ана́мнез ч., anamnéza -e ž.Vir: Ukrajinsko-slovenski slovar - Vladimir Dumka

Komentiraj slovarski sestavek