аспіри́н ч., aspirín -a m.Vir: Ukrajinsko-slovenski slovar - Vladimir Dumka

Komentiraj slovarski sestavek