ramus -i [rámus]  → veja 

Proste zveze:
~ cutaneus;  

Razložene stalne zveze:
~ anastomoticus krvna žila, ki povezuje dve sosednji žili;
~ anterior nervi spinalis sprednja → veja spinalnega živca;
~ auricularis nervi vagi senzorična veja vagusnega živca za uhelj in sluhovod;
~ circumflexus arteriae coronariae sinistrae cirkumfleksna → veja leve koronarne arterije;
~ communicans 1. akson, ki povezuje dve živčni strukturi (npr. dva živca ali ganglij in živec) 2. veja, ki povezuje dve arteriji;
~ commmunicans albus vsako od belkastih, pretežno mieliniziranih simpatičnih preganglijskih aksonov, ki povezujejo sprednje veje spinalnih živcev in paravertebralne ganglije simpatičnega trunkusa;
~ communicans fibularis komunikantna fibularna → veja;
~ commmunicans griseus vsako od sivkastih, pretežno nemieliniziranih simpatičnih postganglijskih aksonov, ki povezujejo sprednje veje spinalnih živcev in paravertebralne ganglije simpatičnega trunkusa;
~ communicans nervi mediani cum nervo ulnari komunikantna → veja medianega živca z ulnarnim živcem;
~ dorsalis nervi spinalis zadajšnja → veja spinalnega živca;
~ dorsalis nervi ulnaris dorzalna → veja ulnarnega živca;
~ inferior ossis pubis spodnja sramnična → veja;
~ interventricularis anterior arteriae coronariae sinistrae sprednja interventrikularna → veja leve koronarne arterije;
~ interventricularis posterior arteriae coronariae dextrae zadajšnja interventrikularna → veja desne koronarne arterije;
~ mandibulae del mandibule od njenega vogala navzgor;
~ meningeus nervi vagi meningealna → veja vagusnega živca;
~ meningeus recurrens nervi ophthalmici meningealna rekurentna → veja oftalmičnega živca;
~ mentalis arteriae alveolaris inferior mentalna → veja spodnje alveolne arterije;
~ ossis ischii sednična → veja;
~ ovaricus arteriae uterinae končna veja maternične arterije, ki oskrbuje jajčnik in anastomozira z ovarijsko arterijo;
~ palmaris nervi mediani palmarna → veja medianega živca;
~ palmaris nervi ulnaris palmarna → veja ulnarnega živca;
~ palmaris profundus arteriae ulnaris globoka palmarna → veja ulnarne arterije;
~ palmaris superficialis arteriae radialis povrhnja palmarna → veja radialne arterije;
~ pericardiacus nervi phrenici perikardialna → veja freničnega živca;
~ posterior nervi spinalis zadajšnja → veja spinalnega živca;
~ profundus veja arterije, vene ali živca, ki poteka v globoko ležeče strukture;
~ profundus nervi radialis globoka → veja radialnega živca;
~ profundus nervi ulnaris globoka → veja ulnarnega živca;
~ sinus carotici nervi glossopharyngei veja glosofaringealnega živca, ki vsebuje visceralna aferentna vlakna iz presoreceptorjev in kemoreceptorjev v karotidnem sinusu in karotidnem telescu;
~ superficialis nervi radialis povrhnja → veja radialnega živca;
~ superficialis nervi ulnaris povrhnja → veja ulnarnega živca;
~ superior ossis pubis zgornja sramnična → veja;
~ ventralis nervi spinalis sprednja → veja spinalnega živca;
~i ad pontem arteriae basilaris pontine → veje bazilarne arterije;
~i anteriores nervorum thoracicorum interkostalni → živci;
~i articulares veje žil ali živcev, ki preskrbujejo sklepe;
~i cardiaci cervicales inferiores nervi vagi spodnje kardialne cervikalne → veje vagusnega živca;
~i cardiaci cervicales superiores nervi vagi zgornje kardialne cervikalne → veje vagusnega živca;
~i cardiaci thoracici torakalne kardialne → veje;
~i centrales arteriae cerebri vejice cerebralne arterije, ki oskrbujejo jedra in belo možganovino v notranjosti hemisfere;
~i clunium → nervi clunium;
~i intercostales anteriores sprednje interkostalne → veje;
~i interganglionares živčno nitje, ki povezuje sosednja ganglija simpatičnega trunkusa;
~i musculares veja arterije, vene ali živca za mišico;
~i parotidei parotidne → veje;
~i pharyngeales nervi glossopharyngei faringealne → veje glosofaringealnega živca Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek