zlòm zlôma  

1. prekinitev kostnine, periosta, endosta in žil kosti  sin. fractura, fraktura;  prim. prelom

Proste zveze:
diafizni ~, imobilizacija ~a, kostni ~, metafizni ~, multifragmentarni ~, obprotezni ~ acetabuluma, obprotezni ~ femurja, zaceljeni ~, ~ anatomskega vratu nadlahtnice, ~ glave stegnenice, ~ kirurškega vratu nadlahtnice, ~ lobanjske baze, ~ lobanjskega dna, ~ lobanjskega svoda, ~ stegneničnega vratu, ~ zoba;  

Razložene stalne zveze:
abdukcijski ~ pri katerem je distalni del kosti odmaknjen od sredinske črte sin. abdukcijska fraktura, fractura abductoria;
addukcijski ~ pri katerem je distalni del kosti premaknjen k sredinski črti sin. addukcijska fraktura, fractura adductoria;
artikularni ~ intraartikularni → zlom;
atrofični ~ spontani zlom atrofične kosti sin. atrofična fraktura, fractura atrophica;
avulzijski ~ pri katerem je kostni odlomek odtrgan skupaj s prirastiščem kite sin. avulzijska fraktura, fractura avulsiva;
bajonetni ~ Collesov → zlom;
Bankartov ~ zlom sprednjega spodnjega roba glenoidne fose, do katerega lahko pride pri sprednji dislokaciji rame (pogosto viden s Hill (H. A.)-Sachsovim (M. D.) zlomom) sin. Bankartova fraktura;
Bartonov ~ zlom distalnega dela koželjnice, z dislokacijo v radiokarpalnem sklepu sin. Bartonova fraktura, fractura Barton;
Bennettov ~ intraartikularni zlom dela baze palčeve dlančnice sin. Bennettova fraktura, fractura Bennett;
bimaleolarni ~ zlom medialnega in lateralnega gležnja sin. bimaleolarna fraktura, fractura bimalleolaris;
boksarski ~ zlom pete dlančnice tik pod sklepno glavico;
Chanceov ~ zlom telesa vretenca, navadno prsnega ali ledvenega, ki se lahko širi še v pedikel in trnasti odrastek vretenca sin. Chanceova fraktura, fractura Chance;
Collesov ~ transverzalni zlom koželjnice nad zapestjem z dorzalno dislokacijo distalnega fragmenta sin. Collesova fraktura, fractura radii loco tipico;
Cottonov ~ trimaleolarni → zlom;
delni ~ inkompletni → zlom;
de Quervainov ~ prečni zlom navikularne kosti v zapestju z dislokacijo proksimalnega fragmenta in lunatne kosti volarno sin. de Quervainova fraktura, fractura de Quervain;
direktni ~ zlom lobanjskega svoda na mestu delovanja sile;
dislocirani ~ zlom s premikom kostnih fragmentov iz njihove anatomske lege;
Dupuytrenov ~ prečni zlom lateralnega gležnja s poškodbo medialnega ligamenta, pri čemer sta talus in lateralni gleženj pomaknjena navzven sin. Dupuytrenova fraktura, fractura Dupuytren;
ekstrakapsularni ~ zlom v bližini sklepa, ki ne sega v sklep sin. ekstrakapsularna fraktura, fractura extracapsularis;
epifizni ~ zlom v predelu epifize s še aktivnim epifiznim hrustancem, ki je lahko čista epifizioliza, epifizioliza s fragmentom metafize, čisti zlom epifize, zlom epifize s fragmentom metafize ali zgnetenje epifiznega hrustanca zaradi aksialne sile;
Galeazzijev ~ prečni ali poševni zlom koželjnice na meji med srednjo in spodnjo tretjino z izpahom podlahtnice v distalnem radioulnarnem sklepu navzad sin. fractura Galeazzi, Galeazzijeva fraktura;
Gosselinov ~ zlom distalne tretjine golenice v obliki črke V ali Y sin. fractura Gosselin, Gosselinova fraktura;
Guérinov (A. F. M.) ~ Le Fortov → zlom I;
Hill (H. A.)-Sachsov (M. D.) ~ impakcijski zlom posterolateralnega dela glave nadlahtnice, do katerega lahko pride pri sprednji dislokaciji rame zaradi udarca ob sprednji in spodnji rob glenoida sin. Hill (H. A.)-Sachsova (M. D.) fraktura;
impaktirani ~ pri katerem sta odlomka vtisnjena drug v drugega sin. fractura impacta, impaktirana fraktura;
impresijski ~ pri katerem so lobanjske kosti vtisnjene v globino sin. fractura impressiva, impresija (4), impresijska fraktura, utor lobanje, vtisnjenje (3);
inkompletni ~ ki ne gre skozi celotno debelino kosti ali pri kateri ni dislokacije sin. fractura incompleta, inkompletna fraktura;  prim. fissura (5), infrakcija, stresni zlom;
intertrohanterni ~ zlom zgornjega dela stegnenice, kjer poteka lomna črta ob obeh trohanterjih sin. fractura intertrochanterica, intertrohanterna fraktura;
intraartikularni ~ pri katerem je zlom v sklepu ali znotraj sklepne ovojnice sin. artikularna fraktura, fractura articularis, fractura intraarticularis, intraartikularna fraktura;
intrakapsularni ~ pri katerem poteka zlom znotraj sklepne ovojnice sin. fractura intracapsularis, intrakapsularna fraktura;
inverzijski ~ pri katerem se v gležnju stopalo zasuče navznoter;
inveterirani ~ zastarani → zlom;
Jeffersonov ~ zlom atlasa sin. fractura Jefferson, Jeffersonova fraktura;
kominutivni ~ zdrobljeni → zlom;
komplicirani ~ pri katerem je koža nad zlomom prekinjena sin. fractura aperta, fractura complicata, komplicirana fraktura, odprta fraktura;
kompresijski ~ pri katerem povzroči mehanska sila močen pritisk in stisne prelomljene dele kosti (npr. vretenc) sin. fractura compressiva, kompresijska fraktura;  prim. burst fracture;
konatalni ~ ki nastane med porodom (npr. ključnice, nadlahtnice) sin. konatalna fraktura;
kondilarni ~ pri katerem je zlomljen kondil nadlahtnice oziroma stegnenice sin. fractura condylaris, kondilarna fraktura;
kraniofacialni disjunkcijski ~ pri katerem je maksila v celoti poškodovana in so obrazne kosti ločene od skeleta glave sin. fractura craniofacialis disjuncta, fractura Le Fort III, kraniofacialna disjunkcijska fraktura, Le Fortova fraktura III;
Le Fortov ~ abrupcija lateralnega gležnja z delno raztrganino medkostne membrane sin. fractura Le Fort, Le Fortova fraktura;
Le Fortov ~ I prečni zlom alveolarnega procesusa maksile sin. fractura Guérin (A. F. M.), fractura Le Fort I, Guérinova fraktura, Le Fortova fraktura I;
Le Fortov ~ II enostranski ali obojestranski zlom maksile, ki poteka proti nosnemu korenu v obliki piramide sin. fractura Le Fort II, Le Fortova fraktura II;
Le Fortov ~ III kraniofacialni disjunkcijski → zlom;
longitudinalni ~ pri katerem poteka lomna črta vzporedno z vzdolžno osjo kosti sin. fractura longitudinalis, longitudinalna fraktura;
luksacijski ~ zlom z istočasnim izpahom sin. fractura luxativa, luksacijska fraktura;
Maisonneuvov ~ zlom mečnice v zgornji tretjini, pri katerem je medkostna membrana vzdolžno raztrgana skupaj s tibiofibularno sindezmozo sin. fractura Maisonneuve, Maisonneuvova fraktura;
Malgaignev ~ zlom obeh vej ene od sramnic in longitudinalni zlom črevnice ali križnice sin. fractura Malgaigne, Malgaigneva fraktura;
Monteggiev ~ poševni zlom podlahtnice na meji med zgornjo in srednjo tretjino z izpahom glave koželjnice, ker je prekinjen anularni ligament sin. fractura Monteggia, Monteggieva fraktura;
multipli ~ pri katerem je ena kost zlomljena na dveh ali več mestih ali je zlomljenih več kosti sin. fractura multiplex, multipla fraktura;
navidezni ~ rentgensko vidne linearne svetline v kosti, usmerjene pravokotno na kompaktno kostno substanco, ki so posledica nepopolnega zdravljenja mikrofraktur (z nabiranjem osteoida in veziva) pri osteomalaciji sin. psevdofraktura;  prim. Looserjeva cona;
nepopolni ~ inkompletni → zlom;
nestabilni ~ pri katerem se kostni fragmenti med seboj premikajo;
nezraščeni ~ pri katerem rasteta hrustančni in kostni kalus počasi ali sploh ne in ostaja med odlomkoma fibrozno tkivo;
obprotezni ~ zlom kosti ob endoprotezi, npr. femurja;
obratni Hill (H. A.)-Sachsov (M. D.) ~ zlom anteriornega dela glave nadlahtnice ob posteriorni dislokaciji rame sin. obratna Hill (H. A.)-Sachsova (M. D.) fraktura;
obsklepni ~ kadar je zlom v bližini sklepa sin. fractura periarticularis, periartikularna fraktura;
odprti ~ komplicirani → zlom;
parirni ~ zlom podlahtnice, ki nastane, ko napadeni varuje glavo z nastavljeno podlahtjo;
patološki ~ ki nastane, kadar je kost že od prej bolezensko spremenjena (npr. pri osteoporozi, kostni cisti, tumorju ali zasevku, osteomielitisu) sin. fractura pathologica, patološka fraktura;
periartikularni ~ obsklepni → zlom;
periprotetični ~ obprotezni → zlom;
pertrohanterni ~ zlom stegnenice, pri katerem lomna črta poteka skozi veliki trohanter sin. fractura pertrochanterica, pertrohanterna fraktura;
piedmontski ~ zlom koželjnice na meji med srednjo in spodnjo tretjino z dislokacijo fragmenta v ulnarno in distalno smer sin. piedmontska fraktura;
poševni ~ pri katerem poteka lomna črta poševno sin. fractura obliqua;
Pottov ~ zlom lateralnega gležnja nad tibiofibularno sindezmozo in raztrgan medialni ligament gležnja sin. fractura Pott, Pottova fraktura;
prečni ~ pri katerem poteka lomna črta prečno na vzdolžno os kosti sin. fractura transversalis, transverzalna fraktura;
rabljev ~ zlom pedikla drugega vratnega vretenca s pogosto luksacijo navzpred na telo tretjega vretenca sin. hangman's fracture;
Rolandov ~ zlom baze prve metakarpalne kosti v obliki črke Y, kjer frakturna špranja sega v sklep;
serijski ~ pri katerem je zlomljenih več reber ali vretenc;
sklepni ~ intraartikularni → zlom;
Smithov (R. W.) ~ zlom koželjnice nad zapestjem z volarno dislokacijo fragmenta sin. fractura Smith (R. W.), Smithova (R. W.) fraktura;
spiralni ~ pri katerem poteka frakturna poka spiralno sin. fractura spiralis, spiralna fraktura;
spontani ~ ki nastane pri normalni obremenitvi kosti zaradi patološkega procesa v kosti (npr. osteoporoze, malignoma, renalne osteodistrofije idr.) sin. fractura spontanea, spontana fraktura;
stabilni ~ pri katerem se ob primerni imobilizaciji fragmenti ne premikajo;
Stiedov ~ avulzijski zlom prirastišča medialnega kolateralnega ligamenta na epikondilu femurja sin. fractura Stieda, Stiedova fraktura;
stresni ~ zlom kosti zaradi prevelike ali nefiziološke obremenitve sin. stresna fraktura;  prim. maršfraktura, zlom reber zaradi kašlja;
subkapitalni ~ zlom pod glavo stegnenice ali nadlahtnice sin. fractura subcapitalis, subkapitalna fraktura;
subperiostalni ~ zlom pri otrocih, pri katerem je lomna črta dobro vidna, pokostnica pa se zaradi elastičnosti ne raztrga in drži odlomka skupaj sin. fractura subperiostalis, subperiostalna fraktura;
subtrohanterni ~ zlom stegnenice pod trohanterjema sin. fractura subtrochanterica, subtrohanterna fraktura;
suprakondilarni ~ zlom v spodnji tretjini stegnenice ali nadlahtnice sin. fractura supracondylaris, suprakondilarna fraktura;
Tillauxov ~ abrupcija spodnjega dela mečnice in golenice z narastiščem tibiofibularne sindezmoze sin. fractura Tillaux, Tillauxova fraktura;
torzijski ~ ki nastane, kadar delujejo na kost torzijske sile sin. fractura torsionis, torzijska fraktura;
transkondilarni ~ ki poteka čez kondile stegnenice ali nadlahtnice sin. fractura transcondylaris, transkondilarna fraktura;
transverzalni ~ prečni → zlom;
travmatski ~ ki nastane po poškodbi sin. fractura traumatica, travmatska fraktura;
trimaleolarni ~ zlom medialnega gležnja v višini baze, lateralnega gležnja nad tibiofibularno sindezmozo in z odlomljenim zadajšnjim tibialnim procesusom sin. Cottonova fraktura, fractura Cotton, fractura trimalleolaris, trimaleolarna fraktura;
utorni ~ lobanje impresijski → zlom;
verižni ~i ki nastanejo ob enkratnem delovanju sile in so razvrščeni od stopala navzgor (petnica, kolk, ledvena hrbtenica);
viličasti ~ Collesov → zlom;
vzdolžni ~ longitudinalni → zlom;
zagozdeni ~ impaktirani → zlom;
zaprti ~ pri katerem koža nad zlomom ni poškodovana sin. zaprta fraktura;
zastarani ~ pri katerem je končana reparacija preloma kosti na neustrezen, nefunkcionalen način in se na rentgenski sliki vidijo sledi starega zloma sin. fractura inveterata, inveterirana fraktura;
zdrobljeni ~ pri katerem je kost zdrobljena na številne večje ali manjše kostne odlomke sin. fractura comminutiva, kominutivna fraktura;
~ acetabuluma pri katerem je zlomljena ena od kosti, ki sestavljajo acetabulum sin. fractura acetabuli, fraktura acetabuluma;
~ kolka zlom v predelu kolčnega sklepa;
~ reber zaradi kašlja stresni ali patološki zlom reber zaradi hudega kašlja;
zvezdasti ~ ki nastane po udarcu na ploščato kost (npr. lopatico, pogačico ali lobanjski svod) sin. fractura stellata  


2. žarg.  izguba moči za odpor, vztrajanje 

Razložene stalne zveze:
živčni ~ stanje nenadne popolne duševne izčrpanosti zaradi duševnih naporov, čustvenega pretresa  Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek