin. IREBP;
vezavni ~ za kalcij beljakovinski prenašalec za kalcij v epitelijskih celicah črevesne sluznice sin. CaBP;
vezavni ~ za maščobne kisline vsak iz družine prenašalnih proteinov, ki lahko vežejo maščobne kisline in nekatere druge lipofilne spojine (npr. eikozanoide) in jim omogočijo prenos po krvi (npr. albumin), skozi celične membrane ali v celicah sin. FABP;
vezavni ~ za penicilin vsaka beljakovina z encimskim delovanjem v plazemski membrani bakterij, potrebna za zamreženje sestavin bakterijske stene, ki jo zavirajo penicilin in drugi betalaktami sin. PBP;
vezavni ~ za retinol α-globulin, ki ga izločajo jetra, plazemski prenašalec retinola (retinol prenaša tudi transtiretin) sin. RBP;
virusni ~ R protein, ki ga kodira HIV-1, sproži apoptozo;
zeleno fluorescentni ~ protein, ki fluorescira zeleno, kadar je izpostavljen modri svetlobi (produkt gena meduze Aequorea victoria, ki se z rekombinantnim vektorjem prenese v zigoto, prokariontsko ali evkariontsko celico, ki je z njim trajno označena, prav tako celice potomke) prim. označevalni gen;
železov-žveplov ~ pripadnik skupine proteinov z nehemsko vezanimi železovimi ioni in kislinsko labilnim žveplom, vključen v prenos elektronov, pri čemer železo reverzibilno prehaja iz oblike Fe2+ v obliko Fe3+ prim. skupki Fe-S Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek