reákcija -e ž  

1. jedrska → reakcija 

Razložene stalne zveze:
jedrska ~ cepitev jedra, zlitje jeder ali transmutacija;
nuklearna ~ jedrska → reakcija;
termonuklearna ~ → zlitje jeder  


2. kemijska → reakcija 

Proste zveze:
 

Stalne zveze:
hitrost kemijske ~e;  

Razložene stalne zveze:
alkalna ~ kemijska reakcija raztopin, ki vsebujejo presežek hidroksidnih (OH) ionov, imajo pH višji od 7,0 in pomodrijo lakmusov papir sin. alkaličnost, alkalnost;
bimolekularna ~ kemijska reakcija, v katero kot reaktanta vstopata dve vrsti molekul;
dvomolekulska ~ bimolekularna → reakcija;
eksotermna ~ sprememba, pri kateri sistem oddaja toploto, če je njegova temperatura konstantna;
endotermna ~ spremembe, ki potekajo v sistemu le, če se mu dovaja toplota;
kemijska ~ sprememba, pri kateri eden ali več kemičnih elementov ali spojin tvori nove spojine;
kisla ~ kemijska reakcija raztopin, ki vsebujejo presežek vodikovih (H+) ionov, imajo pH nižji od 7,0 in pordečijo lakmusov papir sin. acidnost, kislost;
oksidoredukcijska ~ → oksidoredukcija;
redoks ~ → oksidoredukcija;
reverzibilna ~ ki poteka v obe smeri;
sklopljeni ~i zaporedni reakciji, ki imata skupen intermediat, celoten proces pa je eksergonski;
trimolekularna ~ kemijska reakcija, v kateri so kot reaktanti udeležene tri vrste molekul;
unimolekularna ~ kemijska reakcija, v katero kot reaktant vstopa samo ena vrsta molekul (npr. reakcija 2 H2O2 → 2 H2O + O2)  


3. test, preiskovalna metoda v diagnostičnem laboratoriju ali metoda v raziskovalnem laboratoriju 

Stalne zveze:
barvanje z ~o PAS, pomnoževanje DNA v ~i PCR;  

Razložene stalne zveze:
benzidinska ~ nespecifična reakcija dokazovanja krvi, pri kateri se benzidin v stiku s krvjo obarva modro;
biuretska ~ tvorba značilne purpurne barve, kadar biuret ali spojine, ki vsebujejo dve vezi ali več zaporednih peptidnih vezi (npr. beljakovine), reagirajo z bakrovim sulfatom v alkalni raztopini, uporablja se za kvalitativno ali kvantitativno ugotavljanje beljakovin;
citokemijska ~ pri kateri se v celici z različnimi reagenti in tehnikami ugotavlja lokacija določene kemične sestavine na submikroskopski ravni;
diazo ~ kemijska reakcija za kvantitativno določanje bilirubina v bioloških tekočinah (vzorcu se doda diazo reagent in sulfanilna kislina, v reakciji nastane rdečevijoličasto barvilo azobilirubin, katerega koncentracija se določa spektrofotometrično);
Fehlingova ~ reakcija za dokazovanje glukoze v urinu;
Feulgenova ~ specifična citokemijska reakcija na DNA, s katero se celično jedro obarva škrlatno;
histokemijska ~ izvajanje kemijske reakcije na mikroskopski rezini s specifičnimi reagenti za obarvanje ali označevanje določenih (bio)kemičnih sestavin ali encimskih aktivnosti v tkivu;
imunohistokemijska ~ metoda za identifikacijo in lokacijo celičnih in tkivnih sestavin s specifičnimi protitelesi;
Jaffejeva (M.) ~ reakcija na kreatinin, ki da s pikrinsko kislino v močno alkalni raztopini intenzivno rdečo barvo;
kromafina ~ rjavo obarvanje medularnih celic nadledvične žleze po dodatku kromovih soli;
kromatinska ~ Feulgenova → reakcija;
Meinickejeva ~ flokulacijski test za dokazovanje sifilisa;
Naglerjeva ~ test za odkrivanje fosfolipaze bakterije Clostridium perfringens, ki povzroči motnost v gojišču, ki vsebuje jajčni rumenjak, in jo specifični antiserum prepreči;
Nonne-Apeltova ~ orientacijska preiskava za dokazovanje globulinov v likvorju;
Pandyjeva ~ reakcija za dokazovanje beljakovin v likvorju;
peroksidazna ~ dokazovanje peroksidaze v celicah z reakcijo, v kateri nastane barvni produkt, uporablja se za prepoznavanje mladih celic granulocitne vrste;
precipitinska ~ reakcija antigen-protitelo, ki nastane zaradi delovanja precipitirajočih protiteles in topnih antigenov s tvorbo in izločanjem netopnih imunskih kompleksov sin. imunoprecipitacija;
~ AgNOR histološka barvna reakcija, pri kateri se srebro iz soli obarja v nukleolarnih organizacijskih regijah manj zrelih ali bolj aktivnih jeder celic;
~ antigen-protitelo vezava antigena s specifičnim homolognim protitelesom, ki se laboratorijsko dokazuje s precipitacijo, aglutinacijo, nevtralizacijo in vezavo komplementa;
~ fiksacije komplementa → test vezave komplementa;
~ PAS histokemijska reakcija za prikaz molekul, ki vsebujejo veliko ogljikovih hidratov (npr. glikogena, glikoproteinov, proteoglikanov), pri kateri perjodna kislina oksidira hidroksilne skupine v aldehide, ki nato reagirajo s Schiffovim reagentom rdeče sin. barvanje z reakcijo PAS, PAS;
~ vezave komplementa → test vezave komplementa;
serološka ~ serološki → test;
van den Berghova ~ diazo → reakcija;
verižna ~ s polimerazo molekularnobiološka tehnika, s katero se hitro pomnožijo specifični fragmenti DNA s termostabilno DNA-polimerazo v ciklih, ki vključujejo denaturacijo DNA, prileganje začetnih oligonukleotidov na enoverižne DNA in sintezo komplementarnih verig DNA sin. metoda pomnoževanja nukleinskih kislin z reverzno transkriptazo, PCR, pomnoževanje DNA v reakciji PCR;  prim. RT-PCR;
verižna ~ s polimerazo v realnem času reakcija s kvantitativnim ocenjevanjem vsake stopnje pomnoževanja specifičnih fragmentov DNA sin. PCR v realnem času;
verižna ~ z ligazo amplifikacija DNA z uporabo DNA-ligaze sin. LCR, verižna ligacija;
Voges-Proskauerjeva ~ biokemični test, ki omogoča razlikovanje bakterij vrste Escherichia coli od bakterij iz rodu Enterobacter;
Wassermannova ~ nespecifični serološki test za ugotavljanje sifilisa sin. WaR;
Weil-Felixova ~ diagnostična aglutinacija bakterij vrste Proteus vulgaris sev X-19 s serumom bolnika s pegavico;
Weinbergova ~ reakcija vezave komplementa za serološki dokaz infestacije z ehinokokom;
Widalova (G. F. I.) ~ serološki test za ugotavljanje okuženosti z bakterijo Salmonella Typhi sin. Widalov (G. F. I.) test  


4. biokemijska → reakcija 

Razložene stalne zveze:
anaplerotske ~e reakcije, ki omogočajo sintezo intermediatov ciklusa trikarboksilnih kislin in nemoteno delovanje ciklusa takrat, ko se nekateri intermediati ciklusa porabljajo v drugih metaboličnih poteh;
biokemijska ~ kemijska reakcija v živi celici ali organizmu;
encimska ~ z encimom (encimi) katalizirana reakcija;
Fentonova ~ reakcija železovih ionov s superoksidnim anionom ali z vodikovim peroksidom, v kateri nastaja zelo reaktivni hidroksilni radikal (OH·) prim. hidroksilni radikal, reaktivne kisikove zvrsti;
~e detoksifikacije reakcije, pri katerih se za telo škodljive snovi endogenega ali eksogenega izvora naredijo praviloma manj toksične in bolj topne in se zato lažje izločijo iz organizma  


5. fiziološki, imunski ali patološki odziv na notranji ali zunanji dražljaj 

Proste zveze:
hipertenzivna ~, hipotenzivna ~, hipotonična ~, mediator anafilaktične ~e, ~ na zdravilo, vnetna ~;  

Stalne zveze:
mediatorji ~e akutne faze;  

Razložene stalne zveze:
akrosomska ~ proces, ki ga sproži stik med spermijem in jajčno celico in povzroči eksocitotsko izlitje encimov iz akrosoma prim. bindin;
akutna zavrnitvena ~ za katero so odgovorni aloreaktivni limfociti T (dajalčeve antigen predstavitvene celice aktivirajo limfocite T CD4, ki izločajo IL-2 in sprožijo diferenciacijo in razmnoževanje citotoksičnih limfocitov T CD8);
alarmna ~ prva faza splošnega adaptacijskega sindroma, ki jo povzroča povečana aktivnost simpatičnega živčevja in povečano izločanje hormonov iz sredice nadledvične žleze;
alergijska ~ lokalna ali splošna reakcija organizma na specifični antigen, za katerega je bil organizem predhodno senzibiliziran prim. serumska reakcija;
anafilaksijska ~ takojšnja preobčutljivostna → reakcija;
anafilaktoidna ~ nealergijska → anafilaksija;
anamnestična ~ hiter pojav protiteles v krvi proti antigenu, na katerega je organizem že pokazal primarni imunski odziv;
astrocitna ~ namnožitev astrocitov nenavadnih oblik okrog bolezenskega žarišča;
atopijska ~ alergijska reakcija na dedni podlagi;
Botterijeva ~ ehinantigenski kožni → test;
decidualna ~ sprememba celic endometrija po implantaciji embrija, pri kateri celice nabreknejo zaradi kopičenja glikogena in lipidov v citoplazmi;
disulfiramska ~ 1. vegetativni, zlasti vaskularni odziv na alkoholni preizkus zaradi kopičenja acetaldehida po inhibiciji aldehid dehidrogenaze z disulfiramom (nadzorovano zaužitje majhne količine alkohola med zdravljenjem z disulfiramom) 2. alkoholna intoleranca ob terapiji z določenimi zdravili, ki imajo poleg svojega glavnega učinka še disulfiramu podoben učinek, kaže se z zardevanjem, zamašenim nosom, navzeo, bruhanjem, glavobolom, dispnejo, tahikardijo in hipotenzijo (alkoholno intoleranco povzročajo disulfiram, nitroimidazoli, grizeofulvin, furozolidon, kloramfenikol, nekateri cefalosporini, takrolimus, pimekrolimus, toksin gobe prava tintnica koprin idr.) sin. acetaldehidni ~;  prim. disulfiram, koprinski sindrom, sindrom zardevanja;
Eisenmengerjeva ~ povečan upor v pljučnem obtoku pri srčnih napakah z levo-desnim spojem, s posledično zadebelitvijo malih pljučnih arterij in arteriol ter pljučno hipertenzijo prim. obrat šanta;
Herxheimerjeva ~ pri kateri zaradi množičnega propada treponem in sproščanja razpadnih snovi pri intenzivnem zdravljenju sifilisa pride do povišanja telesne temperature in postanejo izrazitejši klinični znaki sifilisa;
hiperakutna zavrnitvena ~ za katero je značilna navzočnost aloprotiteles, ki učinkovito aktivirajo sistem komplementa po klasični poti in povzročajo nastanek citotoksičnih lezij, kar vodi do hitre konstrikcije žil, zamašitve žil s krvnimi strdki in nekroze;
hiperergična ~ zelo močna reakcija organizma;
hipersenzibilnostna ~ preobčutljivostna → reakcija;
hipoglikemična ~ reakcija telesa pri zelo znižani koncentraciji glukoze v krvi, ki lahko nastane, če si bolnik vbrizga prekoračen odmerek insulina ali zaužije prevelik odmerek nekaterih peroralnih antidiabetičnih zdravil, simptomi in znaki so adrenergični (znojenje, tremor, bledica, palpitacije) in nevroglikopenični (kognitivne motnje, motnje vida, lakota, občutek nemoči, nevrološki izpadi, lahko krči) sin. hipoglikemični sindrom;
imunska ~ odziv organizma ali njegovih sestavin na okužbo ali cepljenje;
intradermalna ~ vnetna reakcija na alergen pri alergijskih kožnih boleznih ali na dajanje preparata iz organizmov povzročitelja bolezni v kožo pri nekaterih nalezljivih boleznih;
intrakutana ~ intradermalna → reakcija;
Jarisch-Herxheimerjeva ~ Herxheimerjeva → reakcija;
konsenzualna zenična ~ zoženje zenice nasprotnega neosvetljenega očesa kot odziv na osvetlitev drugega očesa ;
kortikalna ~ eksocitoza vsebine kortikalnih zrn oocita, ki po oploditvi spremeni zono pelucido in prepreči vstop nadaljnjim spermijem;
kožna ~ pojav, pri katerem v kožo vbrizgani antigen povzroči kožni vnetni infiltrat;
kronična zavrnitvena ~ ki nastane zaradi kroničnega vnetja, ki je posledica skupnega delovanja aloreaktivnih limfocitov T, protiteles, aktivacije komplementa, sistema strjevanja krvi, aktivacije makrofagov in številnih citokinov, kaže se z vaskulopatijo, fibrozo in atrofijo;
kutana ~ kožna → reakcija;
kutana tuberkulinska ~ lokalna oteklina in rdečina na koži pri kutanem tuberkulinskem testu prim. kutani tuberkulinski test;
levkemoidna ~ pri kateri je v periferni krvi povečano število levkocitov in njihovih nezrelih oblik;
odtegnitvena ~ odtegnitveni → sindrom (1);
periostalna ~ tvorba nove kosti pod peristom zaradi poškodbe, zloma, periostitisa ali bolezni kosti;
preobčutljivostna ~ 1. alergijska → reakcija 2. nenormalno hud odziv na kako snov, ki je lahko sama po sebi neškodljiva;
preobčutljivostna ~ tipa I takojšna preočutljivostna → reakcija;
preobčutljvostna ~ tipa II povzročijo jo protitelesa IgG in IgM proti antigenom, ki so na površini celic, ali proti drugim sestavinam tkiv (npr. transfuzijska reakcija, hemolitična bolezen ploda in novorojenca, avtoimunska hemolitična anemija, pemfigus) sin. preobčutljivost tipa II;
preobčutljivostna ~ tipa III → bolezen imunskih kompleksov;
preobčutljivostna ~ tipa IV zapoznela preobčutljivostna → reakcija;
~ akutne faze nespecifičen akutni odziv organizma na poškodbo, okužbo, vnetje in nekatere malignome, ki se kaže zlasti z zvišano koncentracijo beljakovin akutne faze v krvni plazmi;
~ presadka proti gostitelju pri kateri limfociti, ki jih vsebuje presadek (npr. pri transplantaciji kostnega mozga), napadejo organizem prejemnika, bolezen je navadno blažje oblike zaradi rutinske farmakoterapije pri prejemniku, lahko pa se pokaže z diarejo, osipom in okvaro jeter sin. bolezen presadka proti gostitelju, GVHD;  prim.  zavnitvena reakcija;
~ zenice na osvetlitev refleksno zoženje zenice pri osvetlitvi očesa oziroma retine prim. konsenzualna zenična reakcija;
~ zenic na akomodacijo refleksno zoženje zenic pri akomodaciji očes;
~ zenic na konvergenco  refleksno zoženje zenic pri konvergenci (1);
sarkoidna ~ pojav sarkoidnih granulomov v pljučih pri pljučnem raku ali v bezgavkah pri limfomu;
Schickova ~ kožni test občutljivosti za davico;
Schultz-Charltonova ~ izginotje izrazitega škrlatinskega izpuščaja po intradermalnem vbrizganju antitoksina;
serumska ~ reakcija na vbrizganje seruma, ki se kaže z urtikarijo, temperaturo, limfadenopatijo, edemom, artritisom, včasih tudi z nefritisom prim. alergijska reakcija;
takojšnja preobčutljivostna ~ lokalna ali sistemska reakcija, ki se pojavi v nekaj minutah po ponovnem stiku senzibilizirane osebe s specifičnim antigenom oziroma alergenom (povzročijo jo histamin in drugi mediatorji, ki se sprostijo po vezavi alergena na protitelesa razreda IgE, vezana na tkivnih in krvnih bazofilcih) sin. preobčutljivost tipa I, takojšnja preobčutljivost;  prim. anafilaksija, anafilaktični šok;
takojšnja ~ ki se zgodi v zelo kratkem času po izpostavljenju kakemu strupu, zdravilu ali čemu drugemu;
transfuzijska ~ reakcija zaradi inkompatibilnosti krvnih skupin dajalca in prejemnika, zaradi preobčutljivosti, prenosa pirogenov ali povzročiteljev nalezljivih bolezni;
vitalna ~ sprememba ali poškodba, najdena na truplu, nastala zaživa;
zapoznela preobčutljivostna ~ ki se pojavi 24—48 ur po stiku senzibilizirane osebe s specifičnim antigenom oziroma alergenom (reakcijo začenjajo limfociti T, sledi vnetni odziv) sin. pozna preobčutljivost, preobčutljivost tipa IV;
zavrnitvena ~ imunološka reakcija proti inkompatibilnemu presajenemu tkivu v delu gostiteljevega limfatičnega tkiva, ki se kaže v razkroju vsadka (poteka kot hiperakutna, akutna ali kronična zavrnitvena reakcija);
zenična ~ zoženje ali razširjenje zenic (npr. pri osvetlitvi, akomodaciji, razburjenju, uživanju nekaterih kemičnih snovi) prim. pupilarni refleks;
zgodnja preobčutljivostna ~ takojšnja preobčutljivostna → reakcija  


6. posebna oblika vedenja kot odziv na biološki ali psihični dražljaj 

Razložene stalne zveze:
abnormna duševna ~ odziv na akutno psihično preobremenitev, navadno z znaki tesnobe, žalosti in izčrpanosti, večinoma kratkotrajen;
akutna paranoidna ~ akutna blodnjavost sin. bouffées délirantes;
eksplozivna ~ nenadna duševna reakcija kot odraz nenadzorovane sprostitve zajezenega afekta;
obrambna ~ obrambni → mehanizem;
panična ~ 1. napad hudega strahu z zbeganostjo pri posamezniku  sin. panična motnja 2. brezglavo, s hudim strahom obarvano ravnanje množice ob katastrofah ali ob podobnih dogodkih;
primitivna afektivna ~ vedenjski odziv ob nepomembnem povodu, brez posredovanja razuma, ki se kaže v nenadzorovani afektivni sprostitvi s pobesnelostjo, begom na slepo, samomorom ipd.;
psihomotorična ~ nemirnost z obilico gibov, katere ozadje je duševno vznemirjenje prim. motorična agitacija  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek